KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam định

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         62 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam định

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam định

DẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LẤM..............BÙI VIÉT HIÉlTên chuyên dê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH ( HÃM SÓC, NUÔI DƯỜNG VÀ PHÔNG TRỊ BỆNH CHO D

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam địnhDÀN LỢN NUÔI TẠI TRẠI LỢN cù TRUNG LAI HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH”KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCI lệ đào tạo:Chính quy(’huyên ngành/ngành: Thú VKhoa:Khó

a hục:Chăn nuôi thú y 2017 - 2022Thải Nguyên, nâni 2022DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LẤNI--------------BÍT MÉT HIÉƯTên chuyên đê:“THỤC HIỆN Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam định

QUY TRÌNH ( HÃM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO DÀN LỢN NUÔI TẠI TRẠI LỢN cù TRUNG LAI HUYỆN Ý YÊN, TÌNH N AM ĐỊNH”KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam định

• • • •Hệ đào tạo:Chính quy('huyên ngành/ngành: Thú YLớp:49TYNO2Khua:Chân nuôi thú yKhóa học:2017-2022Giảng viên hưóng dần: GS. TS. Từ Quang HiênThái

DẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LẤM..............BÙI VIÉT HIÉlTên chuyên dê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH ( HÃM SÓC, NUÔI DƯỜNG VÀ PHÔNG TRỊ BỆNH CHO D

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam địnhoãn thảnh Khoả luận nảy em đà nhận được sự chi bao. giúp đừ nhiệt tình cua thày giáo hướng dan. sự giúp đừ của Ban chủ nhiệm khoa (.'hãn nuôi Thú y. t

rường Đại học Nông Lâm Thái Nguycn và tning Ind chan nuôi Cù Trung Lai. Y Yên. Nam Dịnh. sự giúp đờ. dộng viên của người thân trong gia dinh, các bạn Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam định

sinh viên. Đê dáp lại tinh câm đó. qua đây em xin bày lo lời cam ưn sâu sac và kính trọng tứi lâl cà các lập thê. cá nhân dâ tạo diều kiện giúp dờ em

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam định

trong suốt quá trinh thực tập.Trước tiên, em xin trân trọng cảm ơn Ban giảm hiệu nhã trường. Ban chủ nhiệm Khoa Chân nuôi Thú y cùng các thây cô giáo

DẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LẤM..............BÙI VIÉT HIÉlTên chuyên dê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH ( HÃM SÓC, NUÔI DƯỜNG VÀ PHÔNG TRỊ BỆNH CHO D

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam định thực tập tôt nghiệp.Đặc biệt, em xin chân thành cam ơn sự quan tâm. chi bao và hướng dần nhiệt tinh của thày giáo hướng dan GS.TS. Từ Quang Hiên, ngư

ời đà trực tiêp hưởng dan em thực hiện chuyên đè này.Em cùng xin bày tỏ lòng câm ơn chân thành tới Ban quàn lý trang trại Cù Trung Lai cùng loàn thê a Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam định

nh chị em còng nhàn trong trang trại đà giúp đờ em trong suốt quá trình thực tập. hướng dần các công tác kỳ thuật, theo dõi các chỉ liêu và thu thập s

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn thịt nuôi tại trại lợn cù trung lai, huyện ý yên, tỉnh nam định

ố liệu làm CƯ SƯ cho khóa luận này.Em xiìì chân thành aim ưn!Thủi Xgỉiyên, ngày lỉiáìĩg năm 2022Sinh viênBùi Viet Hiếu

DẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LẤM..............BÙI VIÉT HIÉlTên chuyên dê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH ( HÃM SÓC, NUÔI DƯỜNG VÀ PHÔNG TRỊ BỆNH CHO D

DẠI HỌC THẢI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC NÔNG LẤM..............BÙI VIÉT HIÉlTên chuyên dê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH ( HÃM SÓC, NUÔI DƯỜNG VÀ PHÔNG TRỊ BỆNH CHO D