KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         106 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơn

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơn

KÉ TOÁN DOANH THU, c HI PHÍ VÀXÁCHỊNII KẾT QrÀKINH DOANH TẠI CÔNG I Y I NNII NI I V VÂN SONĐẠI HỌC IIVÉ TROỊỠNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN TÀI CHÍNH

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơnH---------KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCKẼ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XẤC DỊNII Kí I QUẢ,.KINH DOANH TẠI CÔNG TY I NNH NlW VÂN SONsinh viên thục hiệu: H

uỳnh Thị Ngọc Anh Ngành: Kv loànKẻ ToánGiáo viên hOỊỚng (lẫn:Th.s Nguyen Thị Thanh BìnhHuế, ilìátìỊỊ ỉ nãnt 2022Lời Cam Qnậ n tình trong quá trình hoà Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơn

n cách hoàn thiê nLờ i đầ u tiên. tôi xin gư i lờ i cá m ơ n chân thành và sâu sắ c đên quý Ban Giám Hiệ u nhà trường cùng quý thầy cô giáng viên trườ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơn

ng Đạ i họ c Kinh tê Hue nói chung và quý thà y GÔ giã ng viên khoa Kế toán Tài chính nói riên: nhữ ngngư ờiđã tậ n tình truyền dạ y chonhữ ngkiênthứ

KÉ TOÁN DOANH THU, c HI PHÍ VÀXÁCHỊNII KẾT QrÀKINH DOANH TẠI CÔNG I Y I NNII NI I V VÂN SONĐẠI HỌC IIVÉ TROỊỠNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN TÀI CHÍNH

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơniáo viên cố vấ n đồ ng thờ i Là giáo viên trự c tiếp hư ớ ng dẫ n. giúp đi trình thự c tậ p cũn khóa luâ n nàthờ i, tôi cũng xin gử i lờ i cà m ơ n Ba

n lãnh dạ í cílng như tậ p thế nhân ĨNHH MTV Vân Sơn. đặ c biệ t là đã tạ 0 điều kiệ n tố t nhã t, tìm số giúp hoànsuố t quá thành bài nhã t.Đồ ng đẽn Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơn

phíaviên trong Công ty bộ phậ n Kẽ toán thuậ n lợ i h i ế u rô liệu đỡ ,

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơn

ờ sự trợkhóa Trong thờ i có rấ t nhiều luâ n và kinhâ y là cơ sờ đế giúp tôi luậ n này mộ t cách tổ t nhấ t. gian làm khóa luậ n này, mặ c dù đã cố gắ

KÉ TOÁN DOANH THU, c HI PHÍ VÀXÁCHỊNII KẾT QrÀKINH DOANH TẠI CÔNG I Y I NNII NI I V VÂN SONĐẠI HỌC IIVÉ TROỊỠNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN TÀI CHÍNH

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơntâm. góp ý cú a Thầ y Cô đế bài khóa Iuậ n này đư Ợ c hoàn thiệ n hơ n cũng như có thêm nhiêu kinh nghiệm đế hoàn thành tố t công việ c cú a mộ t kế t

oán trong tương lai.Tôi xin chân thành cá m ơ nỊSinh viênHuỳnh Thị Ngọ cMỤC LỤC Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv vân sơn

KÉ TOÁN DOANH THU, c HI PHÍ VÀXÁCHỊNII KẾT QrÀKINH DOANH TẠI CÔNG I Y I NNII NI I V VÂN SONĐẠI HỌC IIVÉ TROỊỠNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN TÀI CHÍNH