KHO THƯ VIỆN 🔎

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         128 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huế

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huế

Đe tài:PHÂN TÍCH CÁC YÉƯ TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉNQƯYÉT ĐỊNH LỤ A CH0?q*HU’0NG TRÌNH Dư LỊCH ÂM SÁC HOÀNG CƯNG CỬA CÔNG TY CÓ PHÁN VICSTAR - HUÉviên hưứng dẫn:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huế: S’. Hồ Sỹ MinhSinh viên thực hiện:Trần Thị Minh NguyệtLớp: K49C - QTKD Mã SV: 15K4021111LÒI CẢM ƠN '50quá trình thực tập và hoàn thành đề tài: “Phân

n quyết định lựa chọn chương trình (lu lịch Atn^iiq phần LA STAR - Huề cùa tất cà mọi người.Trước hết em xin gừi lởi cám ơn sâu sắc đển taivếu tồ ảnh Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huế

Hoãng Cung cua em đà nhận đưọỊC sự giúp Uờ rất nhiệt tìnhtrường Dại Học Kinh Te Huế, đặc hiệt là nhừnqptiịầy cô Khoa Quản trị kinh doanh dà truyền dạt

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huế

kiên thức, kình nghiệm và ehiase những hài học quý háu trong quá trình hồn năm em ngồi trên giàng dườụ^địii học. Kiến thức mà em thu nhận được không

Đe tài:PHÂN TÍCH CÁC YÉƯ TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉNQƯYÉT ĐỊNH LỤ A CH0?q*HU’0NG TRÌNH Dư LỊCH ÂM SÁC HOÀNG CƯNG CỬA CÔNG TY CÓ PHÁN VICSTAR - HUÉviên hưứng dẫn:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huếXEm xin bày tò lòng hiet ơn sâu sjfrden thây 'Ht^lỊỊò .sy Minh, người dã tận tình chì dạy, trực tiếp hướng dần em đề tài này.Em xin chân thành cqmfw&j

toàn thể anh chị tụi congfy cồ phồn dờ, hô trợ em trong quá trisuốt thời gian thực tập và hoàn thiệnn lãnh đạo, các phòng han, các hộ phận và ỈK STAR Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huế

- Huề đà tụo mọi diều kiện giúp ■c tập.tim ơn đến gia dinh, người thân và bè dà hên cạnh giúp đãkem trong quá trình em thực hiện dề tàiDo thời gian c

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huế

ũn* tránh khói một cùa mọi ngưàỂỊiXin chù/bỉEm cũng xin gitjjpy 1'thư kinh nghiệm có nhiều hạn* sai sót và khiểm khuyết. ĩ ĩ V(ĩy rất mong "ic biịt là

Đe tài:PHÂN TÍCH CÁC YÉƯ TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉNQƯYÉT ĐỊNH LỤ A CH0?q*HU’0NG TRÌNH Dư LỊCH ÂM SÁC HOÀNG CƯNG CỬA CÔNG TY CÓ PHÁN VICSTAR - HUÉviên hưứng dẫn:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huếch các yểu tố ảnh hườn iyểt định lựa chọn chương trình (lu lịch Âm sấc Hoàng Cung cùa công tycứỊỉhần LA' STAR - Huế" là kết quả cùa quá trình học tập

và nghiên cứu cũ| tòi. Nhừno số liệu trong đề tài được thu thập từ thực tế có nguồn gốc rô ràng, đánự1 \ được xứ lý trung thực và khách quan, không t Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huế

rùng với bất cử đề tài nghiểhoa học nào.Tòi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mìgỉ^^tháng ... năm 2019Sinh viên thực hiệnKhóa luận Tốt nghiệp Đại

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn chương trình du lịch âm sắc hoàng cung của công ty cổ phần vk star – huế

họcGVHD: ThS. Hổ Sv .Minh

Đe tài:PHÂN TÍCH CÁC YÉƯ TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉNQƯYÉT ĐỊNH LỤ A CH0?q*HU’0NG TRÌNH Dư LỊCH ÂM SÁC HOÀNG CƯNG CỬA CÔNG TY CÓ PHÁN VICSTAR - HUÉviên hưứng dẫn:

Đe tài:PHÂN TÍCH CÁC YÉƯ TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉNQƯYÉT ĐỊNH LỤ A CH0?q*HU’0NG TRÌNH Dư LỊCH ÂM SÁC HOÀNG CƯNG CỬA CÔNG TY CÓ PHÁN VICSTAR - HUÉviên hưứng dẫn: