KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đạt thịnh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đạt thịnh

Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đạt thịnh

irĐẠI HỌC HI ÉTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HUẺ KHOA KẺ TOÁN . KIÊM TOÁNKHÓA LUẬN TỐTỆP ĐẠI HỌCTHựC TRẠNG KÉ TOÁN DOẠNH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠ

Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đạt thịnhẠLCQNG TY TNHH ĐẠT THỊNHKhóa học: 20Ỉ3 - 201 7GƯYÈN THỊ HÒNG PHƯƠNGĐẠI HỌC HUÉTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ III ÉKHOA KÉ TOÁN - KIÊM TOÁNKHÓA LUẬN TỐTTHỤC TR

ẠNG KÉ TOÁNp ĐẠI HỌCVÀ XÁC ĐỊNH KÉTQƯẢ KINH DOANH TẠI CÒ.NG TY TNHH ĐẠT THỊNHGiáo viên hướng dẫn:Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng PhươngLÒÌ CẢM ONDế hoàn th Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đạt thịnh

ành khóa luận này. em xin tô lòng biết ơn sàiụẻắ Phan Dinh Ngàn đă tận tinh hưởng dan trong suốt quá trình Viet'hầyNGƯT. o tồt nghiệp.Em chân thành câ

Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đạt thịnh

m ơn quý Thấy, cỏ trong khoà.Kệ toàn - Kiêm toán Trường Dại học Kinh ỉế Huế đù tận tám truyền đạt kiến thức trọng ijon nỏm em học tập. Vời vốn kiến th

irĐẠI HỌC HI ÉTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HUẺ KHOA KẺ TOÁN . KIÊM TOÁNKHÓA LUẬN TỐTỆP ĐẠI HỌCTHựC TRẠNG KÉ TOÁN DOẠNH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠ

Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đạt thịnh tự tin.Em chân thành câm ơn Ban giám đốc £0ngfr tạo diều kiện thuận lợi để em thực tập tạiEm xin chân thành câmHuế. ngày 29 tháng 4 năm 2017Sinh viên

Nguyễn Thị Hồng PhươngNHH Dạt Thịnh đà cho iỉỊĩẽpyà y. dậc biệt là các anh chj kế toán tài chinh đà giúp đờ. chi dạy thực tế cho èĩĩỉítrong suốt quá t Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đạt thịnh

rình thực tỳdồi dào sức khóe và thành cô trong sự ». Chú. Anh. Chị trong Còng ly TNỈỈH Dạt it đẹp trong công việc.Cuối cùng, em kính chúc quý Thầỷ ngh

Thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đạt thịnh

iệp cao quỷ. Dồng kinh chúc cá Thịnh sức khóe và đạt nhiều thàDANH MỤC CHỮ VIÉT TẤTBáo cáo tài chinhBộ Tài chínhCông cu dụng cụ 4

irĐẠI HỌC HI ÉTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HUẺ KHOA KẺ TOÁN . KIÊM TOÁNKHÓA LUẬN TỐTỆP ĐẠI HỌCTHựC TRẠNG KÉ TOÁN DOẠNH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠ

irĐẠI HỌC HI ÉTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ HUẺ KHOA KẺ TOÁN . KIÊM TOÁNKHÓA LUẬN TỐTỆP ĐẠI HỌCTHựC TRẠNG KÉ TOÁN DOẠNH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠ