KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại số 1

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         126 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại số 1

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại số 1

ạHỌC IQĐẠI HỌC III £ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA L^^tTỐT NGHIỆPKÉ TOÁN DOẤNH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KIĨ^H DOANH TẠI

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại số 1 CÒNG TY TNHHTHƯƠNG MẠI so 1HO THỊ NHIKhóa học: 2018-2022KHÓA UJẠN(TOT NGHIỆPĐẠI HỌC III Ẽ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNH-—PO - . G>^

-—KÉ TO ỉ DOANH THƯ, CHI PHÍ íc ĐỊNH KÉT QƯẢSinh viên thực hiện:HỔ Thị NhiLớp: K52H-KỐ toánNiên khóa: 2018-2022Huề, 2021OANH TẠI CONG TY TNHH THƯƠNG M Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại số 1

ẠI so 1Giáo viên hướng dẫn:Ths.Nguyễn Quang huyDANH MỤC CHỮ VIẾT TÁTChữ viết tắtChữ viết đầy đủBCTCGTGTMSTSXKDTNCNBáo cáo tài chinhGiá trị gia tăngMà

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại số 1

số thuếSán xuất kinh doanhThu nhập cá nhânDANH MỤC BÀNGBang 2. 1. Tinh hình lao đông của công ty TNHH Thương Mại sỗ 1 giai đoạn 2018 -2020Tinh hình tà

ạHỌC IQĐẠI HỌC III £ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA L^^tTỐT NGHIỆPKÉ TOÁN DOẤNH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KIĨ^H DOANH TẠI

ạHỌC IQĐẠI HỌC III £ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA L^^tTỐT NGHIỆPKÉ TOÁN DOẤNH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KIĨ^H DOANH TẠI