KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         200 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam

Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QVÓC DÂNĐOÀN MẠNH TÚCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sĩ NGÀNH TÀI CHÍ

Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt NamÍNH - NGÂN HÀNGHÀ NOI - 2023iLỜI CAM KÉTTồi dã đọc và hiên vẻ các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tòi cam kêt hăng danh dự cá nhân ràng

luận án này do lôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cần về sự trung thực trong học thuật.Nghiên cứu sinhĐoàn Mạnh TúiiLÒI CẢM (XNì rước tiên, tôi xi Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam

n gứi lòi câm ơn chân thành tới Viện Ngân hàng - Tài chính, các quý thây cô trường Đại học Kinh lè Quốc (lân dã lận lình giảng dạy. giúp dỡ. hướng dẩn

Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam

lôi hoàn thành luận án.lôi xin chân thành gưi lời bict ơn tới PGS. TS Lô Thanh Tâm người đã hướng dần. định hướng và giúp tòi nhìrng quy chuần về kiế

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QVÓC DÂNĐOÀN MẠNH TÚCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sĩ NGÀNH TÀI CHÍ

Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Namg thuộc Ngân hãng Nhà nước, các đồng nghiệp ỡ Ngân hàng The giới đà tạo điều kiện cho tỏi thain gia nghiên cứu. cung cấp cho tỏi các số liệu, lài liệu

hữu ích đề hoàn thành luận án liến sỷ này.Cuối cùng, tôi Xin trân trọng câm ơn gia đình, bổ mẹ. vợ. con. đồng nghiệp, bạn bè đà tận lình hồ trợ. động Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam

viên tôi trong quá trinh học tập và nghiên cứu.Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.Nghiên cứu sinhĐoàn Mạnh TúiiiMỤC LỤCLỜI CAM KÉT...............

Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam

...................................................iLỜI CẤM ƠN..................................................................iiMỤC LỤC.............

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QVÓC DÂNĐOÀN MẠNH TÚCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sĩ NGÀNH TÀI CHÍ

Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam BÀNG.............................................................viiiDANH MỤC HÌNH...............................................................ixMỞ

ĐẤU.......................................................................11.Tính cấp thiết cùa để tài nghiên cứu...................................I Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam

2.Mục tiêu nghiên cứu....................................................33.Câu hói nghiên cứu:....................................................44.

Luận án tiến sĩ Các nhân tố tác động đến tài chính toàn diện ở Việt Nam

Dối tưạng - phạm vi....................................................45.Đóng góp mói cùa nghiên cứu............................................55.1.

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QVÓC DÂNĐOÀN MẠNH TÚCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sĩ NGÀNH TÀI CHÍ

BỌ GIAO DỤC VA DAO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẼ QVÓC DÂNĐOÀN MẠNH TÚCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐÉN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Sĩ NGÀNH TÀI CHÍ