KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo tổng hợp các thời kì phát triển lịch sử của nền văn minh trung quốc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         83 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo tổng hợp các thời kì phát triển lịch sử của nền văn minh trung quốc

Báo cáo tổng hợp các thời kì phát triển lịch sử của nền văn minh trung quốc

ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNKHOA LUẬTBÀI THẢO LUÂNNHÓM 1https: //k hothuv i en .comĐồ tài: ■■ Các thời kì phát triển ì ịch sử cùa nền vãn minh Trung Quốc.

Báo cáo tổng hợp các thời kì phát triển lịch sử của nền văn minh trung quốc. ”Giáo viên hướng dần: Thạc sì Tran Huyền TrangNhóm sinh viên:Tên sinh viênMà sinh viênNguyễn Trung Dùng (nhóm trướng)11151211Phạm Ngọc Thanh Trúc111

54711Nguyền Thị Thủy Linh11152563Cung Thị Hiền Hà11151159Đặng Thị Thu Sương11153847Nguyền Thị Hòa11151672Đinh Thị Phương Hoa11151605Vũ Thị Minh Hiểu11 Báo cáo tổng hợp các thời kì phát triển lịch sử của nền văn minh trung quốc

151605Nguyễn Thị Ngọc Hả11151211Lớp : Luật kinh doanh quốc tếKhóa 57Hà Nội, 20162BẢNG PHẤN CÔNG CÔNG VIỆCTênCông việcNguyen Trang DùngTim hiếu, lãm wo

Báo cáo tổng hợp các thời kì phát triển lịch sử của nền văn minh trung quốc

rd, thuyết trinh thời Tam Hoàng Ngù De và thời kì Nam Bắc Triều.Phạm Ngọc Thanh Trúclìm hiên, làm word, thuyết trinh nhà Minh. Thanh.Nguyen Thị Thủy ĩ

ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNKHOA LUẬTBÀI THẢO LUÂNNHÓM 1https: //k hothuv i en .comĐồ tài: ■■ Các thời kì phát triển ì ịch sử cùa nền vãn minh Trung Quốc.

Báo cáo tổng hợp các thời kì phát triển lịch sử của nền văn minh trung quốcxà hội. Làm slide.Đặng Thị Thu SươngTim hiểu, lãm word, thuyết trinh phần thời ki cô dại.Nguyền Thị HòaTìm hiểu; làm word, thuyết trinh phân nhà Tủy.

Đường, thời kì Ngũ Đại Thập Quốc.Đinh Thị Phương HoaTìm hiểu, lậm word, thuyết trinh phân nhà rân. rây Hán.Vù Thị Minh HiểuTim hiếu, làm word, thuyết Báo cáo tổng hợp các thời kì phát triển lịch sử của nền văn minh trung quốc

trinh phần nhả Tàn. Dông Hán.Nguyễn Thị Ngọc Hàl im hiêu, làm word, thuyết trình phân thời kì lam Quốc và nhà ràn. Làm slide, rập hợp ban word chính.3

Báo cáo tổng hợp các thời kì phát triển lịch sử của nền văn minh trung quốc

BẢNG ĐÁNH GIÁ CHO CÁC THÀNH VIÊN ( dựa trên thang điểm 10)

ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNKHOA LUẬTBÀI THẢO LUÂNNHÓM 1https: //k hothuv i en .comĐồ tài: ■■ Các thời kì phát triển ì ịch sử cùa nền vãn minh Trung Quốc.

ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂNKHOA LUẬTBÀI THẢO LUÂNNHÓM 1https: //k hothuv i en .comĐồ tài: ■■ Các thời kì phát triển ì ịch sử cùa nền vãn minh Trung Quốc.