KHO THƯ VIỆN 🔎

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         290 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

R rFBỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING*£* “7 • ^1*• V “V •í." "A* *Ấ*»,» < • •,» • • • •-» »e» «,• *«• ••,» »,»LÊ TRƯƠNG NIẸMTÁC ĐỌNG C

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamCỦA ĐA DẠNG HÓA ĐÉN RỦI RO CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YÉT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOÁN VIẸT NAM-rrrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTl^TrrrTTTTTTTTTTTT-LUẬN ÁN TIÉN Sĩ K

INH TÉ(“Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2022rhrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ■rrrrrrrrrrrLỜI CAM ĐOANTôi tên là Lê Trương Niệm, xin cam đoan luận án "Tác động Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

cũa đa dạng hóa đến nìi ro cùa các công ty niêm yết trên Thi trường Chứng khoán Việt Nam” là công trình do chính tôi nghiên cứu.Tôi xin cam đoan răng

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

kết quà nghiên cứu của luộn án này chưa lừng dược sứ dụng đẽ nhận băng câp ờ những nơi khác.Tôi xin cam đoan những sàn phầm/nghiên cửu của các tác gi

R rFBỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING*£* “7 • ^1*• V “V •í." "A* *Ấ*»,» < • •,» • • • •-» »e» «,• *«• ••,» »,»LÊ TRƯƠNG NIẸMTÁC ĐỌNG C

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamệmĩI.ỜI CAM ƠNTrước lien, lôi xin gới lời cam ơn đen Trường Dại học lài chính - Marketing. nơi dà cung cấp chù tói nhũng kiến thức chuyên môn. tạo diề

u kiện tổt dề tói nghiên cứu và họe lặp ỡ bậc liến sì - chinh Iihừiig điều nãy đà giúp lời hoàn thành lơi luận án lien sì cua mình.Đặc hiệt, tôi xin c Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

hân thành câm ơn Giàng viên hướng dẩn I - TS. Bùi Him Phước Thầy là người không chi hướng dẩn về mặt chuyên môn mà còn giúp dờ tôi ỡ nhiều khiu cạnh k

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

hác: cùng như luôn động viên tôi vượt qua nhùng khoảng thời gian đầy khó khăn và thừ thách khi thực hiện luận án này.Tiếp dến, tôi xin gữi lời câm ơn

R rFBỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING*£* “7 • ^1*• V “V •í." "A* *Ấ*»,» < • •,» • • • •-» »e» «,• *«• ••,» »,»LÊ TRƯƠNG NIẸMTÁC ĐỌNG C

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Namcùa tôi có the được hoàn thành một cách chin chu nhát.Tôi cùng xin câm ơn Quý Thầy Cô ờ Khoa Tài chính - Ngân hàng thuộc Trường Đại học Tài chính - Ma

rketing đà nhiệt lình góp ý vẽ chuyên món đẽ giúp tôi hoàn thành tòt luận án tiên sì. Tôi dà học được rât nhiêu diêu bò ích thông qua nhúng buôi sinh Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

hoạt chuyên môn va hội thảo khoa học do Khoa Tài chính - Ngân hàng lò chức.Sau hết, tôi xin gới lời càm ơn đền Quý Thay Cô ơ Viên Dào Tạo Sau Dại Học

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

cua Trường Đại học Tài chính Marketing. Quý Thây Cô không chi hổ trợ vẽ chính sách, pháp lý hay các quy trinh mà còn góp ý về chuyên môn đè lôi có thê

R rFBỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING*£* “7 • ^1*• V “V •í." "A* *Ấ*»,» < • •,» • • • •-» »e» «,• *«• ••,» »,»LÊ TRƯƠNG NIẸMTÁC ĐỌNG C

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nama tói có thể thành công tổt dẹp.Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 nám 2022iiMỤC LỤCTóm lát......................................................

....................ICHƯƠNG I: GIÓI THIỆU TỎNG QUAN VẺ VÁN ĐẺ NGHIÊN cứu..............................21.1.Lý do chọn đề tài.......................... Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

...............................21.2.Mục tiéu và câu hói nghiên cửu............................................51.3.Đối tượng. phạm vi nghiên cứu......

Tác động của đa dạng hóa đến rủi ro của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

.......................................61.4.Phương pháp nghiên cửu....................................................7

R rFBỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING*£* “7 • ^1*• V “V •í." "A* *Ấ*»,» < • •,» • • • •-» »e» «,• *«• ••,» »,»LÊ TRƯƠNG NIẸMTÁC ĐỌNG C

R rFBỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING*£* “7 • ^1*• V “V •í." "A* *Ấ*»,» < • •,» • • • •-» »e» «,• *«• ••,» »,»LÊ TRƯƠNG NIẸMTÁC ĐỌNG C