KHO THƯ VIỆN 🔎

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         261 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH ỉ Ế IT. IIỎ CHÍ MINI!VỎ ĐỨC THỌĐA DẠNG HÓA, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt namN TIÊN Sĩ KINH TÉTp. HỒ CHÍ MINH - Năm 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. HÒ CHÍ MINHVÕ ĐỨC THỌĐA DẠNG HÓA, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TẠI

CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMCI1VYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (NGÂN HÀNG)MÃ SÒ: 9340201LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉHƯỚNG DẰN KHOA HỌC:1.TS. THÂN TH Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

Ị THI THÌ Y2.TS. PHẠM KHẢNH NAMTp. Hõ CHÍ MINH - Năm 2021iLÒI CAM ĐOANTòi xin cam đoan luận án “Đa dạng hóa. hiệu quà và rũi ro tại các NHTM Việt Nam”

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

là công trinh nghiên cứu khoa học cúa tôi. dưới sự hướng dần khoa học cua TS. Thân Thị Thu Thủy và TS. Phạm Khánh Nam. Tất cả tài liệu tham kháo tron

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH ỉ Ế IT. IIỎ CHÍ MINI!VỎ ĐỨC THỌĐA DẠNG HÓA, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt namhực, khoa học. Nội dung cũa luận án chưa được công bố trong bất kỳ cóng trinh nghiên cứu nào, không có sàn phẩm hoặc nghiên cứu nâo cùa người khác đượ

c sir dụng trong luận án này mà không được trích dần theo dùng quy định. Luận án nãy chưa bao giờ được nộp dê nhận bất kỳ bang cấp nào tại các trường Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

đại học hoặc cơ sở dào tạo khác.Tp.HCM. ngày 21 tháng 10 năm 2021Nghiên cứu sinhVô Đức ThọiiLỜI CÁM ONLời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến trường

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

Dại học Kinh Tể Tp.HCM dà lạo mọi điều kiện lót nhât đê lôi licp cận được nhùng kicn ihức khoa học và kiên thức chuyên môn trong nghiên cửu ờ bậc nghi

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH ỉ Ế IT. IIỎ CHÍ MINI!VỎ ĐỨC THỌĐA DẠNG HÓA, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt namủa tôi tại NĨĨTM Việt Nam.l ôi chân thành gưi lời cám 011 đen người hướng dần khoa học ihứ nhài cùa tôi. TS. Thân Thị Thu Thủy, trường Dại học Kinh Tế

Tp.ĩĩCM. Cô dà dành nhiều cóng sức cua mình irong việc hướng dần khoa học cho lõi. Khi lôi gập khó khán trong triển khai nghiên cửu, Cô dà tận tinh h Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

ướng dẫn khoa học dê tháo gờ rất nhiều klió khãn gặp phai trong quá trình nghiên cứu. cô đà luôn sál sao. động viên, đón dốc và nhiệt tình hướng dẫn l

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

ôi trong suốt quá trinh làm luận án. Tôi hoàn thành luận án này là nhờ vào sự giúp đờ to lớn cùa Cô.Đề giúp tôi có thế hoàn thành luận án này, lòi châ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH ỉ Ế IT. IIỎ CHÍ MINI!VỎ ĐỨC THỌĐA DẠNG HÓA, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt namng dẫn chuyên môn sâu về phương pháp nghiên cứu, thầy đã giúp tôi tháo gở nhùng khó khăn vã gợi ý hưởng ticp cận. phát triên nội dung luận án. Ngoài r

a. với nàng lực vượt trội ve khoa học, thầy luôn gợi ý các giãi pháp nghiên cini khoa học và giúp dờ dê lôi cỏ thể hoàn thành luận án.1 rong quá irinh Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

thực hiện luận án. 1 ôi chân thành cám on Quỷ 1 hây. cô irong các ĩĩội dồng khoa học các cấp từ bão vệ dề cương chi tiết dến bào vệ cầp cơ cờ. phan b

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

iện độc lập và các Ban bicn lập cua các l ạp chí cõng Nghệ Ngân hàng, l ạp chi Khoa học .. .dà có ý kiến phân biện, góp ý giúp Tôi hoàn thiện luận án.

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH ỉ Ế IT. IIỎ CHÍ MINI!VỎ ĐỨC THỌĐA DẠNG HÓA, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN

Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt namhỗ trợ lôi irong suốt quá irinh học lập. nghicn cứu lại co so.iiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN............................................ỉLỜI CÁM ƠN...........

..................................iiMỤC LỤC...............................................iii Đa dạng hóa, hiệu quả và rủi ro tại các ngân hàng thương mại việt nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH ỉ Ế IT. IIỎ CHÍ MINI!VỎ ĐỨC THỌĐA DẠNG HÓA, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN