KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         315 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LVẶT HÀ NỌIVƯƠNG TẮN VIỆTĐẺ TÀINGHĨA VỤ CON NGƯỜI TRONG PHÁP I.ƯẬT ỌƯỔC TÉ VÀ PHẤP LUẬT VIỆT NAMLUẠN ÁN

Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt namN TTẺN sĩ LUẠT nọcHà Nội-2021Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBộ Tư PHÁPTRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯẬT HÀ NỘIVƯƠNG TÁN VIỆTDÈ TÀINGHĨA VỤ CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẺN Si LUẬT HỌCChuyên ngành: Luật Hiên pháp và Luật Hành chinh Mà số: 9380102Người hướng dẩn khoa học: 1. GS. TS. Nguyễn Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

Minh Đoan2. TS. Trần Kim LiềuHà Nội - 2021https: z/k both uv ien .com“MỎI NGƯỜI ĐÉN VỚI THÉ GIỚI NÀY ĐỀU CÓ TRÁCH NHIỆM XẨY DựNG THÉ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN

Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

, ĐÊ CÙNG NHAU THỤ HƯỚNG NHỮNG QUYÈN VÀ HẠNH PHÚC TRƠNG THẾ GIỚI ĐÓ”.“ Coming to this world, everyone lias the responsibility to make it better, then

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LVẶT HÀ NỌIVƯƠNG TẮN VIỆTĐẺ TÀINGHĨA VỤ CON NGƯỜI TRONG PHÁP I.ƯẬT ỌƯỔC TÉ VÀ PHẤP LUẬT VIỆT NAMLUẠN ÁN

Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam câm ơn Trường Dại học T.uật ĩ là Nội vã tất cả quỹ Thầy Cô bộ môn dà giảng dạy chúng tôi trong chương trình dào tạo bậc Cừ nhàn Luật và quỷ Thầy Cô d

à giáng dạy các học phần bồ sung ỡ trình dộ Thạc sĩ và các học phẩn ớ trình dộ Tiến sì. giúp NCS nẳm bất nhùng kiến thúc chuyên môn cẩn thiết cho việc Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

nghiên cữu. Dặc biệt, nhùng kiến thúc về ĩ.uật ĩĩiến pháp. Luật ĩ Tành chính. ĩ.uật Nhân quyền... dà gợi cám hửng rất lởn cho NCS thực hiện dề tài ng

Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

hiên cửu này.NCS bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Cô giáo hướng dẫn là GS.TS. Nguyen Minh Đoan và TS. 1 rần Kim Lieu đà giúp đờ NCS rất nhiều tron

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LVẶT HÀ NỌIVƯƠNG TẮN VIỆTĐẺ TÀINGHĨA VỤ CON NGƯỜI TRONG PHÁP I.ƯẬT ỌƯỔC TÉ VÀ PHẤP LUẬT VIỆT NAMLUẠN ÁN

Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam nghiên cứu khoa học chặt che mà còn bô sung, hoàn thiện ờ những góc độ mà NCS còn thiêu sót.NCS cùng xin chân thành câm ơn quý Thay cỏ trong Hội đồng

góp ỷ các Chuyên đe. góp ỷ Luận án tiên sì ở bộ môn vả Hội đồng đánh giá cấp Cơ sở. cấp Trường dà có nhưng ý kiến đóng góp chuyên môn quý giá dê Luận Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

án dược hoàn thành:GS.TS. Thái Vĩnh ThăngGS. 1 s. Nguyen Đàng DungPGS.TS. Tô Văn HòaPGS.TS. Nguyen VànQuang PGS.TS. Bùi 111Ị DàoTS. Iran Ihị HiềnTS.

Nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

Phạm Quý l yTS. Nguyen Thị IhuyTS. Phạm nồng QuangQuý Thầy cỏ trong hội dồng cấp trường

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LVẶT HÀ NỌIVƯƠNG TẮN VIỆTĐẺ TÀINGHĨA VỤ CON NGƯỜI TRONG PHÁP I.ƯẬT ỌƯỔC TÉ VÀ PHẤP LUẬT VIỆT NAMLUẠN ÁN

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LVẶT HÀ NỌIVƯƠNG TẮN VIỆTĐẺ TÀINGHĨA VỤ CON NGƯỜI TRONG PHÁP I.ƯẬT ỌƯỔC TÉ VÀ PHẤP LUẬT VIỆT NAMLUẠN ÁN