KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         195 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠODẠI nọc IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾNGl YẺN THỊ THU HƯƠNGNGHIÊN CÚTJ SINH KÉ BÈN VỮNG CỦA IIỌ NÔNG DÂN NUÔI TRÒNG THỦY SẢN VÙNG Đ

Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huếĐẢM PHÁTÌNH THƯA THIÊN HUÊLUẠN ẤN TĨÉN ST KINH TẺ NÔNG NGTĨIẸPHUÉ, 2021■■■■■■.■■■■■.■■■■■■.—........BỌ GIAO DỤC VA ĐAO TẠOĐẠI HỌC III É TRƯỜNG DẠI nọc

KINH TÉNGUYỀN THỊ THU HƯƠNGNGHIÊN CỨU SINH KÉ BÈN VỮNG CỬA HỌ NÔNG DÂN NUÔI TRÒNG THỦY SẢN VÙNG ĐẢM PHÁTỈNH THỪA THIÊN HUÉNgành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

Mà số: 9620115LUẬN ÁN TIÉN Sỉ KINH TÉ NỒNG NGHIỆPNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC1.PGS. TS. BÙI ĐỨC TÍNH2.PGS.TS. TRỊNH VĂN SƠNHUÊ, 2021LÕI CAM ĐOANTòi xin ca

Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

m đoan luận án tiến sĩ “ Nghiên cứu Sinh kể bền vừng của hộ nông dán nuôi trông thúy sân vùng dầm phá tinh Thừa Thiên Huê" là còng trinh nghiên cứu cú

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠODẠI nọc IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾNGl YẺN THỊ THU HƯƠNGNGHIÊN CÚTJ SINH KÉ BÈN VỮNG CỦA IIỌ NÔNG DÂN NUÔI TRÒNG THỦY SẢN VÙNG Đ

Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huến thân. Kết quà này chưa từng được còng bố trên các tãi liệu khoa học trong nước vã quốc tể. Các tài liệu tham kháo vả kế thừa trong luận án đều được

trích dần và chú thích đầy đu. Nếu có gì sai sót tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.Tác giã luận ánNguyễn Thị Thu HươngiLỜI CẢM ƠNDẻ hoàn thành luận á Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

n tiến sĩ “Nghiên cứu Sinh kế hên vững của hộ nông dân nuôi iròng ihrỉy sán vùng dànì phá linh Thừa Thiên Huế”, tôi dà nhận dược sự giúp dờ quỹ báu cũ

Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

a một số cơ quan, tập thê và cá nhân.Trước hết. tôi xin bày tỏ lòng biết on sâu sẳc dến PGS.TS. Bùi Dirc Tinh và PGS.TS. Trịnh Vãn Sơn quý thầy dà tận

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠODẠI nọc IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾNGl YẺN THỊ THU HƯƠNGNGHIÊN CÚTJ SINH KÉ BÈN VỮNG CỦA IIỌ NÔNG DÂN NUÔI TRÒNG THỦY SẢN VÙNG Đ

Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huếg Dại học Kinh lể - Đại học Hue; Ban Đào lạo sau Đại học - Công lác sinh viên, Đại học Hue; phòng Đào lạo tnrờng Đại học Kinh le. Khoa Kinh le và Phái

triền; các phòng ban chúc nàng và lập the các nhà khoa học cùa trường Đại học Kinh le đà giúp đờ. lư vấn góp ý cho lôi trong quá irình học lập và ngh Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

iên cứu. Lành đạo Tinh ũy và UBND linh Thừa Thiên Hue; lành đạo Thị ũy và ƯBND thị xà Hương Trà, các phòng ban liên quan đà quan lâm giúp đờ. bó trí t

Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

hời gian trong công việc đê lôi hoàn thành nhiệm vụ.Lành đạo các huyện Phú Lộc. huyện Phú Vang, thị xà Hương Trà, huyện Quảng Điền, huyện Phong Điền v

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠODẠI nọc IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾNGl YẺN THỊ THU HƯƠNGNGHIÊN CÚTJ SINH KÉ BÈN VỮNG CỦA IIỌ NÔNG DÂN NUÔI TRÒNG THỦY SẢN VÙNG Đ

Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huếc thong kê. Chi cục thúy sân tinh Thíra thiên Hue; trưởng các thôn. xóm. các Hợp lác xà và các hộ gia đinh đà tạo điều kiện giúp đờ lôi irong quá trìn

h thu thập thông lin. điều ira. phong vấn số liệu tại các địa phương.Cam em gia đình, quý thầy có. quý anh chị lănh đạo linh và các huyện, thị xà, quý Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

anh chị đồng nghiệp đà quan lầm. khích lệ. động vicn lôi irong quá irình thực hiện và hoàn thành luận án.Xin chân thành câm ơn.Huế, ngày thăng 11 năm

Nghiên cứu sinh kế bền vững của hộ nông dân nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá tỉnh thừa thiên huế

2021Nghiên cứu sinhNguyễn Thi 1 hu Hươngii

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠODẠI nọc IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾNGl YẺN THỊ THU HƯƠNGNGHIÊN CÚTJ SINH KÉ BÈN VỮNG CỦA IIỌ NÔNG DÂN NUÔI TRÒNG THỦY SẢN VÙNG Đ

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠODẠI nọc IIUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾNGl YẺN THỊ THU HƯƠNGNGHIÊN CÚTJ SINH KÉ BÈN VỮNG CỦA IIỌ NÔNG DÂN NUÔI TRÒNG THỦY SẢN VÙNG Đ