KHO THƯ VIỆN 🔎

Phòng, chống tham nhũng đất đai ở việt nam hiện nay qua khảo sát thực tiễn thành phố hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         202 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phòng, chống tham nhũng đất đai ở việt nam hiện nay qua khảo sát thực tiễn thành phố hải phòng

Phòng, chống tham nhũng đất đai ở việt nam hiện nay qua khảo sát thực tiễn thành phố hải phòng

HỌC MEN CHÍNH trị ỌUỎC gia hò chí minhPHẠM THỊ KIM ANHPHÒNG, CHÓNG THAM NHỮNG ĐÁT ĐAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY QUA KHẢO SÁT THỤC TIẺNTHÀNH PHÓ HẢI PHÒNGLUẬ

Phòng, chống tham nhũng đất đai ở việt nam hiện nay qua khảo sát thực tiễn thành phố hải phòngẬN ÁN TIÊN SĩNGÀNH: CHÍNH TRỊ HỌCHẢ NỘI -2021HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QVÓC GIA HÒ CHÍ MINHPHẠM THỊ KIM ANHPHÒNG, CHÓNG THAM NHŨNG ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM HIỆN NA

Y QUA KHẢO SÁT THỤC TIẺN THÀNH PHÓ HÁI PHÒNGLUẬN ÁN TIẾN Sĩ NGÀNH: CHÍNH TRỊ HỌC Mã SỐ: 9 31 02 01Người hướng dẫn khoa học: PGS,TS. TRỊNH THỊ XUYẾNHÀN Phòng, chống tham nhũng đất đai ở việt nam hiện nay qua khảo sát thực tiễn thành phố hải phòng

ỌI-2021LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các sô liệu, kèt quả nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ

Phòng, chống tham nhũng đất đai ở việt nam hiện nay qua khảo sát thực tiễn thành phố hải phòng

ràng, được trích dẩn đầy đu theo quy định.Tác già luận ánPhạm Thị Kim AnhMỤC LỤCTrangMỠ ĐẤU1Chương 1: TÒNG QI AN TÌNH HĨNH NGHIÊN cứu I.ĨÊN QU AN ĐẼND

HỌC MEN CHÍNH trị ỌUỎC gia hò chí minhPHẠM THỊ KIM ANHPHÒNG, CHÓNG THAM NHỮNG ĐÁT ĐAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY QUA KHẢO SÁT THỤC TIẺNTHÀNH PHÓ HẢI PHÒNGLUẬ

Phòng, chống tham nhũng đất đai ở việt nam hiện nay qua khảo sát thực tiễn thành phố hải phòngSỞ ĩ.Ý Ĩ.UẠN VÀ THựC TIÊN VẼ PHÔNG. C HÕNGTHAM NHÙNG DÁT DAI Ờ VIỆT NAM302.1. Iham nhùng đai đai302.2.Phòng, chống tham nhùng đất đai48Chương 3: THỤC

TRẠNG PHÒNG. CHÔNG THAM NHŨNG DÁT DAI ỜTHÀNH PHÓ HÀI PHÒNG703.1.Điều kiện lự nhiên, kinh le - xà hội cùa thành phố Hai Phòng và lác động cùa chúng đen Phòng, chống tham nhũng đất đai ở việt nam hiện nay qua khảo sát thực tiễn thành phố hải phòng

tham nhũng đất đai và phòng, chóng tham nhùng đất đai ởthành phố Hái Phòng703.2.Khái quát về lình hình tham nhũng đất đai và hệ thông ló chức, nhân s

Phòng, chống tham nhũng đất đai ở việt nam hiện nay qua khảo sát thực tiễn thành phố hải phòng

ựphỏng, chổng tham nhũng dất đai ờ thành phố Hãi Phông743.3.Thực trạng phòng, chống tham nhùng dắt dai ờ thành phố Hài Phòng

HỌC MEN CHÍNH trị ỌUỎC gia hò chí minhPHẠM THỊ KIM ANHPHÒNG, CHÓNG THAM NHỮNG ĐÁT ĐAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY QUA KHẢO SÁT THỤC TIẺNTHÀNH PHÓ HẢI PHÒNGLUẬ

HỌC MEN CHÍNH trị ỌUỎC gia hò chí minhPHẠM THỊ KIM ANHPHÒNG, CHÓNG THAM NHỮNG ĐÁT ĐAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY QUA KHẢO SÁT THỤC TIẺNTHÀNH PHÓ HẢI PHÒNGLUẬ