KHO THƯ VIỆN 🔎

Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         285 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

Bộ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING ______________****________NGUYÊN LÂM SƠNTÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG ĐẾN

Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triểnN TĂNG TRƯỞNG KINH TÉ TẠI CÁC QUÓC GIA ĐANG PHÁT TRIẺN.LUẠN ÁN TIÉN sĩ KINH TÉTHÀNH PHÓ HỐ CHÍ MINH - 2022BỌ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKE

TINGNGUYỀN LÂM SƠNTÁC ĐỌNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG ĐÉN TĂNG TRƯỞNG KINH TÉ TẠI CÁC QUÓC GIA ĐANG PHÁT TRIẾN.Ngành: TÀI C HÍNH Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

- NGÂN HÀNG. Mã sổ ngành: 9340201NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC1.PGS.TS. HÒ THỦY TIÊN2.TS. BÌ I HƯU PHI Ờc.THÀNH PHÓ HÒ < HÍ MINH - 2022Mục lụcLỜI CAM ĐOAN

Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

................................................................VDANH MỤC CÁC CHỪ, CÒNG THỨC. KÝ Tự VIÉT TAT.................................VIDANH MỤ

Bộ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING ______________****________NGUYÊN LÂM SƠNTÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG ĐẾN

Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triểnHƯƠNG 1.....................................................................1GIÓI THIẸƯ NGHIÊN cứư....................................................

...11.1.Lý do chọn đề tài....................................................11.2.Mục tiêu và câu hói nghiên cứu...................................... Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

.61.2.1.Mục tiêu nghiên cứu tống quát..................................61.2.2Mục tiêu nghiên cứu cụ thê......................................61.2.3.Câ

Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

u hỏi nghiên cửu.............................................71.3.Đối tượng, phạm vi nghiên cửu........................................71.3.1.Đối tượn

Bộ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING ______________****________NGUYÊN LÂM SƠNTÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG ĐẾN

Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triểnứu..............................................101.5.Đóng góp mới của luận án............................................111.5.1 Điểm mới về mật khoa

học.......................................111.5.2.Điểm mới mặt thựcliền.......................................131.6.Bố cục/cau trúc cua luận án tiến Tác động của chính sách tài khóa, tỷ giá và quản trị công đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đang phát triển

sĩ.................................14Kết luận chương 1...........................................................16

Bộ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING ______________****________NGUYÊN LÂM SƠNTÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG ĐẾN

Bộ TÀI CHÍNHTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING ______________****________NGUYÊN LÂM SƠNTÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TỶ GIÁ VÀ QUẢN TRỊ CÔNG ĐẾN