KHO THƯ VIỆN 🔎

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         249 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHPHAN THỊ THỦY NGACÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỜNG ĐÉN VIỆC VẬN DỤNG KÉ TOÁN QUẤN TRỊ CHIÉN LƯỢC -NGH

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt namHIÊN cứư TẠI CÁCDOANH NGHIỆP KINH DOANH Die II vụ ĐU LỊCH Ở CẤC TĨNH N11ÈN TRUNG MẸT NAMLUẬN ẤN TIẾN Sĩ KINH TẺTp. HCM - Năm 2023BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ

O TRIIỜNG DẠI HỌC KINH TỂ IP. HÒ CHÍ MINHCẤC NHÂN TO ANH HƯỞNG DÉN VIẸC VẠN DỤNG KỀ TOÁN QUÀN TRỊ CHIỀN LI ực -NGHIÊN cứu TẠI c ÁCDOANH NGHIỆP KINH DO Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt nam

ANH DỊCH vụ DU LỊCH Ở CÁC TỈNH MIÊN TRUNG MẸT NAMChuyên ngành đào tạo: Kế toánMã số: 9340301LI ÂN ẤN HẾN SÌ KINH TÉNGUÔI HƯỞNG DÁN KHOA HỌC1.TS. Huỳnh

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt nam

Lợi2.TS. Lê Đình TrựcTp. IICM - Nảin 2023LỜI CAM ĐOANLuận án Các nhân tồ (ình hưởng đến việc vận dụng kể toán quàn trị chiền lược - Nghiên cứu tọi cá

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHPHAN THỊ THỦY NGACÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỜNG ĐÉN VIỆC VẬN DỤNG KÉ TOÁN QUẤN TRỊ CHIÉN LƯỢC -NGH

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt namc tài liệu và dử liệu sử dụng trong nghiên cứu đâm bão sự trung thực về nguồn gốc khi trích dản và thu thập cụ thể. Một phần nội dung của nghiên cửu đ

à dược công bố trên một so tạp chí cùng như Hội thào quốc gia. Hội thào quốc tế. phần nội dung còn Lại vẫn chưa công bố ờ bất kỳ đâu.Tác giaLỜI CẤM ƠN Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt nam

Luận án được hoãn thành không chi là sự cò gàng cùa bân thân mà còn có sự cô vù. động vicn, chia sé của rất nhiều người, lôi xin gửi lời câm (HI sầu s

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt nam

ắc đen:1.Nhùng người ihâv hướng dản đà luôn lận lâm, theo sál. động viên, hưong dần, hỏ trợ lùng bước công việc cụ thè giúp lôi hoàn thành luận án.2.Q

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHPHAN THỊ THỦY NGACÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỜNG ĐÉN VIỆC VẬN DỤNG KÉ TOÁN QUẤN TRỊ CHIÉN LƯỢC -NGH

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt nam chinh - Ke loán đà lạo mọi diều kiên cho ròi dược tham gia học tập. cùng chia sè. dộng viên và luôn tạo mọi diều kiện thời gian cho.4.Quý chuyên gia.

dồng nghiệp và dại diện quý doanh nghiệp dà hỗ trợ nhiệt tình kin góp ý vả thực hiện kháo sát thu thập dừ liệu.Vả nhắt là gia dinh dà luôn bèn cạnh, Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt nam

dồng hành vã giúp dờ. quan tâm nlìừng lúc tói cần sự hỗ trợ. động viên nhắt.MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CÁM ƠNMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIÉT TÀTDANH MỤC BÁNGDANH

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược nghiên cứu tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền trung việt nam

MỤC SO DôDANH MỤC HỈNH

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHPHAN THỊ THỦY NGACÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỜNG ĐÉN VIỆC VẬN DỤNG KÉ TOÁN QUẤN TRỊ CHIÉN LƯỢC -NGH

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHPHAN THỊ THỦY NGACÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỜNG ĐÉN VIỆC VẬN DỤNG KÉ TOÁN QUẤN TRỊ CHIÉN LƯỢC -NGH