KHO THƯ VIỆN 🔎

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         344 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HỎ CHÍ MINHVŨ THANH LONGÁNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KÉ TOÁN ĐÉN QUYẾT ĐỊNH CHTÉN Lược CỦA NHÀ QUẢN TRỊ V

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt namVÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỌNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TẠI CÁC TỈNH THÀNH PHÍA NAM VIỆT NAM éLUẬN ÁN TĨÉN Sĩ KINH TÉTP. Hồ Chí Minh-Năm 2023BỌ GIÁO DỤC

VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HÒ CHÍ MINHvũ THANH LONGẢNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KÉ TOÁN ĐÉN QUYẾT ĐỊNH CHIÊN' Lược CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VÀ HIỆU QUẢ Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam

HOẠT ĐỌNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TẠI CÁC TỈNH THÀNH PHÍ A NAM VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẾN Sỉ KINH TÉChuyên ngành: Kế toán Mã số: 9.34.03.01Người In

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam

ning dẫn khoa học:TS. Phạm Ngọc ToànTS. Nguyễn Thị ThuTP. HỒ Chi Minh-Năm 2023LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận án “Anh hướng cùa thòng tin kể toán đề

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HỎ CHÍ MINHVŨ THANH LONGÁNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KÉ TOÁN ĐÉN QUYẾT ĐỊNH CHTÉN Lược CỦA NHÀ QUẢN TRỊ V

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt namn cửu cùa riêng tôi và được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Người hưởng đản khoa học.Ket quà nghiên cữu cua luận án là trung thực. Nội dung cua luận á

n chưa lừng được công bổ trong bất kỳ còng trinh nào.TP. Hồ Chi Minh, ngày tháng năm 2023Nghiên cứu sinhVù Thanh LongiiiLỜI CẢM ƠNĐầu liên, lòi xin gử Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam

i lời cảm ơn chân ihãnh và sâu sắc nhất đến hai giăng viên hướng dẫn là TS. Phạm Ngọc Toàn và TS. Nguyên Thi Thu. Trong suốt quá trình làm luận án. ha

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam

i giáng viên đà luôn lận tinh theo sál hỗ trợ. định hướng nghiên cứu. giãi đáp nhừng vướng mắc cùng như nhắc nhớ tôi hoàn thành kế hoạch. Nhờ vậy. tòi

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HỎ CHÍ MINHVŨ THANH LONGÁNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KÉ TOÁN ĐÉN QUYẾT ĐỊNH CHTÉN Lược CỦA NHÀ QUẢN TRỊ V

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt namhoa Kế toán và nhùng giảng viên đà giảng dạy và cung cấp cho lòi nhừng kiến thức bô ích trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ

Chí Minh. Tòi cùng chân thành câm ơn Ban giâm hiệu Nhà trường. Lành đạo Viện đào tạo Sau đại học và các anh chị quân lý của Viện đào tạo Sau dại học Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam

đà tạo diều kiện tổl nhất cho tói hoãn thành các thủ tục trong quá trinh học tập cùng như thực hiên luân ánCuối củng, tòi chắc răng mình sỗ không thể

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam

hoàn thành luận án này nếu không có sư hồ trơ và động viên từ phía nhừng người thân trong gia đinh. Do vậy. tôi xin gửi lời câm ơn và biết ơn sâu sác

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HỎ CHÍ MINHVŨ THANH LONGÁNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KÉ TOÁN ĐÉN QUYẾT ĐỊNH CHTÉN Lược CỦA NHÀ QUẢN TRỊ V

Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam.......................xiDANH MỤC CÁC BÀNG................................................xiiDANH MỤC HÌNH............................................

........xivTÓM TÁT...........................................................XV Ảnh hưởng của thông tin kế toán đến quyết định chiến lược của nhà quản trị và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thương mại tại các tỉnh thành phía nam việt nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ TP. HỎ CHÍ MINHVŨ THANH LONGÁNH HƯỞNG CỦA THÔNG TIN KÉ TOÁN ĐÉN QUYẾT ĐỊNH CHTÉN Lược CỦA NHÀ QUẢN TRỊ V