KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         71 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

B,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hác quíìn lý__________________________TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TÉ QUÓC DÂNKHOA KHOA nọc ỌUẢN LÝ ---------oOo----CHUYÊ

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơnÊN ĐÊ THỤC TẬP TỚT NGHIỆP • • •§Ò tụi:THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VẾ CÔNG TÁC HIỆN ĐẠI ÌỈOẢ TẠI CỤC HẢI QUAN LẠNG SƠNGiáo viên hưởng dân Sinh viên thực hi

ện LớpChuyên ngành:TS.BỪI DỪC TĨĨỌ iNGUYÊN CÔNG TUÂN:QLKT44B:Ql ẤN LÝ KINH TÉHÀ NÔI 5-2006KhoaB,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnh khoa hãc quíln lý_________ Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

__LỜI MỞ ĐÀUTrong bôi cành đât nước ta đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển kinh te đất nước, chuân bị các điêu kiện cân thiết cho quá trinh hộ

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

i nhập vào nên kinh tê khu vực và kinh tè thê giới, chuân bị gia nhập WT0. hoạt động của ngành Hãi quan Lạng Sơn trong 10 năm tuy đà có nhiêu no lực t

B,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hác quíìn lý__________________________TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TÉ QUÓC DÂNKHOA KHOA nọc ỌUẢN LÝ ---------oOo----CHUYÊ

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơnmè hơn nữa mới đáp ứng được yêu càu hiện nay. Hoạt dộng Hai quan đàm bão rât nhiêu yêu câu: vừa tạo thuận lợi cho thương mại. vừa phải bao đàm sự quàn

lý chặt chè cùa Nhà nước, chong buôn lậu và gian lận thương mại, góp phân bão đâm nguồn thu ngân sách quôc gia từ thuê xuât nhập khau, góp phần bao h Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

ộ và thúc dẩy nền kinh tế trong nước phát triển. Kinh tê đât nước càng tham gia sâu vào quá trình hợp tác và cạnh tranh của nên kinh tè the giới thi h

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

oạt dộng cùa Hãi quan càng phái phục vụ tot hơn cho tiên trinh đó.Trước yêu câu của khôi lượng còng việc của ngành Hãi quan ngày càng tăng lên một các

B,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hác quíìn lý__________________________TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TÉ QUÓC DÂNKHOA KHOA nọc ỌUẢN LÝ ---------oOo----CHUYÊ

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơnhiệp và có chuyên môn sâu. áp dụng nhừng phương tiện kỳ thuật hiện đại trong các hoạt động nghiệp vụ. hoạt dộng minh bạch liêm chinh và có hiện qua nh

âm nàng cao năng lực quan lý. thực hiện tôt các chính sách kinh tè của Nhà nước, chống buôn lậu. gian lận thương mại, ngăn chặn buôn bán, vận chuyển h Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

àng hóa câm có hiệu qua. ngăn chận các giao dịch thương mại bât hợp pháp, đâm bão nguòn thu ngân sách quốc gia góp phàn bão vệ trật tự an toàn xã hội.

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

lợi ích người tiêu dùng, an ninh Quôc gia. mòi trường...B,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hãc qulìn lýĐè đáp ứng được nhu câu hội nhập vào nên ki

B,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hác quíìn lý__________________________TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TÉ QUÓC DÂNKHOA KHOA nọc ỌUẢN LÝ ---------oOo----CHUYÊ

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơntoàn ngành. Với phương châm hành động cùa Hai quan Việt Nam là “Thuận lọi - Tận tụy - Chính xác".Hãi quan Lạng Sơn đà bước đàu thực hiện công cuộc hiệ

n đại hóa theo mục tiêu đà định đó là: Tin học hóa - Tự động hóa thủ tục Hãi quan nhăm giâm bớt nhừng sai sót do sự chỏng chéo gây ra. trièn khai công Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

cuộc hiện đại hóa trang thiết bị nghiệp vụ cơ sở vật chất đặc biệt xây dựng lực lượng Hai quan chinh quy theo hướng hiện dại. Chinh vi vậy vàn dề đặt

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

ra của ngành Hãi quan Lạng Sơn là phái sớm đáp ứng được yêu câu mà thực tè đòi hói đó là: can phái “Hiện đại hóa ngành Hai quan theo xu the mới”.Đó c

B,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hác quíìn lý__________________________TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TÉ QUÓC DÂNKHOA KHOA nọc ỌUẢN LÝ ---------oOo----CHUYÊ

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơnviết này em đà có sự hưởng dẫn nhiệt tinh cùa thầy giáo TS. Bùi Đức Thọ. Tuy nhiên do thời gian và tài liệu cùng như năng lực có giới hạn bài viêt còn

nhiêu thiêu sót kinh mong các thây các cô hướng dần thêm dê bài viết dược tỏt hơn.Em xin chân thành cám ơn!B,0 c,0 thúc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hác Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

quíln lýCHƯƠNG 1Cơ SỜ LÝ LUẬN CHUNG VẼ IIIẸN DẠI IIÓA HÀI QUAN1- KHAI NIỆM VÈ HIỆN Đ.ư HÓA VÃ HIỆN ĐẠI HÓA H.U Ọl AN.1.Khái niệm về hiện đại hóa:• • •

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

“Hiện đại hoá là quá trinh chuyên đòi can ban. toàn diện các hoạt dộng sân xuất kinh doanh, dịch vụ vã quân lý kinh te xà hội. từ sử dụng một cách phô

B,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hác quíìn lý__________________________TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TÉ QUÓC DÂNKHOA KHOA nọc ỌUẢN LÝ ---------oOo----CHUYÊ

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơnnghiệp và tiên bộ khoa học còng nghệ, tạo ra năng suât lao đông xà hội cao.Quan niệm nêu trên cho thay, quá trình công nghiệp hoá, hiện dại hoá ở nước

ta phải kèt hợp chật chê hai nội dung còng nghiệp hoá và hiện đại hoá trong quá trinh phát triên.Quá trình ày. không chi đơn thuân phát trièn công ng Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

hiệp mà còn phải thực hiện chuyên dịch cơ câu trong từng ngành, từng lĩnh vực và loàn bộ nên kinh tỏ quốc dàn theo hướng kỳ thuật và công nghệ hiện dạ

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

i .Quá trinh ay không chi tuần tự trãi qua các bước cơ giói hoá. tự đòng hoá. tin học hoá. mà còn sư dụng kêl hợp thu còng truyền thông với công nghệ

B,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hác quíìn lý__________________________TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TÉ QUÓC DÂNKHOA KHOA nọc ỌUẢN LÝ ---------oOo----CHUYÊ

Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơnại hoá trong lình vực Hài quana. I liộn dại hoả trong lình vực I lái quan lả một quả trinh dôi mới. Đỏ là sự đòi mới đỏng bộ ca vê quan diêm, thu lục.

thè lệ. thièl bị kỷ thuật và thái dộ cùng như tác phong còng tác. I.à quá trinh ứng dụng khoa học công nghệ cùng như kỳ thuật hiện đại (đặc biệt là t Báo cáo tổng hợp thực trạng và giải pháp về công tác hiện đại hoá tại cục hải quan lạng sơn

in học ) vào các hoạt dộng trong lình vực Hãi quan nham tin học hoá. tự dộng hoá về thủ tục Hải quan

B,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hác quíìn lý__________________________TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TÉ QUÓC DÂNKHOA KHOA nọc ỌUẢN LÝ ---------oOo----CHUYÊ

B,0 c,0 thùc tỄp chuyên ngpnhKhoakhoa hác quíìn lý__________________________TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỈNH TÉ QUÓC DÂNKHOA KHOA nọc ỌUẢN LÝ ---------oOo----CHUYÊ