KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sự

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         59 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sự

Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sự

Chuyên dề thực tập ngành LuậtDANH MỤC CÁC TỨVIÉT TẤTBLHS: Bộ luật Hình sụBĨ.TTHS: Bộ luật Tố tụnghinlì sụCQĐT: Cơ quan điều IraVKS: Viện kiêm sátVK.SN

Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sựND: Viện kiêm sát nhân dânVKSNDTC: Viện kiếm sát nhân dân tối caoKDTM: Kinh doanh thương mại.TBTP: rin báo lội phạmHN: Hôn nhânDS: Dân sựLĐ: Lao dộngH

C: Hành chinhTHA: Thi hành án.V.ST : 12145Ĩ16 - Phạm Xuân HòaChuyên đề thực tập ngành ĩ. uộtMỤC LỤCMỚ DẤU............................................. Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sự

...1CHƯƠNG 1: Cơ SÒ LÝ LUẶN VÀ co SÒ PHẤP LÝ VẺ CHÚC NĂNGCÔNG ró CỦA VKSND TRONG TÓ DỤNG HÌNH sự...............51.1.Tỏng quan vê chức nâng công lô cùa

Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sự

Viện kicm sát trong lò tụng hình sự 51.1.1.Khái niệm quyên công to và thực hành quyền công to trong to tụnghình sự...................................

Chuyên dề thực tập ngành LuậtDANH MỤC CÁC TỨVIÉT TẤTBLHS: Bộ luật Hình sụBĨ.TTHS: Bộ luật Tố tụnghinlì sụCQĐT: Cơ quan điều IraVKS: Viện kiêm sátVK.SN

Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sựu tra...................131.2.1.('hú the. doi tượng và nội dung thực hành quyền công to trong giai doạnđiều Ira.......................................

.........................13Viện kiêm sát là cư quan được Nhà nước giao thực hành quyên công tỏ trong tố tụng hĩnh sự . Do dó, Viện kiêm sát cùng chinh Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sự

là chú thể thực hãnh quyền cóng tô trong giai đoạn đicu tra........................................131.2.2.Phạm vi thực hành quyền công tố trong giai

Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sự

đoạn điều tra.......131.3.Thực hành quyền công tố cùa Viện kiếm sát trong giai đoạn xét xử vụ ánhình sự..............................................

Chuyên dề thực tập ngành LuậtDANH MỤC CÁC TỨVIÉT TẤTBLHS: Bộ luật Hình sụBĨ.TTHS: Bộ luật Tố tụnghinlì sụCQĐT: Cơ quan điều IraVKS: Viện kiêm sátVK.SN

Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sự..............16(TI ƯƠNG 2: mực TIÊN THựC HIỆN CHƯC NĂNG CÔNG TỎ CÌ A \ IỆN KIÊM SÁ I NHÂN DÂN 1 HÀNH PHÓ 1 HÁI BÌNH, TÌNH THẢI BÌNH NĂM 2015.........

....................................................182.1. l ổng quan về VKSND thành phổ Thái Binh, tinh Ihái Binh............182.1.1.VỊ trí pháp lý, Chuyên đề thực tập chức năng công tố của viện kiểm sát nhân dân thành phố thái bình tỉnh thái bình trong tố tụng hình sự

thâm quyên của VKSNI) thành phô Thái Bình......18

Chuyên dề thực tập ngành LuậtDANH MỤC CÁC TỨVIÉT TẤTBLHS: Bộ luật Hình sụBĨ.TTHS: Bộ luật Tố tụnghinlì sụCQĐT: Cơ quan điều IraVKS: Viện kiêm sátVK.SN

Chuyên dề thực tập ngành LuậtDANH MỤC CÁC TỨVIÉT TẤTBLHS: Bộ luật Hình sụBĨ.TTHS: Bộ luật Tố tụnghinlì sụCQĐT: Cơ quan điều IraVKS: Viện kiêm sátVK.SN