KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         53 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

Chuyên dề thực tập tất nghiệpGỉ 'ỈID: TS. Phạm Thị Rich NgọcLÕI CAM ĐOAXEm xin cam đoan chuyên dề này là công trinh nghiên cửu của bàn thân, không sao

Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hộio chóp từ bất kì tài liệu nào.Những sổ liệu trong bài duọc lắy từ nguồn Công tỵ’ TNĨĨĨĨ MTV’ Nhả xuất bàn ĩ.ao dộng Xà hội lã chinh xác vã chưa duọc c

ông bố duới mọi hình thức.Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xây ra sai phạm.ĩĩà nội, ngày 12 tháng 05 nãm 2016Sinh viên thực hiệnNguyền Dức TùngSỉ Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

’: Nguyễn Đức TùngLớp: Quàn trị nhân lực 54RChuyên dề thực tập tồt nghiệpGVIID: TS. Phạm Thị Bích NgọcLỜI CẢM ONT.ỡi đẩu tiên, CIÌ1 xin chân thảnh cảm

Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

ơn cô giáo Tiến sĩ Phạm Thị Bích Ngọc đà lận lìnlì huóng dần, chi bao trong quá trinh thực lập. giúp em hoàn thành chuyên đề lốt nghiệp cua minh.Xin

Chuyên dề thực tập tất nghiệpGỉ 'ỈID: TS. Phạm Thị Rich NgọcLÕI CAM ĐOAXEm xin cam đoan chuyên dề này là công trinh nghiên cửu của bàn thân, không sao

Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hộicho em nhùng kiến thức quý báu trong suối nhùng năm học lập lại iruờng. Nhùng kiến thức này không chi là nên lang quan trọng giúp em hoàn thành chuyên

đê lol nghiệp mã cón có ỷ nghía thực liền vô cũng lo lớn. giúp em lự lin hon trong công việc sau này.Em xin chân thành cám ơn Ban lành dạơ Công ty TN Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

ĨĨĨ1 MTV Nhà xuất bân ĩ.ao động Xà hội nới chung và các anh chị. cờ chủ trong Phòng Tồ chức Lao dộng nói riêng đà tạo điều kiện thuận lợi cho em đuợc

Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

thục rập. chi bào. truyền dạt cho em nhùng kiến thúc, kinh nghiệm thực tể. đồng thời cung cẩp cho em nhùng số liệu chính xác đế em hoàn thành chuyên đ

Chuyên dề thực tập tất nghiệpGỉ 'ỈID: TS. Phạm Thị Rich NgọcLÕI CAM ĐOAXEm xin cam đoan chuyên dề này là công trinh nghiên cửu của bàn thân, không sao

Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội và cống hiến nhiêu hơn nửa cho sự nghiệp dào tạo cua truờng; chúc các anh chị. cô chú trong Công ty TNHII Nhà xuất bân Lao động Xà hội súc khóe, đạt

đuợc nhiều thành công trong công việc và cuộc sống; chúc Công ty này càng phát triên.ĩĩà nội. ngày 12 tháng 05 năm 2016Sinh viên thực hiệnNguyen Dúc T Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

ùngSV: Nguyễn Đức TùngLớp: Quán trị nhân lực 54 BChuyên dề thực tập tốt nghiệpGỉ III): TS. Phạm Thị lì ích NgọcMỤC LỤCI.ỜĨ NÓI DẤU....................

Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

...................................................1CHƯƠNG 1. CO SO LÝ LLẬN VẺ ĐẢO TẠO NNL TRONG DOANH NGĨĨTẸP........................................

Chuyên dề thực tập tất nghiệpGỉ 'ỈID: TS. Phạm Thị Rich NgọcLÕI CAM ĐOAXEm xin cam đoan chuyên dề này là công trinh nghiên cửu của bàn thân, không sao

Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội............................................31.1.2.Mục riêu của dào tạo nguồn nhân lục....................................31.1.3.Vai trô cua đào tạo n

guồn nhân lực.....................................41.2.Nội dung dào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.........................41.2.1.Xác định nhu Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

cầu dào tạo...............................................41.2.2.Xác định mục tiêu đào tạo..............................................51.2.3.Lựa chọ

Chuyên đề thực tập đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà xuất bản lao động xã hội

n đỗi tượng dào tạo.............................................5

Chuyên dề thực tập tất nghiệpGỉ 'ỈID: TS. Phạm Thị Rich NgọcLÕI CAM ĐOAXEm xin cam đoan chuyên dề này là công trinh nghiên cửu của bàn thân, không sao

Chuyên dề thực tập tất nghiệpGỉ 'ỈID: TS. Phạm Thị Rich NgọcLÕI CAM ĐOAXEm xin cam đoan chuyên dề này là công trinh nghiên cửu của bàn thân, không sao