KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         70 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

Chuyên đề tốt nghiệpLơp Tài chílm uvaim ugiiiỵpLỜI MỜ ĐÀUCó thề nói trong nền kinh tế thị trường đê có thề tiến hành hoạt động san xuất kinh doanh thi

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nộii cằn phái có tối thiểu ba yếu tố, đó là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và con người. Trong đó. tư liệu lao động bao gồm nhiều yếu tố nhưng qua

n trọng hơn hết là tài san cố định. Trong một doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng thì tài sản cố định nó có vai trò vô cùng to lớn và nó cùng là một Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

nhân tố góp phần không nhỏ vào việc nàng cao chắt lượng, hạ giá thành sân phẩm, làm cho doanh nghiệp có thế tối đa hoá lợi nhuận cùa mình.Việc hạch to

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

án độc lập về kinh tế thúc đấy các doanh nghiệp phái tự bão toàn, tự phát triền vón cua mình đê cho sàn xuất kinh doanh được tiến hành một cách liên t

Chuyên đề tốt nghiệpLơp Tài chílm uvaim ugiiiỵpLỜI MỜ ĐÀUCó thề nói trong nền kinh tế thị trường đê có thề tiến hành hoạt động san xuất kinh doanh thi

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nộiư liệu lao động phai hợp lý. có hiệu quà. Nếu căn cứ vào công dụng kinh tế thì vốn bao gồm vốn cố định và vốn lưu động. Mà dưới hình thức biêu hiện vậ

t chất là tài sàn cố định và tài sán lưu động. Thông thường trong các doanh nghiệp công nghiệp thì vốn cố định nói chung, tài san cố định nói riêng ch Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

iếm một tỳ trọng lớn trong nguồn von kinh doanh cùa doanh nghiệp nhưng lại chưa được quan tàm đúng mức.Xuất phát từ lý do dó củng với quá trinh thực l

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

ập tại Công ty cồ phần dịch vụ bưu chinh viền thòng Hoa Phát, em nhận thấy việc sử dụng tâi sân cố định tại còng ty chưa phát triền; đê khăng định vị

Chuyên đề tốt nghiệpLơp Tài chílm uvaim ugiiiỵpLỜI MỜ ĐÀUCó thề nói trong nền kinh tế thị trường đê có thề tiến hành hoạt động san xuất kinh doanh thi

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nộihực tiễn, vì vậy đề tài: “Nâng cao hiệu quà sử dụng tài san co định tại Công ty Cô phân GP9 Hà .Vợ/”* đà được em lựa chọn đê nghiên cứu.Phạm Trường Gi

angTrang 1Chuyên đê tot nghiệpLớp Tài chíiui uuđiui liguiẹp X.A.V/CHƯƠNG 1. Cơ SỜ LÝ LUẶN VÈ HIỆU QUÀ sư DỤNG TÀI SẤN CÓ ĐỊNH CÙA DOANH NGHIỆP1.1.Tài Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

sàn cố định của doanh nghiệp1.1.1.Khái niệm, đặc diêm cua tài sàn cỗ dinh trong doanh nghiệpKhái niệm: để có thế sân xuất kinh doanh thi phái cần đến

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

hai yếu tố cơ ban là sức lao động và tư liệu lao dộng sân xuất. Tư liệu sân xuất được chia thành hai loại là tư liệu lao động và đòi tượng lao động.Tư

Chuyên đề tốt nghiệpLơp Tài chílm uvaim ugiiiỵpLỜI MỜ ĐÀUCó thề nói trong nền kinh tế thị trường đê có thề tiến hành hoạt động san xuất kinh doanh thi

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nộio trực tiêp hoặc gián tiếp quá trinh sân xuất kinh doanh cua doanh nghniệp như là máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận chuyên bốc dờ. các còng

trinh kiến trúc, bảng phát minh, sáng chế. bân quyền...Tài sân cò định lã tư liệu lao động nhưng không phải bàt cử tư liệu lao động nào cùng là tài s Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

ân cố định, do tâi sân cố định cỏ nhừng đặc điềm sau:Tài sân cô định đó cùng chinh là sân phàm do con người tạo ra. do đó nó cùng có hai thuộc tinh là

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

giá trị và giá trị sử dụng, nói cách khác nó cùng chính là hàng hoá. có thể thông qua trao đồi. buôn bán trên thị trường để có được quyền sớ hừu sữ d

Chuyên đề tốt nghiệpLơp Tài chílm uvaim ugiiiỵpLỜI MỜ ĐÀUCó thề nói trong nền kinh tế thị trường đê có thề tiến hành hoạt động san xuất kinh doanh thi

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội tham gia vào nhiều chu kỳ sân xuất kinh doanh nhưng nó vần giừ nguyên hình dạng vật chất ban đầu cho đen lúc hư hỏng.Việc quản lý tải sân cố định thự

c tế lã một còng việc hết sức phức tạp. Đề tạo điêu kiện quàn lý chặt chẽ và có hiệu quả các tài sân cố định này. ve mặt ke toán ngườiPhạm Trường Gian Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

gTrang 3Chuyên dê tot nghiệpLớp Tài chíiiu uuaiiiỉ Iiguiẹp 44.U/ta có nhùng quy định thống nhất về tiêu chuẩn giới hạn về thời gian và giá trị sir dụn

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

g cua tài san cố định. Nhã nước quy định hai tiêu chuẩn này là:-Thời gian sư dụng tối thiều là một nâm.-Giá trị tối thiếu là năm triệu VND.Trong quá t

Chuyên đề tốt nghiệpLơp Tài chílm uvaim ugiiiỵpLỜI MỜ ĐÀUCó thề nói trong nền kinh tế thị trường đê có thề tiến hành hoạt động san xuất kinh doanh thi

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nộihâm làm ra. Khi sàn phẩm làm ra được liêu ihụ thì hao mòn này được chuyền thành vốn lien lệ. Vốn này được dùng đề lái sán xuất lại lài sân cố định khi

cần thiết.Viồc quíln lý TSC§ tr^n thùc tõ Ip mét c«ng viồc ph0c txp. §Ó giHm nhN khèi lĩng qulln lý vò tpi chÝnh, kô to,n, theo quyõt ®bnh sè 144/200 Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

1/Q§-BTC ngpy 21/12/2001 cha Bé trẻng Bé tpi chÝnh thèng nhẺt vò ti^u chuÈn giíi hxn cha mét TSC§ :Mét t liôu lao ®éng Ip tpi síln h-ỉ-u hxnh cà kỏt c

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

Éu ®éc lẼp, ho/Ec Ip mét hồ thèng gằm nhiòu bé phẼn tpi s1ìn ri^ng li li^n kỏt víi nhau ®Ó cĩng thùc hiỏn mét ho/Ec mét sè choc ring nhÊt ®bnh mp nõu

Chuyên đề tốt nghiệpLơp Tài chílm uvaim ugiiiỵpLỜI MỜ ĐÀUCó thề nói trong nền kinh tế thị trường đê có thề tiến hành hoạt động san xuất kinh doanh thi

Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nộinh :-Ch3/iC chVán thu ®ĩc lĩi Ých trong t-«ng lai tỏ viồc sỏ dòng tpi síìn ®ầ.-Nguyên gi, cha tpi s1ìn phlìi ®íc x,c ®bnh mét c,ch ®,ng tin cẼy.-Thêi

gian sõ dòng íc tÝnh tr^n 1 n m.-Cà ®h tPu chuÈn theo gi, trb hiỏn hpnh.( Hiồn nay Ip tò 10 triỏu ®ằng trẽ lân).Phạm Trường GiangTrang 4Chuyên đê tót Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty cổ phần gp9 hà nội

nghiệpLơp Tài chílm uuaiiii ugniỵp

Chuyên đề tốt nghiệpLơp Tài chílm uvaim ugiiiỵpLỜI MỜ ĐÀUCó thề nói trong nền kinh tế thị trường đê có thề tiến hành hoạt động san xuất kinh doanh thi

Chuyên đề tốt nghiệpLơp Tài chílm uvaim ugiiiỵpLỜI MỜ ĐÀUCó thề nói trong nền kinh tế thị trường đê có thề tiến hành hoạt động san xuất kinh doanh thi