KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vĩnh tường miền bắc việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         61 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vĩnh tường miền bắc việt nam

Chuyên đề thực tập phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vĩnh tường miền bắc việt nam

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN KHOA KINH TỂ VÀ QUẢN LÝ NGUỎN NHÂN Lực---

Chuyên đề thực tập phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vĩnh tường miền bắc việt namNGHIỆP CUA CÔNG TY TNHH C ÔNG NGHIỆP VINH TƯỜNG MIÈN BÁC VIỆT NAMHọ và tênĨ.ỞỊ)KhoaMSSVGVỈĨĨ): Nguyền Phiroug Linh: Quan tiị nhân lực 54B: Kinh tế & Q

uán lý Nguồn nhân lực: 11122230: PGS.TS Nguyền Nam PhươngHÀ NỘI-05/2016C huyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ III): PGS. TS Nguyễn Nam PhươngLÒI ( AM ĐOANTê Chuyên đề thực tập phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vĩnh tường miền bắc việt nam

n tôi là: Nguyền Phương ĩ.inhSinh viên lớp: Quản trị nhân lực 54BKhoa: Kinh lế và Quan lý Nguồn nhân lựcl ôi xin cam đoạn rang chuyên đề ihực lập lổl

Chuyên đề thực tập phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vĩnh tường miền bắc việt nam

nghiệp với đề lài: ‘Thái triển văn hóa doanh nghiệp cua công ly TNHH còng nghiệp Vinh Tường miên Bắc Việt Nam” là kết quá nghiên cứu cùa cá nhân lôi,

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN KHOA KINH TỂ VÀ QUẢN LÝ NGUỎN NHÂN Lực---

Chuyên đề thực tập phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vĩnh tường miền bắc việt nam gốc. Neu có thòng lin sai. tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.Hà Nội. tháng 5 năm 2016Sinh viênNguyễn Phương LinhSĩ': Nguyễn Phương LinhMSSV: 1112223

0Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGì ‘HD: PGS. TS Nguyễn Nam PhươngLỜI CẤM O.XEm xin chân thành cam ơn các anh chị trong phòng Nhân sự Hành chính cùng nhu Chuyên đề thực tập phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vĩnh tường miền bắc việt nam

các phòng ban khác trơng công ly đà lạo điêu kiện hỏ trợ cho em irong quá trình thục lập. Em xin bày lo lời cam ơn đặc biệi đèn cò giáo PGS.TS Nguyễn

Chuyên đề thực tập phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vĩnh tường miền bắc việt nam

Nam Phương đà dành ihời gian hướng dàn. chi bao hêi sức lận lình cho em hoàn thành lôi bài khóa luận này.Tuy vậy. irong quá Irìnli hoàn thành chuyên

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN KHOA KINH TỂ VÀ QUẢN LÝ NGUỎN NHÂN Lực---

Chuyên đề thực tập phát triển văn hóa doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp vĩnh tường miền bắc việt nam cãc thầy cò vã hạn dọc dế bãi chuyên dề dược hoãn thiện hơn.Em xin chán thành câm ơn!

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN KHOA KINH TỂ VÀ QUẢN LÝ NGUỎN NHÂN Lực---