KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập thẩm định giá bất động sản cho mục đích vay thế chấp tại ngân hàng tại công ty cổ phần giám định và thẩm định giá tài sản việt nam vae

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         109 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập thẩm định giá bất động sản cho mục đích vay thế chấp tại ngân hàng tại công ty cổ phần giám định và thẩm định giá tài sản việt nam vae

Chuyên đề thực tập thẩm định giá bất động sản cho mục đích vay thế chấp tại ngân hàng tại công ty cổ phần giám định và thẩm định giá tài sản việt nam vae

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI:“ Thâm định giá bàt động sàn cho mục lỉich vay thê châp tại ngân hàng tại Công ty cỏ phân giám định và thâm định giá tài sá

Chuyên đề thực tập thẩm định giá bất động sản cho mục đích vay thế chấp tại ngân hàng tại công ty cổ phần giám định và thẩm định giá tài sản việt nam vaeán I 'iệt Nam(l 'AE)Giáo viên hướng dần Sinh viên thực hiện Lớp chuyên ngành Mà sinh viên: Th.s Trần Việt Hà : Hà Trọng Đại : Thấm định giá 54 :CQ1112

4777Hà Nội - 05/2016Chuyên đề tốt nghiệpDanh mục từ viết tắtCóng ty VAE/ Công ty: Công tỵ cổ phần Giám định và Thâm định Tài săn ViệtNam TĐG: Thầm địn Chuyên đề thực tập thẩm định giá bất động sản cho mục đích vay thế chấp tại ngân hàng tại công ty cổ phần giám định và thẩm định giá tài sản việt nam vae

h giáTĐV: Thầm định viênBĐS: Bất động sánGCNỌSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử (lụng đấtCTXD: Còng trinh xây dựngTSSS: Tài sân so sánhTSTĐ: Tài san thầm đ

Chuyên đề thực tập thẩm định giá bất động sản cho mục đích vay thế chấp tại ngân hàng tại công ty cổ phần giám định và thẩm định giá tài sản việt nam vae

ịnhCLCL: Chất lượng còn lạiTNHH: Trách nhiệm hừu hạnBTCT: Bê tông cốt thépTSTĐ: Tài săn thâm địnhsr. HÀ TRỌNG ĐẠILớp: Thấm định giá 54Chuyên đề fồt ng

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI:“ Thâm định giá bàt động sàn cho mục lỉich vay thê châp tại ngân hàng tại Công ty cỏ phân giám định và thâm định giá tài sá

Chuyên đề thực tập thẩm định giá bất động sản cho mục đích vay thế chấp tại ngân hàng tại công ty cổ phần giám định và thẩm định giá tài sản việt nam vae................25Bang 2.2. Một số khách hàng tiêu biêu của công ty VAE trong hoạt độngthâm định giá bât động sân.....................................

..26Băng 2.3. Các dự án tiêu biêu cùa Công ty VAE.......................27Bang 2.4. Chi tiết diện tích và mục đích sử dụng đất................37Báng 2 Chuyên đề thực tập thẩm định giá bất động sản cho mục đích vay thế chấp tại ngân hàng tại công ty cổ phần giám định và thẩm định giá tài sản việt nam vae

.5. ước tinh giá trị CTXD trên đất............................41Báng 2.6. Thông tin các tài sân so sánh.............................43Bang 2.7. Bàng đ

Chuyên đề thực tập thẩm định giá bất động sản cho mục đích vay thế chấp tại ngân hàng tại công ty cổ phần giám định và thẩm định giá tài sản việt nam vae

iều chinh ước tinh giá trị dẩt ỡ....................45Bâng 2.8. ước tính giá trị BĐS cân thâm định........................47Bang 2.9. Đặc điềm hiện tr

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI:“ Thâm định giá bàt động sàn cho mục lỉich vay thê châp tại ngân hàng tại Công ty cỏ phân giám định và thâm định giá tài sá

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPĐÈ TÀI:“ Thâm định giá bàt động sàn cho mục lỉich vay thê châp tại ngân hàng tại Công ty cỏ phân giám định và thâm định giá tài sá