KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         50 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

Chương 1: Lý luận chung về nhà nướcl.Ban chất, đặc trưng. kiểu và hình thức của nhã nước:a.Ban chất của nhà nước:- Là sân phầm của giai cấp xà hội, có

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt namó ban chất cua giai cấp thống trị. đại diên cho giai cấp thống trị và là công cụ cường chế. duy trì mình cua giai cấp thống trị, bão vệ giai cấp thống

trị.+ Tuy xà hội nguyên thủy công sán đà xuất hiên tồn tại quyền lực xà hội nhưng quyển lưc đó xuất phát từ xà hội và phục vụ cho lợi ích xà hôi.+ Bắ Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

t đầu từ xà hội chiếm hừu nô lệ xuất hiện giai cấp nên đòi hòi xuất hiện một quyên lực mới đê Làm dịu các xung đột giai câp. Tức là nhà nước bào vệ gi

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

ai câp thống tri nhưng đồng thời nó Cling bão vệ chung cho tâp đoàn người ờ trong nó. tức nó bão vệ lợi ích chung của xà hội.b.Đậc diêm nhà nước: Có 4

Chương 1: Lý luận chung về nhà nướcl.Ban chất, đặc trưng. kiểu và hình thức của nhã nước:a.Ban chất của nhà nước:- Là sân phầm của giai cấp xà hội, có

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt namai cấp thống trị.Phân chia dân cư theo lành thồ thành các đơn vị hành chính không phụ thuộc chính kiến, huyết thống, giới tinh, nghề nghiệp.... đề tác

đông trên phạm vi quy mò rộng.Có chù quyền quốc gia. thề hiện quyền tư quyết về đối nội và đối ngoại, không phụ thuộc bên ngoài.Ban hành pháp luật và Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

quan ỉí toàn xà hôi bằng pháp luật mang tính bắt buộc.c.Kiêu nhà nước:Là tông thè các dấu hiệu cơ ban đặc thù cho nhà nước, thê hiện bân chất, và nhữ

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

ng điều kiên tồn tại. phát triền cùa nhà nước trong một hình thái kinh tế - xà hội nhất đinh.Trong lịch sư đà có 4 kiêu hình thái xà hội (có giai cấp)

Chương 1: Lý luận chung về nhà nướcl.Ban chất, đặc trưng. kiểu và hình thức của nhã nước:a.Ban chất của nhà nước:- Là sân phầm của giai cấp xà hội, có

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam nước xà hòi chù nghĩa (xà hòi chu nghía).d.Hình thức nhà nước2.Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ mây nhã nước.Bộ mây nhà nước CHXHCN Việt Na

m là hệ thống cơ quan từ trung ương đến địa phương và cơ sờ. tổ chức theo nguyên tắc thống nhất, tạo thành một cơ chế đồng bộ đè thê hiện các chức năn Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

g và nhiệm vụ chung của nhà nước._ Đặc điểm:+ Tổ clìửc và hoạt động của bộ máy nhà nước dựa theo các nguyên tắc chung thống nhất mà nguyên tắc cơ bân

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

là nguyên tắc quy định toàn bộ các nguồn lực. quyền lực thuộc vê nhân dân. Nhàn dân bâu ra cơ quan đại diện cho minh (quốc hội) và đó là cơ quan quyền

Chương 1: Lý luận chung về nhà nướcl.Ban chất, đặc trưng. kiểu và hình thức của nhã nước:a.Ban chất của nhà nước:- Là sân phầm của giai cấp xà hội, có

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam hạn của minh.+ Đội ngũ cán bộ cóng chức nhà nước là công bộc của nhân dân. hết lòng, hết sức phục vụ nhân dàn. chịu sự kiềm tra. giám sát của nhàn dâ

n.Nguyên tắc hoạt động:+ Quyền lực nhà nước lâ thống nhất có sự phàn còng và phối hợp giừa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyên lập phá Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

p, hành pháp, tư pháp.+ Bão đâm sự lành đạo cùa ĐCS Việt Nam đối vói việc tổ chức và hoạt động cùa bộ mây nhà nước.+ Bão đâm sự tham gia của nhân dân

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

vào hoạt dộng quân lý cùa nhà nước.+ Tập trung dân chủ.+ Pháp chế xà hội chu nghía2.Một số cơ quan lò chức đặc biệta .Quốc hộiQuốc hội là cơ quan đại

Chương 1: Lý luận chung về nhà nướcl.Ban chất, đặc trưng. kiểu và hình thức của nhã nước:a.Ban chất của nhà nước:- Là sân phầm của giai cấp xà hội, có

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam chiu trách nhiệm trước nhân dân. thê hiện khôi đại đoàn kẻt toàn dân và các vùng Lành thồ. Tập trung mọi quyền lực nhà nước: lập, hành, tư pháp và có

sự phân công, phổi họp. giao cho các cơ quan nhà nước khác các quyền lực cụ thề dể thực hiện quyền lực nhà nước. Thầm quyền dược quy định bơi hiến ph Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

áp gồm 3nhóm: lập pháp và lập hicn. quycl định các công vice quan trọng nhài của đât nước, giám sát lôi cao đòi vói loàn bộ hoại động của đâl nước. Hì

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

nh ihức hoại động chủ yểu cùa Quốc hội là Kỳ họp quồc hội được lô chức công khai (trừ khi cân ihiêl có the họp kín), quyêl định nhừng vàn đê quan trọn

Chương 1: Lý luận chung về nhà nướcl.Ban chất, đặc trưng. kiểu và hình thức của nhã nước:a.Ban chất của nhà nước:- Là sân phầm của giai cấp xà hội, có

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt namc. Doàn đại biểu quốc hội do các đại biếu quốc hội thành lập.+ Uy ban thường vụ quốc hội là cơ quan thường irực cứa quốc hội có chú lịch (do chù lịch

quòc hội đâm nhiệm), các phó chú lịch (do các phó chú lịch quôc hội đám nhiệm) và các ùy vicn. rhành viên cùa nó không được đòng thời là thành viền ch Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

ính phú.Nó có thẩm quyền lớn quy định trong hicn pháp năm 2013.+ ('hũ lịch quốc hội có vị trí quan trọng, là chú tọa các phiên họp. là người chủ trì v

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

à điều hành các hoạt động, lổ chức đỗi ngoại cũa quốc hội và quan hệ vói các đại biếu khác.+ Hội đồng dàn tộc và ủy ban Quốc hội là cơ quan cùa quốc h

Chương 1: Lý luận chung về nhà nướcl.Ban chất, đặc trưng. kiểu và hình thức của nhã nước:a.Ban chất của nhà nước:- Là sân phầm của giai cấp xà hội, có

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam - ngân sách: ủy ban quốc phòng an ninh: uy ban vãn hóa. giáo due. thanh niên, thiêu niên và nhi đồng: úy ban các vân đê xà hội: uy ban khoa học. công

nghê, môi trường: ùy ban đối ngoại._ Chu tịch nước: Là người đứng đâu nhà nước (nguyên thu quốc gia) thay mật cho nhà nước về dối nội và dối ngoại.4 Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

Đối nôi: có quyền công bố hiển pháp. luật, pháp lệnh, thống lình lực lượng MÌ trang nhân dân: lã chu tịch hội dồng quốc phòng và an ninh: bô nhiệm, bà

Chuyên đề thực tập luật dân sự và tố tụng dân sự việt nam

i miền các chức vụ cao càp cùa nhà nước: còng bô lình trạng chiên tranh, linh trạng khàn câp....

Chương 1: Lý luận chung về nhà nướcl.Ban chất, đặc trưng. kiểu và hình thức của nhã nước:a.Ban chất của nhà nước:- Là sân phầm của giai cấp xà hội, có

Chương 1: Lý luận chung về nhà nướcl.Ban chất, đặc trưng. kiểu và hình thức của nhã nước:a.Ban chất của nhà nước:- Là sân phầm của giai cấp xà hội, có