KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         70 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ TID: TIIS. Nguyễn Thu Lan ~Lòi mở đầuViệt Nam dang trong quá trinh gia nhập WTO với nhiêu cơ hội vã thách thức dặt ra

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc trước mat. Các Doanh nghiệp trong và ngoài nước dang dứng (rước một (hương trường \ ới nhùng biên động có lợi cùng như bât lợi. V ì (hê vice xây dựng

và khang định hơn nừa hình ãnh và vị irí cua công ly, doanh nghiệp mình trong tâm trí và trái tim khách hàng là thiết yếu, là quan trọng nhắt!Dối với Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

một doanh nghiệp bắt kỳ (hì Thương Hiệu là yen tổ cơ ban quan trọng nhât xuyên SUÔI loàn bộ các hoạt động kinh doanh cua doanh nghiệp. Vi vậy chù trọ

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

ng tới việc xây dựng thương hiệu và xây dựng một hệ thong nhận diện thương hiệu lại cảng trở nên quan trọng đôi với các doanh nghiệp hiện nay.Một doan

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ TID: TIIS. Nguyễn Thu Lan ~Lòi mở đầuViệt Nam dang trong quá trinh gia nhập WTO với nhiêu cơ hội vã thách thức dặt ra

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắcoanh nghiệp. Thương hiệu dược coi là tài sân vỏ hình của Doanh nghiệp, qua dỏ. khách hàng có thê câm nhận, đánh già và phân biệt giừa sàn phàm và dịch

vụ của doanh nghiệp này dôi với doanh nghiệp khác. Dôi với người tiêu dùng, thương hiệu được coi là một sự dam bao VC chài lượng từ phía nhà sàn xuât Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

và dược định hình qua một quá trinh trãi nghiệm và đúc kết khi sữ dụng sàn phâm, dịch vụ mang thương hiệu dò. Thương hiệu dược coi như sự xác nhận cú

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

a doanh nghiệp dối với khách hàng về nguồn gốc \ à giá trị cua san phâm. dịch \ ụ cung câp. Và do đó, thương hiệu giúp khách hàng giam thiêu nhùng rùi

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ TID: TIIS. Nguyễn Thu Lan ~Lòi mở đầuViệt Nam dang trong quá trinh gia nhập WTO với nhiêu cơ hội vã thách thức dặt ra

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắciã trị, nhũng lùi ro về mặt xã hội vả những phi tòn về mặt thời gian hao phi trong trường hợp san phâm không dam bao. Dôi với doanh nghiệp thì một (hư

ơng hiệu mạnh là công cụ marketing hừu hiệu, dem lại cho doanh nghiệp nhiêu lợi thê, giúp khách hàng nhận thức tot hơn, dầy đủ hơn về sân phâm dịch vụ Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

, góp phân duy tri và giành dược niêm tin của khách hàng, giúp doanh nghiệp thu được lợi nhuận hap dan hơn, giam thiêu anhHoàng Thị Thanh Tuyền1Lóp Ma

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

rketing 48 AChuyên dề thực tập tốt nghiệpGỉ TJD: TỈỈS. Nguyễn Thu Lan ■=hường cùa các đòi thu cạnh tranh, giam thiêu lác động xâu trong diêu kiện khùn

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ TID: TIIS. Nguyễn Thu Lan ~Lòi mở đầuViệt Nam dang trong quá trinh gia nhập WTO với nhiêu cơ hội vã thách thức dặt ra

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắcãng bá khác cùng như cỏ giá trị thực, buộc người sir dụng phải mua bán quyên \ à dược bao vệ vê mật pháp lý tránh khói mọi sự xâm hại.Hàu het mọi ngườ

i dêu nghĩ Thương hiệu được lạo ra thông qua Marketing, quãng cão với nhưng màu quáng cáo thủ vị. hay nhưng thông diệp dú sửc ánh hướng. Nhưng dỏ chi Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

lả cách tiẻp cận trực tiép vả chưa dây dủ về thương hiệu. và đê xây dựng được một thương hiệu thành công, một thương hiệu mạnh thì phai di sâu hơn nhi

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

êu so với việc tạo ra những gì khách hàng nghe và thay từ các phương tiện truyền thông. 1 lầy nghĩ về một tâng băng trôi: Marketing và quáng cáo giống

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ TID: TIIS. Nguyễn Thu Lan ~Lòi mở đầuViệt Nam dang trong quá trinh gia nhập WTO với nhiêu cơ hội vã thách thức dặt ra

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắcdó mới chi là lời hứa hẹn chưa có gì châc chân. Những trãi nghiệm thực sự mới thê hiện dược lời hứa thương hiệu. Sự truyền dạt này có khả năng thu hút

lớn hơn nhiều so với tương tượng cua bạn. Vậy thương hiệu lã gi? Hệ thông nhận diện thương hiệu là gi?Đứng trước một mỏi trường kinh doanh khóc liệt Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

đòi hói sự no lực hoàn thiện bàn thân doanh nghiệp một cách hoàn hão nhất có thê, Doanh nghiệp ovo Việt Nam cùng dang đạt ra câu hoi về một hệ thông n

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

hận diện thương hiệu mạnh cua ban thân doanh nghiệp. Chuycn đê “A'ộr dựng hệ thông nhận diện thương hiệu cho công ty TNIHI Cô phân Việt Nant trên toàn

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ TID: TIIS. Nguyễn Thu Lan ~Lòi mở đầuViệt Nam dang trong quá trinh gia nhập WTO với nhiêu cơ hội vã thách thức dặt ra

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắctrong hệ thống này, dê lim cách khắc phục \ à xây dựng mội hệ thống nhận diện thương hiệu day dú vả hoàn chinh hơn nữa cho công ty. Nội dung chuyên de

gom 3 chương :Chương I: Khái quát về sự phát triền thương hiệu trong ngành thời trang Chương II: Thực trạng vê vần dè xây dựng hệ thông nhận diện thư Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

ơng hiệu cua công ly Cô phàn ovo Việt Nam(’hương III: 1 loàn thiện bệ thông nhận diện thương hiệu OVO Việt Nam trên thị trường Mien BaeHoàng Thị Thanh

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

Tuyền2Lóp Marketing 48 AChuyên dề thực tập tốt nghiệpGVHD: TIIS.Nguyễn Thu ỉ.Tôi xin chân thành cam ưn Khoa Marketing trường DH Kinh TêQuôc Dàn. phòn

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ TID: TIIS. Nguyễn Thu Lan ~Lòi mở đầuViệt Nam dang trong quá trinh gia nhập WTO với nhiêu cơ hội vã thách thức dặt ra

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắchuyên dê tốt nghiệp nãy.Sinh vicn1 loảng ỉhị Thanh Tuyền Lớp: Marketing 48 AHoàng Thị Thanh Tuyền3Lóp Marketing 48 AChuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ HI

): TIIS. Nguyễn Thu LanPhần I: PHÀN MỠ ĐÀILý do lựa chọn đề tài:•Trong cơ chê thị trường cùa thời kỳ hội nhập, cạnh tranh giừa các Doanh nghiệp ngày c Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

àng gay gãt, lãm sao đê một Thương hiệu được khảng định hơn nửa vị trí và hình anh trong tâm tri cùa người ticu dùng Việt Nam, vần còn là một câu hôi

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

chưa có lời giãi đáp chính xác. Các doanh nghiệp trong và ngòai nước ngày càng phát triển về cá so lượng cùng như chat lượng, vi vậy đê có thê đứng x

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ TID: TIIS. Nguyễn Thu Lan ~Lòi mở đầuViệt Nam dang trong quá trinh gia nhập WTO với nhiêu cơ hội vã thách thức dặt ra

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc hiệu luôn được đặt lèn hãng đâu.•Do tinh câp thiết cùa việc xây dựng hình anh nhận diện thương hiệu của công ty Cô phân ovo Việt Nam mà em lựa chọn đ

ê tài này nham giúp đưa ra nhừng giãi pháp khác phục cho nhùng van đê mà thương hiệu ovo còn đang gặp trờ ngại tại thị trưởng Việt Nam cùng như cúng c Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

ố những yếu tố thương hiệu mà công ty ovo đà làm tốt vả phát huy chúng một cách có hiệu quà hơn nữa trong tương lai.•Một lý do nừa cho việc lựa chọn đ

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắc

ê tài nghiên cửu này là sự dam mê về Thương hiệu với tir cách là một Sinh viên khoa Marketing, em muôn tim hiểu rò hơn nhừng vấn đề mà minh đà học tại

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ TID: TIIS. Nguyễn Thu Lan ~Lòi mở đầuViệt Nam dang trong quá trinh gia nhập WTO với nhiêu cơ hội vã thách thức dặt ra

Chuyên đề thực tập xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần việt nam trên toàn miền bắcứu:•Giãi quyết một cách có hiệu qua van đề chinh mà công ty đang gặp phai khi kinh doanh trên thương trường Việt Nam

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGỉ TID: TIIS. Nguyễn Thu Lan ~Lòi mở đầuViệt Nam dang trong quá trinh gia nhập WTO với nhiêu cơ hội vã thách thức dặt ra