KHO THƯ VIỆN 🔎

Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNLÊ THỊ HOANHẬN THÚ C VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHÓ HÀ NỘI ĐỐI VỚI THỤC PHẨM V1ETGAPLUẬN VÃN THẠC sĩ XÃ HỘI

Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgapI HỌC Mã số: 8 31 0301NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. DƯƠNG Till THANH XUÂNHÀ NỘI, NĂM 2022LỜI CAM DOANTòi xin cam đoan Luận văn thạc sì "'Nhộn thức và

hành vì cùa người dân huyện Gia Lâm, thành phô Hà Nội đôi với thực phâm I 'ietGAP” là công trinh nghiên cửu độc lập do tác già thực hiện dưới sự hướng Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

dan cua TS. Dưong Thị 'I haiìh Xuân. Luận văn chưa dược công bo trong hat cữ công trình nghicn cứu nào. Các sổ liệu, nội dung được trinh bày trong lu

Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

ận văn là trung thực, cỏ nguồn gốc rô ràng, hợp lệ và đảm bão tuân thú các quy định về bao vệ quyên sờ hừu tri tuệ.l ôi xin chịu trách nhiệm VC toàn b

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNLÊ THỊ HOANHẬN THÚ C VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHÓ HÀ NỘI ĐỐI VỚI THỤC PHẨM V1ETGAPLUẬN VÃN THẠC sĩ XÃ HỘI

Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgapường Đại học Còng đoàn, dê hoàn thảnh luận vân “Nhận thức và hành vi cua người dàn huyện Gia Lâm. thành phó Hà Nội dôi với thực phàm VietGAP”, em dà n

hận dược sự quan tâm giúp dờ nhiệt tinh cùa Ban Giám hiệu Nhà trường, Quý Thầy/Cô, cùng với sự nhiệt tình giúp đờ cua Anh chị lành dạo vã các hộ gia d Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

inh trên dịa bàn huyện Gia l.âin. thành phô Hà Nội. Dẽn nay. em đà hoàn thành Luận van tòt nghiệp cua mình, V ói sự trân trọng cm xin chân thành câm ơ

Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

n den: TS. Dương Thị Thanh Xuân. Trường Đại học ('ông đoàn, người đà trực liêp hướng dan cm trong SUÔI thời gian hoàn thành Luận ván. Em cùng xin gưi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNLÊ THỊ HOANHẬN THÚ C VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHÓ HÀ NỘI ĐỐI VỚI THỤC PHẨM V1ETGAPLUẬN VÃN THẠC sĩ XÃ HỘI

Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgapáu đê cm hoàn thành Luận vãn này.Một lân nữa em xin chân thảnh cảm ơn và kinh chúc Quỷ Thầy/Cô, dặc biệt là TS. Dương Thị Thanh Xuân dôi dào sức khóc

và công tác lôl. Kính chúc Quý nhà trường dạt dirợc nhiêu thành công trong còng tác giáo dục.Tràn trọng!MỤC LỤCLời cam đoanLời cam ơnMục lụcDanh mục b Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

ang. biêu, sơ đôMỜĐẲƯ.................................................................I1.Tinh câp ihièt cua đè lài....................................

Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

......12.l ông quan về van đề nghiên cứu...................................33.Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.....................................84.Đổi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNLÊ THỊ HOANHẬN THÚ C VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHÓ HÀ NỘI ĐỐI VỚI THỤC PHẨM V1ETGAPLUẬN VÃN THẠC sĩ XÃ HỘI

Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap cứu. gia thuyêt nghiên cứu........................137.Ý nghía khoa học vã ý nghĩa thực tiền............................138.Khung lý thuyết...........

.......................................149.Kốt cấu của luận vãn.............................................14Chương 1. CO SỜ LÝ LUẬN ví: NHẬN THÚC VÀ Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

HÀM! VI CÙANGƯỜI DÂN ĐỎI VÓI mực PIIẮM VIETGAP.................................161.1.Các khái niệm liên quan........................................1

Nhận thức và hành vi của người dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đối với thực phẩm vietgap

61.1.1.Nhận thức....................................................161.1.2.Hành vi......................................................17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNLÊ THỊ HOANHẬN THÚ C VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHÓ HÀ NỘI ĐỐI VỚI THỤC PHẨM V1ETGAPLUẬN VÃN THẠC sĩ XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNLÊ THỊ HOANHẬN THÚ C VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHÓ HÀ NỘI ĐỐI VỚI THỤC PHẨM V1ETGAPLUẬN VÃN THẠC sĩ XÃ HỘI