KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         59 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường

Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường

c 'huyên đè thực tập tòt nghiệpGVHD: ThS. hoan 1HỊ 1HÍC ỊMiyrưi*-^r_ *MỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÔ, BẢNG BIẾU................................................

Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường....3LỜI MO DAL..................................................................4C HƯƠNG 1: DÁC DIEM LAƠ DỌNG -TIỀN LƯƠNG VÀ QUÂN LÝ LAƠ DỌNG, TIÊN L

ƯƠNG C ỦA CHI NHÁNH C ÔNG TY c ơ PHẢN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG.............................................6•1.1.Dặc diêm lao dộng của Công ty.......... Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường

.............................61.2.Các hình thức trả lương cua công ty.................................71.2.1.Hình thức trã lương theo thời gian.......

Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường

.......................91.3.Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tạicông ty....................................................

c 'huyên đè thực tập tòt nghiệpGVHD: ThS. hoan 1HỊ 1HÍC ỊMiyrưi*-^r_ *MỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÔ, BẢNG BIẾU................................................

Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường.....151.3.3.Quỳ Bao hiêm y tế...............................................151.3.4.Quỷ Bao hiêm thắt nghiệp.......................................16

1.3.5.Kinh phi công đoản.............................................161.4.Tô chức quàn lý lao dộng và tiên lương tại Công ty.................17CHƯƠNG Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường

2: THƯC TRẠNG KÍ: TOÀN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH C ÔNG TY c ơ PHẤN CÔNG NGHIỆP VĨNH TƯỜNG...............................

Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường

.................24•2.1.Ke toán tiền lương tại công ty.....................................242.1.1.Chứng lừ sư thing..................................

c 'huyên đè thực tập tòt nghiệpGVHD: ThS. hoan 1HỊ 1HÍC ỊMiyrưi*-^r_ *MỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÔ, BẢNG BIẾU................................................

Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường272.1.2.2.. Phương pháp tinh lương sán phẩm cho công nhân trực tiếpsán xuất..........................................................32SV: Lưu Thị Thu

(HangILớp: KITH K242.1.3. ì ải khoản sử dụng......................................382.1.4.Quy trinh kế toán......................................392. Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường

2.Ke toán các khoán trích theo lưong tại công ty.............422.2.1. ('hứng tir sử dụng......................................422.2.2.Tài khoán sử dụn

Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty cổ phần công nghiệp vĩnh tường

g......................................432.2.3.Quy trinh kế toán.......................................43CHƯƠNG 3: HOÀN TIIIẸN KÉ TOÁN TIÊN LƯƠNG VÀ C

c 'huyên đè thực tập tòt nghiệpGVHD: ThS. hoan 1HỊ 1HÍC ỊMiyrưi*-^r_ *MỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÔ, BẢNG BIẾU................................................

c 'huyên đè thực tập tòt nghiệpGVHD: ThS. hoan 1HỊ 1HÍC ỊMiyrưi*-^r_ *MỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÔ, BẢNG BIẾU................................................