KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         65 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

Chuyên dê tất nghiệpTrường DIĨ Kinh tế quốc dân1LỜI MỞ ĐẲƯQuá trình chuyến từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thi trường có sự quà

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt namàn lý cua Nhà nước, đê đưa nước ta đi lên theo kịp các nước có nên kinh tê còng nghiệp phát triên cao. Chủng ta phái thực hiện chiên lược còng nghiệp

hóa mới. xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, thích hợp với điều kiện nước ta hiện nay và VỚI tình hình quốc tế hiện tại, phù hợp với xu thế phát triẻn Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

cua thể giới.Trong nhùng nãm qua nền kinh tế nước ta có những chuyển biến rò nét và đà đạt được nhùng thành tựu kinh tê to lớn. Đặc biệt là cơ câu ki

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

nh lẻ đang từng bước chuyền dịch theo hướng còng nghiệp hóa. hiện dại hóa. Sự thay đổi dó phái kể đến sự đóng góp không nho cua lĩnh vưc đau tư.Sư chu

Chuyên dê tất nghiệpTrường DIĨ Kinh tế quốc dân1LỜI MỞ ĐẲƯQuá trình chuyến từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thi trường có sự quà

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam đê tài Là tìm hiểu rô hơn về tác động cúa đầu tư đến sự chuyền dịch cơ cấu kinh tế ciia nước ta trong thời gian qua.Đât nước ta đang trong quá trình

đôi mới. các nguồn lực đâu tư là tôi quan trọng VỚI công cuộc phát triền đất nước và quá trình chuyển dịch cơ cau kinh tế theo xu hướng thế giới vả sự Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

phát triền tự nhiên của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn kinh lê thị trường. Quá trình đau tư cúa nước ta khi dà dạt được những kết quá quan trọn

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

g tác dộng manh mè đến sự chuyền dịch cơ cấu kinh tế. từ đó góp phần thúc đầy nền kinh tế phát triển.Qua thời gian thực tâp tại Ban Đầu tư - Viện nghi

Chuyên dê tất nghiệpTrường DIĨ Kinh tế quốc dân1LỜI MỞ ĐẲƯQuá trình chuyến từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thi trường có sự quà

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt namHƯƠNG:CHƯƠNG 1: Tác dộng cùa đầu tư đến chuyên dịch cự cấu ngành kinh tế tại Việt Nam;GJ7/P; Th,s Nguyền Thi Ái Liên___________M ; lù Thi Hầng-KTDT 48

C_ỌNChuyên đê tốt nghiệpTrường DH Kinh tế (Ị Hắc dânCHƯƠNG 1: TẤC ĐỘNG CỦA ĐẢU Tư ĐỂN CHIYẺN DỊCH cơ CÁI NGÀNH KINH TẾ Ở VIỆT NAM.1.1Khái quát về điểu Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội cùa Việt Nam:1.1.1Điều kiện tự nhiên:1.1.1.1Vị tri địa lý:Lành thò Việt Nam là một khòi thòng nhât và toàn vẹn lãnh

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

thò. bao gôm vùng đất. vùng trời và xìing biênTrên đất liền, lành thò toàn vẹn của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác định bởi hệ tọa đ

Chuyên dê tất nghiệpTrường DIĨ Kinh tế quốc dân1LỜI MỞ ĐẲƯQuá trình chuyến từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thi trường có sự quà

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam Hà Giang.-Điểm cực Nam ở vĩ độ 8'30’ BÁc. tại xóm Mùi. xã Đất Mũi. huyện Ngọc Hiên, tính Cà Mau.-Đièm cực Tây ở kinh độ 102ộ08' Đòng, năm trên dinh n

úi Khoan La San ớ khu vực ngà 3 biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, thuộc xà Xin Thau, huyện Mường Nhé. tinh Điện Biên.-Điểm cực Đòng ớ kinh độ 109 Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

°28' Đòng, tại xà Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tính Khánh Hòa.Lành thổ Việt Nam trên đất liền có hình chừ s. Chiều dài gấp khoảng 4 lần chiêu rộng. Nơi

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

rộng nhât chừng khoáng 500km. kéo từ Móng Cái (Quang Ninh) tới xã Xin Thâu (Lai Châu), nơi hẹp nhât khoảng 50km là ờ khoảng cuôi dường 20 trên biên gi

Chuyên dê tất nghiệpTrường DIĨ Kinh tế quốc dân1LỜI MỞ ĐẲƯQuá trình chuyến từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thi trường có sự quà

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt namkhoang 1400km. VỚI Lào ờ phái Tày có chiêu dài là 2067km; với Campuchia ở phía Tây Nam có chiêu dài 1080km.Vùng biến của nước ta khá rông lớn Phía ngo

ài lành thò đất hên. Việt Nam có thềm lục địa và vô số các đão. quần đão lớn nhỏ bao bọc. Thuộc các đão ven bờ (cách khoáng lOOkm). nước ta có 2773 đà Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

o. Các đào xa bờ gồm: quần đao Hoàng Sa. quần đão Trường Sa...Vùng biên nước ta bao gôm: vùng nội thúy; lành hái thuộc chù quyên và quyên tài phán rôn

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

g 12 hái lí tinh từ đường cơ sờ; vùng tiêp giáp lành hãi đươc quy định 12GVỈIDỉ Th.sygtỉxềí! Thi Ải Liên__________________SV: ftĩ Thi Hẳng-KTĐT 48C_ỌN

Chuyên dê tất nghiệpTrường DIĨ Kinh tế quốc dân1LỜI MỞ ĐẲƯQuá trình chuyến từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thi trường có sự quà

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt namcơ sở.Vùng tròi cùa nước la là một khoáng không Iren đàl liên, nội thúy, lành hài và các hái dao thuộc chu quyền hoãn toàn vã riêng biệt cùa nước Cộng

hòa xà hội chu nghĩa Việt Nam.1.1.1.2Dặc diêm dịa hình:Dịa hình việt Nam ràl đa dạng, phức lạp, thay đói lù Bae chí Nam. lù rây sang Đòng, nr núền nú Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

i dển miền dồng bang và bờ biên, hai dao. Bộ phận quan trọng nhất cứa cấu trúc địa hình là đồi núi, chiếm J4 lành thồ. vùng đồi núi nước la rẩl hiểm i

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt nam

rỡ,, khó di lại vi bị chia cắt bơi 1 mạng lưới sông ngòi dây dặc. dồng thời sườn lại rất dốc và đinh thì chênh vênh so VỚI thung lùng, có nơi là nhùng

Chuyên dê tất nghiệpTrường DIĨ Kinh tế quốc dân1LỜI MỞ ĐẲƯQuá trình chuyến từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thi trường có sự quà

Chuyên đề thực tập tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại việt namhớt.

Chuyên dê tất nghiệpTrường DIĨ Kinh tế quốc dân1LỜI MỞ ĐẲƯQuá trình chuyến từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thi trường có sự quà