KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         68 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

Lời nói đẩu***Củng với sự phát triên của nên kinh tê nói chung và hệ thòng ngân hàng nói riêng, việc sử dụng bât động sản (BĐS) làm tài sân thè châp t

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phầntại các ngàn hàng ngày càng gia tăng. Các tác nhân trong nền kinh tế muốn đẩy mạnh sản xuất, mờ rông hoạt đông sán xuất kinh doanh thì nhu cầu vốn Là

rất lớn. Lưoiìg vốn này chù yếu được vay tại các ngân hàng. Để có thế vay được vốn. các cá nhân, tồ chức kinh doanh đểu cần có tài san thê chàp tại ng Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

àn hàng dê dâm báo cho các khoán vay cùa mình. Chat lượng, giâ trị cùa các tâi sân thê chấp sè quyèt định việc ngân hãng sè cho vay hay không và mức c

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

ho vay tối đa là bao nhiêu. Đe có thê Làm được điều này. còng tác đinh giá tài sán thế chấp tại các ngân hàng có vai trò vò cùng quan trọng. Trong các

Lời nói đẩu***Củng với sự phát triên của nên kinh tê nói chung và hệ thòng ngân hàng nói riêng, việc sử dụng bât động sản (BĐS) làm tài sân thè châp t

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phầnmức cho vay. Hiện nay. hoạt động định giá tài sân thế châp đà được triên khai khá bài bân tại nhiêu ngân hàng.Rùi ro tín dung trong hoạt động của các

ngân hàng Là điều không thể tránh khói, ãnh hướng đèn hiên quà cùng như kêt quà kinh doanh của các ngân hàng. Vì vậy. quan trị rủi ro là công tác có t Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

âm quan trọng hàng đâu đòi với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng và đặc biệt là tại các Ngàn hàng Thương mại cổ phần (TMCP). Trong nền kinh tế th

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

i trường, giá cã cua hàng hoá nói chung, cua bất động sân nói riêng được hình thành và vận động dưới sự chi phôi cùa các quy luật khách quan, và chịu

Lời nói đẩu***Củng với sự phát triên của nên kinh tê nói chung và hệ thòng ngân hàng nói riêng, việc sử dụng bât động sản (BĐS) làm tài sân thè châp t

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phầni BĐS. cùng thị trường (nòng thôn thành thị vùng) nhưng ở những thời diêm khác nhau, có giá thị trường khác nhau chưa kê đến tinh di biêt cùa các BĐS.

Mỗi BĐS có các đặc tính kỳ thuật, xây dựng, kiến trúc phức tạp và rảt khác nhau. Trong khi đó. giá cà cùa BĐS phụ thuộc rât lớn vào các yếu tố này. D Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

o đó hoạt động định giá BĐS nói chung và hoạt động định giá tài sân đâm bão (TSĐB) trong các ngân hàng nói riêng luôn được quan lâm và chú trọng. Tuy

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

nhiên, một thực tế là việc định giá BĐS thế chap vần thường diễn ra tình trạng bắt cập trongChương II: Thực trạng hoạt động định giá BĐS thế chấp tại

Lời nói đẩu***Củng với sự phát triên của nên kinh tê nói chung và hệ thòng ngân hàng nói riêng, việc sử dụng bât động sản (BĐS) làm tài sân thè châp t

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phầnh Vượng - VpBank.Em xin chân thành câm ơn sư hướng dần nhiệt tinh cùa giáo viên hướng dần ThS. Nguyen Thị ỉ lãi Yen đà tạo điêu kiện và giúp đờ em hoà

n thành tót chuyên đê này.3CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN ví: ĐỊNH GIÁ BẤT DỘNG SÂN THÉ (’HẤP1.1. KHÁI QUẤT VÈ BDS THẾ ( HẤP VÀ THỂ CHẤP BDS:1.1.1Bất (lộng s Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

án thế chấp1.1.1.1l ài sàn (hể chấpMoi lò chức tín dụng đêu có nhừng quy định riêng vê lài sân the chap. Tuy nhiên, dền dựa trên cơ sở quy dịnh chung

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

tại Điều 8 Nghị dinh 165/1999/NĐ-CP cua Chính phũ ban hành ngày 19 1 1/1999 VC Giao dịch bâo đâm. Theo đó.' Tới sán thể chắp bao gồm:1.Nhà ơ, cóng tri

Lời nói đẩu***Củng với sự phát triên của nên kinh tê nói chung và hệ thòng ngân hàng nói riêng, việc sử dụng bât động sản (BĐS) làm tài sân thè châp t

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phầnháp luật về dắt dai quy định dược thế chấp:3.Hoa ỉợi. ìợi tức, khoán tiền bảo hiếm và các quyền phát sinh từ BDS thể chấp thuộc tài sân thể chấp, nếu

các bên cỏ thoá thuận hoặc pháp luật có quy định;4.Trong trường hợp thể chấp toàn bộ bát động sân có vật phụ. thì vật phụ cùng thuộc tàỉ sàn the chap. Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

Trong trường họp thể chấp một phần bat động sàn có vật phụ, thi vật phụ chi thuộc tài sân thể chấp, nếu các bên có thoa thuận:5.Tàu biên theo quy địn

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

h cùa Bộ luật Hàng hãi Việt Nam. tàu bay theo quy định của Luật Hàng không dán dụng Việt Nam trong trường hợp được thê chap:6.Các tài sân khác theo qu

Lời nói đẩu***Củng với sự phát triên của nên kinh tê nói chung và hệ thòng ngân hàng nói riêng, việc sử dụng bât động sản (BĐS) làm tài sân thè châp t

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần0 Luật Dàn sự Pháp quy định “mùa màng chưa gặl. Irái cây chưa bin khói cây là BĐS. nếu dà bin khoi cày thi dược coi Lã dộng san". Tương tự. quỵ dịnh n

ày cùng được ihê hiện ỡ l.uậl Dân sự Nhậl Bân. Bộ l.uậl Dân sự Bắc Kỳ và sài Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

ĩ dai vã nhùng vật gắn liền với dất dai. bao gồm cà nhừng quyển gắn với việc sỡ hừu dẩt dai". Luật Dân sự Dức đưa ra khái niệm BDS bao gồm đai đai và

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

các lài sán gắn vói đai đai.ơ Việt Nam. Diều 174 Bộ l.uậl dân sự nước ('ông hoà xà hội chú nghía Việt Nam 2005 quy định: ‘ Bất dộng sân bao gồm: Dắt d

Lời nói đẩu***Củng với sự phát triên của nên kinh tê nói chung và hệ thòng ngân hàng nói riêng, việc sử dụng bât động sản (BĐS) làm tài sân thè châp t

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần đất đai: Các tài sàn khác do pháp luật qui định. ”Có thê hiền, bất động san Là nhùng tài sàn vật chất không thế di dời, tồn tại và ồn định lâu dải: t

hỏa màn các điêu kiện sau:Thứ nhất, phài Là tài sân. tức phai là cùa cãi vật chất, có thực và có ích cho con người.Thử hai. không thè di dời. hoặc việ Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

c di dời rất khó khản, có thè gày ảnh hưởng đen tính chất, công năng và hình thái cúa nó.Thử ba. nó phái tồn tại làu dãi.Thử tư. nó phái được chiếm gi

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

ừ bới cá nhàn hay cộng đồng người.Thứ năm, nó có thê đo lường được bằng giá trị.Định nghía trên bao gồm hầu hết các loại bất dông sản và được đinh tin

Lời nói đẩu***Củng với sự phát triên của nên kinh tê nói chung và hệ thòng ngân hàng nói riêng, việc sử dụng bât động sản (BĐS) làm tài sân thè châp t

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phầnó thê thẻ chàp. Muôn thê chấp đề vay vốn, đòi hòi các BĐS đó phái có những điều kiện nhất định (được quy đinh trong Nghị định 178/1999 NĐ-CP và Nghị đ

ịnh 85/2002 NĐ-CP).Nhừng điều kiện cần phải có bao gồm:-BĐS đó thuộc QSH cùa khách hàng vay. bên báo lành. Đối với BĐS Là nhà ỡ. công trình xây dựng g Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

ắn liền với đất. phái thuộc QSD cùa khách hàng cho vay. bên báo lành với QSD đất.-BĐS đó phái được phép giao dịch hoặc không cấm mua. bán. tặng. cho.

Chuyên đề thực tập nghiên cứu hoạt động định giá bđs thế chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần

chuyển nhượng, chuyên đòi. câm cỏ. thê châp. bão lành vả các giao dịch khác.

Lời nói đẩu***Củng với sự phát triên của nên kinh tê nói chung và hệ thòng ngân hàng nói riêng, việc sử dụng bât động sản (BĐS) làm tài sân thè châp t

Lời nói đẩu***Củng với sự phát triên của nên kinh tê nói chung và hệ thòng ngân hàng nói riêng, việc sử dụng bât động sản (BĐS) làm tài sân thè châp t