KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         41 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

p^awrrmiiu.Ji KiuiikụuH 1M.IKHOA QUÀN TRỊ KINH DOANHCHUYÊN NGÀNH QUÂN TRỊ DOANH NGHIỆPeítQioĐÈ ÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆPpj tài:NGUYÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÁ

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt namÁN LÊ HÀNG TIÊU DÙNGVIẸT NAMSinh viên thực tập : Nguyễn Văn SángLớp: Quân trị doanli nghiệpKhóa: 26A - VBIIGiáo viên hướng dần : Th.s Trân Thị Phương

HiềnHà Nội. 3-20163.2. Các giái pháp phát triên thi trường bán le hàng tiêu dùng Việt Nam.323.2.1Giãi pháp từ phía nhà nước:323.2.2Giãi pháp cho các d Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

oanh nghiệp bán lẽ hàng tiêu dùng Việt Nam.34Kết luận37DANH MỤC TÀI LIẸl THAM KHÁO38De án quàn trị (loanh nghiệpNguyễn ĩ 'ủn Sáng - K26AMỜ ĐÀUToàn cầu

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

hóa mang lại cho nen kinh tế quốc tế nói chung và tùng quốc gia nói riêng nhùng lợi ích to lớn không thê phũ nhận, dó lã sự tăng trưởng xuất khấu, sự

p^awrrmiiu.Ji KiuiikụuH 1M.IKHOA QUÀN TRỊ KINH DOANHCHUYÊN NGÀNH QUÂN TRỊ DOANH NGHIỆPeítQioĐÈ ÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆPpj tài:NGUYÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÁ

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam vậy. toàn cầu hòa cùng mang lại cho các quốc gia nhiều mối nguy, trong dó có mồi nguy hiếm tiềm tang về cạnh tranh. Canh tranh trong bối cành toàn cầ

u hóa điền ra rất khốc liệt vã không nhân nhượng với bất cứ quốc gia nào. Và thực 10 là nhiều quốc gia dà trờ thành micng mồi ngon béo bo. bị xâu xé b Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

ời các tập đoàn kinh tế khống lồ nước ngoài.Theo cam kềl cua Việt Nam khi gia nhập WTO, kê lừ 2015. Việt Nam chính thúc cho phép thành lập các cõng ty

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

bán lê 100% vốn đẩu tư nước ngoài. Thêm vào dó, việc Cộng dồng kinh tế ASEAN chinh thúc di vào hoạt động kể tử 2016 SC cho phép các dõng tâi nguyên,

p^awrrmiiu.Ji KiuiikụuH 1M.IKHOA QUÀN TRỊ KINH DOANHCHUYÊN NGÀNH QUÂN TRỊ DOANH NGHIỆPeítQioĐÈ ÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆPpj tài:NGUYÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÁ

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt namhàng hóa trong 12 nước thành viên sê dược loại bõ hoàn toàn thuế quan dà tạo điều kiện cho thị trường bán lé Việt Nam cạnh tranh và phát triển.Hiện cá

c kênh bán lẽ hiện dại của Việt Nam chi chiếm 25% thị phần, thấp hơn các nước trong khu vực như Philippines 33%. Thái Lan 34%, Trung Quốc 51%, Malaysi Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

a 60% và Singapore lên đến 90%.Dự kiến đến năm 2020 Việt Nam sê nâng ti lệ kênh bán lè hiện đại lên mức 45%. Chính vì vậy mà thị trường bán le Việt Na

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

m là “mánh đât mâu mơ' đê đàu tư.Do vậy. việc câp bách đời với nên kinh lè non tre nước la là xác định các sách lược giúp các doanh nghiệp non tre tro

p^awrrmiiu.Ji KiuiikụuH 1M.IKHOA QUÀN TRỊ KINH DOANHCHUYÊN NGÀNH QUÂN TRỊ DOANH NGHIỆPeítQioĐÈ ÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆPpj tài:NGUYÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÁ

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam: “ Nguyên cữu thị trường bán lẽ hãng tiêu dùng Việt Nam ” em mong muốn dưa ra cái nhìn khái quát nhất VC thị trường bán lè hàng tiêu dùng và thực trạ

ng cua hệ thông phân phôi bán le hiện đại cua nước ta nham lim ra nhồng biện pháp hiệu qua nhất giúp các doanh nghiệp trong nước đoi phó với các doanh Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

nghiệp nước ngoài đà. đang và sap xâm nhập vào thị trường nước la.hm xin tràn trọng cam cm Thạc sì Trán Thị Phương Hiền dà hướng dần em thực hiện đè

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

án này.1Đe ân quàn trị (loanh nghiệpNguyễn ỉ 'ỉm Sáng - K26APHÀN I. KHÁI QUÁT VÈ THỊ TRƯỜNG BÁN LÈ HÀNG TIÊU DÙNG1.1Cơ sờ lý luận về thị trường bán lè

p^awrrmiiu.Ji KiuiikụuH 1M.IKHOA QUÀN TRỊ KINH DOANHCHUYÊN NGÀNH QUÂN TRỊ DOANH NGHIỆPeítQioĐÈ ÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆPpj tài:NGUYÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÁ

Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam thừa nhận rộng rài như sau:❖ Trong •* Marketing Essentials” - Philip Kotler đà định nghía bán lẽ như sau:Bán ỉẽ là mọi hoại động nhầm bủn hàng hỏa ha

y dịch vụ trực nep cho người liêu dùng cuối cùng dế họ sử dụng cho mục đích cá nhàn, không mang tinh thương mại.•> Trong cuốn “Retail management" Mich Chuyên đề thực tập nguyên cứu thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng việt nam

eál Levy định nghía:

p^awrrmiiu.Ji KiuiikụuH 1M.IKHOA QUÀN TRỊ KINH DOANHCHUYÊN NGÀNH QUÂN TRỊ DOANH NGHIỆPeítQioĐÈ ÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆPpj tài:NGUYÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÁ

p^awrrmiiu.Ji KiuiikụuH 1M.IKHOA QUÀN TRỊ KINH DOANHCHUYÊN NGÀNH QUÂN TRỊ DOANH NGHIỆPeítQioĐÈ ÁN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆPpj tài:NGUYÊN CỨU THỊ TRƯỜNG BÁ

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook