KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         70 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

LỜI MỜ ĐẦUCạnh tranh là một xu hướng tất yếu cua nền kinh tế. đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập thì sự bão hộ sè dần phải thay thế bời sự cạnh tr

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettelranh còng băng giừa các doanh nghiệp không chi trong mà câ ngoài nước. Các doanh nghiệp tồn tại trong môi trường kinh doanh hội nhập thì tất yếu sè bị

chi phối bời quy luật cạnh tranh cua nền kinh tế.Đãng ta trong quá trinh Lành đạo đất nước từ khi mờ cửa dà chù trương dưa đất nước ta hội nhập ngày Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

càng sâu rộng vào môi trường quốc tế trong đó giao kru hội nhập kinh tế là một trong lình vực hàng đâu can hội nhập cụ thê nước ta đà ra nhập:... tiến

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

tới là ra nhập WT0 khi đỏ các doanh nghiệp cua chúng ta sẽ phái ngụp lăn trong một môi trường rộng lớn đầy thách thức nhưng cùng nhiều cơ hội mà chì

LỜI MỜ ĐẦUCạnh tranh là một xu hướng tất yếu cua nền kinh tế. đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập thì sự bão hộ sè dần phải thay thế bời sự cạnh tr

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettelhi dể ra chiến lược kinh doanh thâm nhập hoặc phát triển thị trường cũa doanh nghiệp.“Phân tích SWOT sè giúp các doanh nghiệp “càn - đong - do - đem"

một cách chinh xác trước khi quyết định đề ra một chiến lược kinh doanh có lợi cho doanh nghiệp. Phân tích SWOT là một trong 5 bước hình thành chiến l Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

ược kinh doanh cùa một doanh nghiệp bao gồm: xác ìập tôn chì cùa doanh nghiệp, phân tích SWOT. xác định ỉn ục tiên chiến lược, hình thành các mục tiêu

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

và kê hoạch chiền lược, xác định cơ ché kiểm soát chiến lược. Nó không chi có ý nghía dối với doanh nghiệp trong việc hình thành chiến lược kinh doan

LỜI MỜ ĐẦUCạnh tranh là một xu hướng tất yếu cua nền kinh tế. đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập thì sự bão hộ sè dần phải thay thế bời sự cạnh tr

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettelh nghiệp muốn phát triền, từng bước tạo lập uy tín, thương hiệu cho mình một cách chắc chân và- 1 -Đê có thể hoàn thành chuyên đề thực tập nãy là nhờ

có sự giúp đờ của các thầy cô và các anh chị tại cóng ty Internet Viettel. Qua bài viết này Em cùng xin chân thành câm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

giáo TS. Nguyền Thị Hồng Thuỷ và các anh chị tại còng ty Internet Viettel.Chương I. NHỮNG LÝ LUẠN CHUNG VÈ MÔ HÌNH SWOT.I.PHÂN TÍCH SWOT.-3-1. Mô hìn

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

h phân tích SWOT là gì ?.Phân tích SWOT là một công cụ đê xem xét. kiêm tra một tô chức và môi trường cùa nó. Đây được coi là một giai đoạn hết sức qu

LỜI MỜ ĐẦUCạnh tranh là một xu hướng tất yếu cua nền kinh tế. đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập thì sự bão hộ sè dần phải thay thế bời sự cạnh tr

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettelong việc tồ chức, quân lý cũng như trong kinh doanh. Nói một cách hình anh. SWOT là khung lý thuyết mà dựa vào đó chúng ta có thề xét duyệt lại chiến

lược, xâc định vị thế cũng như hướng đi cùa một tổ chức, một công ty. phân tích các đề xuất kinh doanh hay bất kỳ một ý tướng nào liên quan đến quyền Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

lợi cùa doanh nghiệp. Và trên thực tế việc vận dụng phân tích SWOT trong xây dựng ke hoạch kinh doanh, hoạch định chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tr

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

anh, kháo sát thị trường, phát triển sân phẩm... đang được ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn ”2.SWOT là tập hợp nhưng từ viet tat cua nhùng chừ cá

LỜI MỜ ĐẦUCạnh tranh là một xu hướng tất yếu cua nền kinh tế. đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập thì sự bão hộ sè dần phải thay thế bời sự cạnh tr

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettelnhùng điềm yếu thuộc về mỏi trường bên trong cua doanh nghiệp, nhừng cơ hội và nhưng thách thức là nhừng yếu tố thuộc về mói trường bên ngoài của doan

h nghiệp.( Mỏ h'u^i SWOT có thê được biêu thị đơn giàn như hình vè )(Những điềm mạnh cúa DN)Weaknesses(Nhưng điểm yếu củaDN)2__' htĩp nvw chungtaKii^ĩ Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

Xxmh-OTDN Chica-LuocMo_hinh_phanjtch_SWOT>'-4-Nhùng điềm mạnh của doanh nghiệp về tổ chức doanh nghiệp có thề là các kỳ năng, nguồn lực và những lợi t

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

hế mà doanh nghiệp có dược trước các đối thu cạnh tranh ( nâng lực chù chốt của doanh nghiệp )r Một mặt mạnh cũa doanh nghiệp có thế là:■Doanh nghiệp

LỜI MỜ ĐẦUCạnh tranh là một xu hướng tất yếu cua nền kinh tế. đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập thì sự bão hộ sè dần phải thay thế bời sự cạnh tr

Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet vietteldào■Có hình ảnh tốt trong mắt công chúng■Có vị trí cua các kênh phàn phối thuân lợi hơn đối thú cạnh tranh■Có nhiều chuyên gia marketing có kinh nghiệ

m .■Vv...Điểm yếu cùa doanh nghiệp thê hiện những thiếu xót hoặc nhược điểm về kỹ năng, nguồn lực hay các yểu tố làm hạn chế năng lực cạnh tranh cùa D Chuyên đề thực tập phân tích swot trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty internet viettel

oanh nghiệp.> Một điềm yếu của doanh nghiệp có thê là.■Mạng lưới phàn phối kém hiệu quà■Thiểu các nhà quàn trị có kinh nghiệm-5-

LỜI MỜ ĐẦUCạnh tranh là một xu hướng tất yếu cua nền kinh tế. đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập thì sự bão hộ sè dần phải thay thế bời sự cạnh tr

LỜI MỜ ĐẦUCạnh tranh là một xu hướng tất yếu cua nền kinh tế. đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập thì sự bão hộ sè dần phải thay thế bời sự cạnh tr