KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         60 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

ĐẠI HỌC HUE TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ K.H0A KÊ TỌ.AN-TẬỊ CHINH—gũũDŨ—CHUYÊN ĐỀ TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • *Tên đề tài:l ỉnrc trạng chất lượng (lịch vụ Sm

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huếmartBanking tại Ngân hàng thương mại cô phần Dâu tư và Phát triền Việt NamChi nhánh Thừa Thiên HuếHồ Phương Hồng NgànKhóa học 2019-2022ĐẠI HỌC HƯÉ TRƯ

ỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ HUÉ KHOA KÉ TOẢN-TÀI CHÍNHCHUYÊN ĐÈ TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCTên đề lài:Thực trạng chất lượng (lịch vụ SmartBanking tại Ngân hàng thương Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

mại cô phân Đâu tư và Phát triên Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên HuíSinh viên thực hiện 1 ỉồ Phương Hồng Ngân Lớp: K53ATài Chinh Niên khóa: 2019-2022Giá

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

o viên hướng dần Th.s Nguyễn Tiến NhậtTÓM TAT CHUYÊN ĐÈSau một quá trinh tích lùy kién thức lù bãi giăng két hợp VỚI kién thức thục lé lừ quỵ trinh th

ĐẠI HỌC HUE TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ K.H0A KÊ TỌ.AN-TẬỊ CHINH—gũũDŨ—CHUYÊN ĐỀ TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • *Tên đề tài:l ỉnrc trạng chất lượng (lịch vụ Sm

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huếmền Việt Nam chi nhánh Thíra Thiên Huế". Chuyên đè đươc xác định rò ràng nội dung và mục dich nghiên cứu là tim hiên vã phân tích thục trạng chất lượn

g dịch vụ SmaitBanking tại ngàn hàng BIDV - Chi nhánh Hué đề đưa ra được những giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ.Chuyên đè gồm 3 chương:Cl: Đira r Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

a nhùng cơ sở lý luận vã thực tiến đê nghiên cửu vàn đẽ. Chương này cần tìm ra những khải mẽm bao hãm cùa thục trạng chất lương dịch vụ SmaiiBanking v

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

ã đặc điểm cứa dịch vụ vã đồng thời đi sau vào nghiên cứu chát lượng dịch vụ các nìi ro ảnh hướng đến chất lượng dịch vụ Smartbanking. Đó là cơ sỡ đẻ

ĐẠI HỌC HUE TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ K.H0A KÊ TỌ.AN-TẬỊ CHINH—gũũDŨ—CHUYÊN ĐỀ TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • *Tên đề tài:l ỉnrc trạng chất lượng (lịch vụ Sm

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huếnking tai Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huê. dõng thời nghiên cứu hoạt dộng kinh doanh chung của ngân hàng và đội ngù nhân viên.CIII: CII đi s

âu định hướng vã giãi pháp nâng cao chất luợng dịch vụ Smail banking tại Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Thíra Thiên Huế. kết hợp vói cơ sờ lý luận ớ CI và Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

phàn tích thực trạng ờ CII liều ra một số đánh giá vá giai pháp nâng cao chát lượng dịch vụ Smart Banking.Phàn két bài khái quát lai nội dung chuyên đ

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

ề.LỜI CÁM ƠNĐe thực hiên thành công đề tài chuyên đề tốt nghiệp đại học này được thực hiện trong khoang thời gian 3 tháng tại Ngàn hàng BIDV- chi nhán

ĐẠI HỌC HUE TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ K.H0A KÊ TỌ.AN-TẬỊ CHINH—gũũDŨ—CHUYÊN ĐỀ TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • *Tên đề tài:l ỉnrc trạng chất lượng (lịch vụ Sm

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huếiáo viên hướng dẫn thầy đà hướng dẫn tận linh, liên lục irong suối thời gian ihực hiện đề tài.Xin cám ơn Thầy giáo ThS. Nguyền Tiến Nhật đà định hướng

các tài liệu cần tham khao vã câc kinh nghiệm trong việc xây dựng các câu hoi điều traXin câm on Ngàn hàng BIDV-chi nhánh Huế đẵ lạo điểu kiện ihuận Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

lợi cho lôi trong qua trinh trong thòi gian thực tập lốt nghiệp, cung cấp các dử liệu cùa trong quá trinh thực tập cũng như thực hiên đề tài.Xin cám o

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

n các Anh Chị lại Ngân hàng BIDV-chi nhánh Huế nói chung và các Anh chị Phòng dịch vụ khách hàng cá nhãn đã hồ trợ và giúp đờ lói trong quá trình thực

ĐẠI HỌC HUE TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ K.H0A KÊ TỌ.AN-TẬỊ CHINH—gũũDŨ—CHUYÊN ĐỀ TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • *Tên đề tài:l ỉnrc trạng chất lượng (lịch vụ Sm

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huếđươc nếp cận với thực lien, qua công việc thực lập nãy lôi nhận ra nhiều điều mới mé và bồ ích trong việc kinh doanh đê giúp ích cho công việc sau này

cũa bân thân.Em xin chân thành cam ơn!Huế. tháng 12 năm 2022Sinh viên thực hiệnHồ Phương Hồng NgànMỤC LỤCDANH MỤC CHƯVEẾT TẤT........................ Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

.................8

ĐẠI HỌC HUE TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ K.H0A KÊ TỌ.AN-TẬỊ CHINH—gũũDŨ—CHUYÊN ĐỀ TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • *Tên đề tài:l ỉnrc trạng chất lượng (lịch vụ Sm

ĐẠI HỌC HUE TRƯỞNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ K.H0A KÊ TỌ.AN-TẬỊ CHINH—gũũDŨ—CHUYÊN ĐỀ TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • *Tên đề tài:l ỉnrc trạng chất lượng (lịch vụ Sm