KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         65 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN VIẸN KÉ TỎÁN - KIÊM TOÁN..„000—-CHUYÊN ĐÈ TỐT NGHIỆPTên dê tài:KẺ TOÁN BÁN HÀNG VÀXÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnhG TY TNHH Ỏ TÔ AN THỊNHSinh viên thực hiện: Lê Thị Thu HuyênNgày sinh Lớp Chuyên ngành Giáo viên hướng dan: 03/02/1993 : KTTH 5 - K15 : Ke toán tồng h

ọp : PGS - TS Nguyễn Ngọc QuangHà Nội - 2016LỜI CẢM ƠNDũũũĩĩĩDê hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này. em xin tô lõng biết ơn sâu sác đen các Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh

thây, cô giáo trường Đại học Kinh rê Quôc Dàn và các Anh chị ứ Công ly TNĨĨTĨ ô Tô An Thịnh dà tận tinh hướng dần em trong suốt quá trinh viết báo cả

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh

o thực lập lốt nghiệp.Trên thực tế không cỏ sự thành công não mã không gắn liền vói nhùng sự hồ trự, giúp đờ dù ÍI hay nhiều, dù trực liếp hay gián li

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN VIẸN KÉ TỎÁN - KIÊM TOÁN..„000—-CHUYÊN ĐÈ TỐT NGHIỆPTên dê tài:KẺ TOÁN BÁN HÀNG VÀXÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnhhầy Cồ và bạn bè. Em xin gùi đen quý thầy có trường Dại học Kinh Tế Quốc Dân dà hết lòng và tâm huyết của minh dế truyền dạt vốn kiến thức quỷ báu cho

em trong suốt thời gian học tập tại trường lời câm on sâu sac.Bước đầu đi vào thực tế đế tim hiểu về cóng tác kế toán, kiến thức cùa em còn hạn chế v Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh

à côn nhiều bờ ngờ. Do vậy, không tránh khói những thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu cùa quý Thầy Cô để

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh

kiến thức cua em trong lình vực này được hoàn thiện hơn.Cuối cùng em kinh chúc quỷ Thầy, Cô dồi dào sửc khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý. Đ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN VIẸN KÉ TỎÁN - KIÊM TOÁN..„000—-CHUYÊN ĐÈ TỐT NGHIỆPTên dê tài:KẺ TOÁN BÁN HÀNG VÀXÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh Sơ DÔ BẢNG BIÊUSơ dỗ 1.1: Sơ dồ các hình thức bán hàng của công tySơ đó 1.2 Quy irình bán hàng lại Cóng ly TNHH ó l ớ An rhịnhBâng 2.1 Thời hạn thanh

toán dơi với khách hàng của công tySơ đó 2.1: Quy Irìnli ke loán bán hàngSơ dồ 2.2: Quỵ trinh cung cấp dịch vụSơ đồ 2.3 Quy trình hạch lơán doanh thu Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh

bán hàngSơ dơ 2.4: Quy trinh hạch toán giá vốn hàng bánSơ đó 2.5 Sơ đó hạch lơán giá vỏn hàng bánSơ dơ 2.6: Quỵ trinh hạch toán chi phi bân hãng tại

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh

doanh nghiệpSơ đo 2.7 Quy irình hạch toán chi phi quàn lý doanh nghiệp lại cóng ly TNHH ó tó AnThịnhSơ đỗ 2.8: Quy trình hạch loán chi phi kinh quân l

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN VIẸN KÉ TỎÁN - KIÊM TOÁN..„000—-CHUYÊN ĐÈ TỐT NGHIỆPTên dê tài:KẺ TOÁN BÁN HÀNG VÀXÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG

Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh toán doanh thu hoạt động tàiSơ đó 2.11 Quy trinh luân chuyên chúng từ doanh thu chi phi lài chinhSơ dỗ 2.12: Sơ dỗ 2.12 Quy trinh hạch toán doanh thu

tài chinhSơ đô 2.13 Quy trình hạch toán xác định kết quả kinh doanhMỤC LỤC Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô an thịnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUỐC DÂN VIẸN KÉ TỎÁN - KIÊM TOÁN..„000—-CHUYÊN ĐÈ TỐT NGHIỆPTên dê tài:KẺ TOÁN BÁN HÀNG VÀXÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG