KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         65 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

ĐẠI HỌC HUÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUÉ ■KHQ.A Kế TQAn-tai chính —oaoun—CHUYÊN ĐỂ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • •Tên đề tài:Thực trạng chất lượng dịch vụ Smar

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huếrtBanking tại Ngânhàng thương mại cô phần Dâu tư và Phát triên Việt Nam- Chi nhánh Thừa Thiên HuếHồ Phương Hồng NgànKhóa học 2019-20231ĐẠI HỌC HƯÉ TRƯ

ỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ HUÉ KHOA KÉ TOẢN-TÀI CHÍNHCHUYÊN ĐÈ TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCTên đề lài:Thực trạng chất lượng (lịch vụ SmartBanking tại Ngân hàng thương Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

mại cô phân Đâu tư và Phát triên Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên HuíSinh viên thực hiện 1 ỉồ Phương Hồng Ngân Lớp: K53ATài Chinh Niên khóa: 2019-2022Gia

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

ng viên hướng dản Th.s Nguyễn Tiến NhậtITÓM TAT CHUYÊN ĐẺSau một quá trinh tích lùy kiển thức tù bài giang két hợp với kién thúc thực té từ quá trinh

ĐẠI HỌC HUÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUÉ ■KHQ.A Kế TQAn-tai chính —oaoun—CHUYÊN ĐỂ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • •Tên đề tài:Thực trạng chất lượng dịch vụ Smar

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huếm chi nhánh Thùa Thiên Huế”. Chuyên đề được xãc đinh lò lãng nội dung vã mục đicli nghiên cứu là tim hiếu vã phân ticli thực trạng CLDV SmartĐanking t

ại ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hue đề đua la đuợc nhũng giái pháp nâng cao CLDV.Chuyên đè gồm 3 chươngChương I: Đua ra nhùng cơ sở lý luận và thục tiền Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

đẽ nghiên cữu vấn đề. Chương này cản tim ra nhùng khái niêm bao hàm cùa thực trạng CLDV SinartBanking vã đặc điểm của dịch vụ vả đóng thời đi sau vào

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

nghiên cứu CLDV các lủi ro ánh hướng đến CLDV Smart banking. Đó lã cơ sờ đẽ đánli giã CLDV Smail Banking.Chương II: Dựa trẽn cơ sỡ đánh giã đua ra đà

ĐẠI HỌC HUÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUÉ ■KHQ.A Kế TQAn-tai chính —oaoun—CHUYÊN ĐỂ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • •Tên đề tài:Thực trạng chất lượng dịch vụ Smar

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huếộng kinh doanh chung của ngân hàng và đội ngủ nhãn viênChương III: Chương II đi sâu định hướng và giải pháp nâng cao CLDV Smart banking tại Ngân hàng

B1DV- Chi nhánh Thùa Thiên Huế. két hop VỚI cơ sờ lý luận ớ Chương I và phân tích thục trạng ớ Chương II nễu la một số đánh giá vã giãi pháp nâng cao Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

CLDV Smart Banking.Phàn két bãi khái quát lai nội dung chuyên đè1LỜI CÁM ƠNĐể (hực hiện (hãnh công đề tài chuyên để tốt nghiệp đại học này được thực h

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

iện ưong khoáng thời gian 3 tháng tai Ngân hãng BIDV- chi nhánh Huê. dù không phái là khoán thời gian dài nhưng cũng đú đê cho tòi ĩiêp xúc sát với cá

ĐẠI HỌC HUÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUÉ ■KHQ.A Kế TQAn-tai chính —oaoun—CHUYÊN ĐỂ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • •Tên đề tài:Thực trạng chất lượng dịch vụ Smar

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huếdề lài.Xin cám ơn Thầy giáo ThS. Nguyền Tiến Nhật đà định hướng các tài liệu cần tham kháo và các kinh nghiêm trong việc xây dưng các câu hôi điều tra

.Xin câm ơn Ngân hàng BIDV-chi nhánh Huế đà tạo điểu kiên thuận lợi cho tôi trong qua trinh trong thời gian thực tập tốt nghiệp, cung cấp cãc dừ liệu Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

cùa trong quá trinh thực tập cùng như (hực hiện đề tài.Xin cám ơn các Anh Chị tai Ngân hàng BlDV-chi nhánh Huế nói chung và các Anh chị Phòng dịch vụ

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế

khách hàng cá nhân đà hồ trợ và giúp đờ tòi trong quá trình thực hiện đề tài.Qua quá trình thực tập tôi đà được mở rộng tầm nhìn và tiếp thu rất nhiều

ĐẠI HỌC HUÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUÉ ■KHQ.A Kế TQAn-tai chính —oaoun—CHUYÊN ĐỂ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • •Tên đề tài:Thực trạng chất lượng dịch vụ Smar

Đề tài thực trạng chất lượng dịch vụ smartbanking tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thừa thiên huế và bô ích trong việc kinh doanh đề giúp ích cho công việc sau này cũa bán thân.Tôi xin chân thành câm ơn'Sinh viên thực hiệnHồ Phượng Hồng Ngân1

ĐẠI HỌC HUÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUÉ ■KHQ.A Kế TQAn-tai chính —oaoun—CHUYÊN ĐỂ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • •Tên đề tài:Thực trạng chất lượng dịch vụ Smar