KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         49 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

Đụi học kinh tề quốc dânMỊC LieDANH MỤC CẤC TỬ VÀ CIIỪVĨẾT TÁTDANH MỤC Sơ DÒ. BÂNG BIẺVCHƯƠNG 1. LÝ TIHYÊT.........................1CHƯƠNG 2..........

Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)...................................3mực TRẠNG CÔNG TÁC I RÀ LƯƠNG tại công ty có phấn VẬN TẤI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỌI..................32.1.Qui chế

tiền liroiìg tại Công ty cồ phần Vận tãi và Dịch vụ Hànghóa Hà Nội................................................................................... Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

......32.1.1.Quy dinh chung dôi vói qui chê tiên lương áp dụng tụi Công tyCô phân Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa IIà Nội.................................

Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

..................32. ỉ. ỉ. ỉ. Cỡn cứ xây' dựng qui chê tiên lương tại Công Ạ'.................................32. ỉ. 1.2. Phạm vi và dối tượng áp dụn

Đụi học kinh tề quốc dânMỊC LieDANH MỤC CẤC TỬ VÀ CIIỪVĨẾT TÁTDANH MỤC Sơ DÒ. BÂNG BIẺVCHƯƠNG 1. LÝ TIHYÊT.........................1CHƯƠNG 2..........

Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)lương lại Còng ty.............................................42.1.2.Che dộ tiền lương đoi với chu tịch hội đồng quan trị và giám docCông ty..........

..............................................................................52.1.3.Chê độ tiên lương, thương theo công việc......................... Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

.....................62.1.3.1.Nguyên í ác. cách xèp, thời diêm, thu tục, trình tự xét, nàng hệso tiền lương chức danh công việc.......................

Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

....................................62.1.3.2.Mức lương tôi thiêu cua Công ly............................................11 2. ì.3.3. Ket can tiền lươn

Đụi học kinh tề quốc dânMỊC LieDANH MỤC CẤC TỬ VÀ CIIỪVĨẾT TÁTDANH MỤC Sơ DÒ. BÂNG BIẺVCHƯƠNG 1. LÝ TIHYÊT.........................1CHƯƠNG 2..........

Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1).Tiên lương nâng suất (ỉnx,122.1.3.6.Tiên lương làm việc thèm giờ. nên lương làm việc vào han dèm.....................................................

.................................................13GV: ThS. Phạm Thành ĐạtSì ‘.’Nguyễn Tiền TrungĐại học kinh tể quốc dân2.1.3.7.Hệ so hoàn thành ( on Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

g việc áp dụng tại Còng ty...........132. ỉ. 3.8. Ọuy định vè tiên lương cho người lao động trong thời gianhọc rập đào tạo............................

Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

..........................................172.1.3.9. liền lương trà cho người lao động hị tạm giam.................... 182.1.3.lồ. Tiên lương tra cho

Đụi học kinh tề quốc dânMỊC LieDANH MỤC CẤC TỬ VÀ CIIỪVĨẾT TÁTDANH MỤC Sơ DÒ. BÂNG BIẺVCHƯƠNG 1. LÝ TIHYÊT.........................1CHƯƠNG 2..........

Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1) tra cho người lao dộng trong nhừng ngày không làm việc...............................................................................................

.202.2.Thực trạng Công tác trà lương tại Công ty Cô phíìn vận tài vàDịch vụ Hàng hóa Hà Nội........................................................... Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

.........212.2.1.Công tác xây dựng Bàng lương tại Công ty.......................................212.2.2.Công tác trá lương tại Công ty................

Chuyên đề thực tập giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hóa hà nội(1)

.................................30

Đụi học kinh tề quốc dânMỊC LieDANH MỤC CẤC TỬ VÀ CIIỪVĨẾT TÁTDANH MỤC Sơ DÒ. BÂNG BIẺVCHƯƠNG 1. LÝ TIHYÊT.........................1CHƯƠNG 2..........

Đụi học kinh tề quốc dânMỊC LieDANH MỤC CẤC TỬ VÀ CIIỪVĨẾT TÁTDANH MỤC Sơ DÒ. BÂNG BIẺVCHƯƠNG 1. LÝ TIHYÊT.........................1CHƯƠNG 2..........