KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         41 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

Ráo cáo thực tập tông hợpLÒI MỎ ĐÀU1 rong đợt thực tập tại công ty cô phân xuất nhập khâu y tẻ Việt Nam. em đà được gân hơn với thực lê sư bộ lông qua

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt naman vê cóng ty, đê có ihê so sánh giừa lý thuyết nhửng gi dà dược học ỡ trường vả thực tiền tại doanh nghiệp. Sau một thời gian thực tập, em dà cỏ dược

cái nhìn cụ thẻ hơn về dặc diêm kinh lê kĩ ihuậl, lò chức bộ máy quan lí cua công ly nói chung V à công lác kê toán nói riêng. Từ dỏ,em dà hoàn thành Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

bài Báo cáo thực tập tông hợp. Bài báo gôm những nhùng nội dung chính sau:Phân I: Tông quan VC đặc diem kinh Ic-kĩ thuật và tô chức bộ máy quan lí ho

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

ạt dộng sản xuất cúa công ty cổ phẩn xuất nhập khẩu y tế Việt Nam.Phan II: To chức bộ máy ke toán vả hệ thong kế toán tại công ty cô phan xuất nhập kh

Ráo cáo thực tập tông hợpLÒI MỎ ĐÀU1 rong đợt thực tập tại công ty cô phân xuất nhập khâu y tẻ Việt Nam. em đà được gân hơn với thực lê sư bộ lông qua

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt namam ơn sự hướng dan và giúp dừ lận tinh cua TS Lè Kim Ngọc V à ban lành đạo công ly, các anh chị tại phòng kê toán công ty cô phân xuất nhập khâu y tê

Việt Nam dà tạo diêu kiện cho em dê em cỏ thê hoàn thành bài Báo cáo lỏng hợp này.\ Nguyền Thị Phương Thào - Lớp: Ke toán 48A1Ráo cào thực tập tông hợ Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

pPHÀN LTỎNG QUAN VÈ ĐẠC ĐIÉM KINH TÉ-KĨ THUẬT VÀ TỎ CHÚC BỌ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỌNG SẢN XUÁT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỎPHÀN XUẨT NHẬP KHẤU Y TÉ VIỆT NAMl

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

.l.LỊCH sứ HỈNH THÀNH VÀ PHẤT TRIẺN C ỦA C ÔNG TY C Ỏ PHẤN XLẤT NHẬP KiIẢL Y TÉ MET NAM.Công ty cô phân xuât nhập khâu y lè Việt Nam ticn thân là công

Ráo cáo thực tập tông hợpLÒI MỎ ĐÀU1 rong đợt thực tập tại công ty cô phân xuất nhập khâu y tẻ Việt Nam. em đà được gân hơn với thực lê sư bộ lông qua

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt namhính phủ.Công ty được Bộ thương mại chuyển sang cho Bộ y tế quàn lý và trực thuộc Tông công ty dược Việt Nam-Bộ y tê.Công ty có một chi nhánh lại thàn

h phô Hô Chi Minh, nhưng đên nám 1990 thi chi nhánh này tách ra thành công ty xuât nhập khâu y tc II vả chịu trách nhiệm phân phôi hàng hóa cho thị tr Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

ường phía Nam.Tại 1 là Nội. công ty xuất nhập khâu y tc I chịu trách nhiệm phàn phôi dược phâm và thiết bị y le trcn thị trường phía Bác.Nam 1997 công

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

ly giao nhận y le Hai Phòng sáp nhập vào cồng ly xuất nhập khâu y te 1 vã trớ thành chi nhảnh của công ty xuất nhập khâu y tế 1 tại Hai Phòng. Tháng

Ráo cáo thực tập tông hợpLÒI MỎ ĐÀU1 rong đợt thực tập tại công ty cô phân xuất nhập khâu y tẻ Việt Nam. em đà được gân hơn với thực lê sư bộ lông qua

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam Ngoài ra nám 2000 công ty còn mở them 1 chi nhánh lại l.ạng Son vã nãm 2001 mỡ chi nhánh tại thành pho Ilồ Chi Minh.Ngày 15 tháng 9 năm 2006 theo quy

ết định so 3476/QĐ-BYT của Bộ y te còng ty xuất nhập khâu y tẻ 1 I là Nội chuyên thành còng ty cò phân xuât nhập\ Nguyễn Thị Phương Thảo - Lởp: Kề toá Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

n 48. Ỉ2Rảo cảo thực tập tổng hợpkhâu y tê Việt Nam. cỏ tên giao dịch quốc te là V1MEDIMEX VN ( Việt Nam Medical Products Import-Export Joint-Stock Co

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

mpany )trụ sớ chính tại 138 Giáng VÕ quận Ba Đinh I là Nội. ('ông ty cô phan xuất nhập khâu y tê Việt Nam hoạt dộng theo chế dộ hạch toán kinh tể dộc

Ráo cáo thực tập tông hợpLÒI MỎ ĐÀU1 rong đợt thực tập tại công ty cô phân xuất nhập khâu y tẻ Việt Nam. em đà được gân hơn với thực lê sư bộ lông qua

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt namA CÔNG TY CÓ PHẤN XIỈÁT NiIẶP KHẤU Y TÍ: VIỆT NAM.ỉ.2. ì.Chức nàng, nhiệm vụ cua công ty cô phân xuât nhập khâu y tê ỉ 'iệt Nam.Công ty xuất nhập khẩu

y tế I cũng như các công ty Nhả nước khác hoạt động theo cơ chê có sự chi đạo cùa Nhà nước, tuy nhiên vần được hoạt động theo cơ chế hạch toán kinh t Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

ế độc lập. tự chủ về tài chinh, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại ngân hãng Việt Nam và được sử dụng con dâu riêng theo thè thức cùa Nhà nước quy

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

định nên có thè bao dâm trong kinh doanh cho doi tác cùa minh.Với chức nâng chính là nghiên cứu, sân xuât, lưu thông, xuâl nhập khâu thuốc, nguyên li

Ráo cáo thực tập tông hợpLÒI MỎ ĐÀU1 rong đợt thực tập tại công ty cô phân xuất nhập khâu y tẻ Việt Nam. em đà được gân hơn với thực lê sư bộ lông qua

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt namt khâu ('ông ty dà cò 52 loại dược liệu và 13 loại linh dâu chỉnh, ngoài ra công lỵ còn được phép xuâl khâu một sô mặt hàng tiêu ngạch như cảc sản phà

m nông nghiệp, sân phâm chức năng, về mặt hãng nhập khâu, hầu hcl các mặt hàng công ly nhập khẩu là tàn dược và ihicl bị y te. Ngoài ra công ty còn nh Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

ập kháu một so các mặt hảng khác như hóa chat, ihuòc bác cao đưn.hạl nhựa, phôi nhôm, dập vi.\ Nguyễn Thị Phương Thảo - Lớp: Kể toán 48A3Bão cáo thực

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

tập tổng họp1.2.2.Đặc diêm hoạt dộng sán xuât-kinh doanh cùa công ty cô phân xiiât nhập khâu y tê I ’iệt Nam.Lĩnh vực kinh doanh của công tỵ cùng hét

Ráo cáo thực tập tông hợpLÒI MỎ ĐÀU1 rong đợt thực tập tại công ty cô phân xuất nhập khâu y tẻ Việt Nam. em đà được gân hơn với thực lê sư bộ lông qua

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt namạnh dịch vụ kinh doanh giao nhận hàng hóa thuộc các chương trinh hồ trợ y te quốc gia.Còng ty san xuất kinh doanh xuất nhập khâu, bán buôn, bán lé các

ngành hàng chinh dưới dây:-Dược phẩm: Tân dược, đông dược, thuốc nam. thuốc bấc,cao đ Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

bao dược và các sân phàm y tế khác.-Dược liệu, tinh dầu, hương liệu, dầu động vật.-Mỳ phâm. sán phẩm vệ sinh, thực phâm chức năng (Thực phẩm bỗ sung

Chuyên đề thực tập đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế việt nam

vi chát dinh dường, thực phẩm bồ sung, thực phẩm bão vệ sức khoe, san phẩm dinh dường y học).

Ráo cáo thực tập tông hợpLÒI MỎ ĐÀU1 rong đợt thực tập tại công ty cô phân xuất nhập khâu y tẻ Việt Nam. em đà được gân hơn với thực lê sư bộ lông qua

Ráo cáo thực tập tông hợpLÒI MỎ ĐÀU1 rong đợt thực tập tại công ty cô phân xuất nhập khâu y tẻ Việt Nam. em đà được gân hơn với thực lê sư bộ lông qua