KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         71 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVIID: TS. ĩ 77 Trọng NghĩaMỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÒ. BÁNG BIÊULỜI MỜ DẤU....................................................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành...............1CHƯƠNG 1: TÒNG ỌU.\N VẺ C ÔNG TY CÔ PHÀN THƯƠNG ALUVÀ DỊCH VỤ DUY THÀNH.......................................................31.1.Quá

trình ra dời và phát triên cùa cỏng ty cô phân thương mại vàdịch vụ Duy Thành........................................................31.1.1Sư lược về Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành

Công ty...........................................................................31.1.2Quá trình hình thành và phát triên cùa Công ty...............

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành

..31.2.C ơ câu tô chức Công ty cô phân thương mại và dịch vụ Duy Thành 51.3.Đánh giá các kết quà hoạt dộng cùa Công ty cô phân thương mại vàdịch vụ Du

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVIID: TS. ĩ 77 Trọng NghĩaMỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÒ. BÁNG BIÊULỜI MỜ DẤU....................................................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành các kêt quà hoạt dộng khác............................101.4.Các yếu tố chù yếu ãnh hường dến công tác trà lương tại Công tycó phẩnthưorng mại và dịch

vụ Duy Thành..................................111.4.1.Chê dộ quy dinh cùa Nhà nước...................................111.4.2Thị trường lao động...... Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành

......................................131.4.3.Đặc diêm về ngành nghê kình doanh cùa doanh nghiệp.............141.4.4 Dặc diêm về dội ngã lao động cua

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành

Công ty........................151.4.5. Đặc diêm về tình hình tài chính cùa Công ty....................17CHƯƠNG 2: TI lực TRẠNG CÔNG TÁC TRÀ LƯƠNG TẠI

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVIID: TS. ĩ 77 Trọng NghĩaMỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÒ. BÁNG BIÊULỜI MỜ DẤU....................................................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thànhác xây dựng quỹ lưưng....................................19s Ư Hoàng Thành DạtLớp: LT14-QTKDTHChuyên đề thực tập tồt nghiệpGỉ HD: TS. ỉ 77 Trọng Nghía

2.1.2.Đánh giá rình hình thực hiện quỳ lương..................................... 202.2l ình hình tiền lương chung cùa Công ty........................ Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành

..............222.3Càn cứ và các nguyên tắc đê thực hiện công tác trà lương.....................252.3.1Các nguyên tàc trà lương.......................

Chuyên đề thực tập hoàn thiện công tác trả lương tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ duy thành

.........................262.3.2Xây dựng tiên lương tôi thiêu.......................................................272.4Các hình thức trà lương công

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVIID: TS. ĩ 77 Trọng NghĩaMỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÒ. BÁNG BIÊULỜI MỜ DẤU....................................................

Chuyên đề thực tập tốt nghiệpGVIID: TS. ĩ 77 Trọng NghĩaMỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÒ. BÁNG BIÊULỜI MỜ DẤU....................................................