KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         90 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai

Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai

MỤC LỤCDANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT:DANH MỤC SO DÓ. BÀNG BIẾUDẬT VÁN DÈ......................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ

Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai SỚ SỜ LÝ LVẠN VÀ THựC TIÈN VẺ TI lực HIỆNQl Y HOẠCH SỨ DỤNG DAT DAI......................................................51.1Cơ sờ lý luận cơ bàn về

quy hoạch đất đai................................5Ị. 1.1 Khái niêm và dặc diêm cùa quy hoạch sừ dụng dât dai.................5ỉ. 1.1. ỉ Khái niệm về q Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai

uy hoạch và sừ dụng dát dai..............................51.1.1.2Đặc diêm cùa quy hoạch sư dụng đẩt dai.........................71.1.2Những căn cứ phá

Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai

p lý cùa quy hoạch, kể hoạch sừ dụng dât đai...........................................................................101.1.3Phân loại, chức nàng, nh

MỤC LỤCDANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT:DANH MỤC SO DÓ. BÀNG BIẾUDẬT VÁN DÈ......................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ

Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai..........................131.1.3.2.Chức nang, nhiệm vụ cúa quy hoạch sứ dụng đất................... 151.2Cơ sỡ thực tiền cùa quy hoạch sú’ dụng đất..

...........................161.3Kinh nghiệm thực hiện quy hoạch sứ dụng dất dai ờ một số dịaphương trên cà nước....................................... Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai

.................161.3,1. Đánh giá kết quá thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sứ dụng đất........................................................161.3.1

Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai

.ỉ Đầt nòng nghiệp...................................................................... 161.3.ỉ. 2 Đắt phi nông nghiệp...............................

MỤC LỤCDANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT:DANH MỤC SO DÓ. BÀNG BIẾUDẬT VÁN DÈ......................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ

Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào caich sir dụng dât..............................................................18Ị. 3.2. i. Thuận Ịợi...................................................

..........181.3.2.2.Khó khàn..............................................................191.3.2.3.Đành giả kết quả thực hiện quy hoạch sữ dụng dầt k Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai

ỳ trước. 19CHƯƠNG 2: TÌM HIẺU CHƯNG VÈ PHƯỜNG DƯYÊN HẢI, TP.LẤOCAI....................................................................................

Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai

...202.1.Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội phường DuyênHài.............................................................................

MỤC LỤCDANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT:DANH MỤC SO DÓ. BÀNG BIẾUDẬT VÁN DÈ......................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ

Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai........................202.1.1.2Các ngu ôn tài nguyên.................................................212.1.2.Thực trụng phát triên kinh tê - xà hội.

....................................232.1.2.1.Tâng trường kinh tê và chuyên dịch cơ càu kinh tẻ.....................232.1.2.2.Thực trạng phát triên câ Chuyên đề thực tập đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2011 2015 tại địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai tỉnh lào cai

c ngành kinh te...............................242.ỉ.2.3. Dân sỏ. lao động, việc làm và thu nhập................................25

MỤC LỤCDANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT:DANH MỤC SO DÓ. BÀNG BIẾUDẬT VÁN DÈ......................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ

MỤC LỤCDANH MỤC CẤC TỪ MÉT TẤT:DANH MỤC SO DÓ. BÀNG BIẾUDẬT VÁN DÈ......................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ