KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         41 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam

Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam

ỉĩáo cáo tông họpTh.S: Nguyễn Phương LanMỤC LỤCDANH MỤC so DỎ, BẢNG BIẺU...............................................3LỜI MỞ DÀU....................

Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam...........................................41.1.Quá trình hình thành và phát triển cua cồng ty..................51.1.1.Giới thiệu chung VC công ty....

............................51.1.2.Quá trinh phát triển của công ty ('ố Phần GSC Việt Nam......61.2.Chức năng nhiệm vụ và quy mô cùa công ty GSC Mệt N Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam

am.............71.2.1.('hức năng nhiệm vụ........................................71.2.2.Quy mô cùa Công Ty GSC Việt Nam............................8Ph

Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam

ẩn 2 : Đánh giá hoạt động cùa công ty CP GSC Việt Nam.................112.1.Dánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ PhầnGSC Việt Nam....

ỉĩáo cáo tông họpTh.S: Nguyễn Phương LanMỤC LỤCDANH MỤC so DỎ, BẢNG BIẺU...............................................3LỜI MỞ DÀU....................

Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt namg quân trị cùa công ty..........................33.1.Cơ cấu bộ máy quàn lý cùa cống ty CP GSC Mệt Nam.................33.1.1. Sơ đô cơ câu tô chức....

....................................33.1.2.Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban.......................33.2.Quân trị và phát triển nguồn nhân lực...... Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam

.....................73.3.Dánh giá quàn trị tài chính cùa công ty CP GSC Việt............123.4.Dánh giá quán trị tiêu thụ của công ty cổ phần GSC Mệt

Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam

Nam.......23.4.1.Kct qua hoại động lieu (hụ cùa công ly giai đoạn 2010-2013.23.4.1.1.Kêl quà hoại dộng liêu ihụ theo nhóm san phàm.........23.4.1.2.Kế

ỉĩáo cáo tông họpTh.S: Nguyễn Phương LanMỤC LỤCDANH MỤC so DỎ, BẢNG BIẺU...............................................3LỜI MỞ DÀU....................

Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam kênh phân phoi cùa công ty..7Phần 4 Dánh giá hoạt dộng quân trị cúa công ty CP GSC Việt Nam..........................................................

.............94.1.Dánh giá ưu diêm................................................9SỈTH: Nguyễn Thị Hiền1Lớp: KDTH13B.2Th.S: Nguyễn Phương LanRáo cáo Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam

tồng hợp4.2.Đánh giá nhưực điềm.......................10Phần 5:..........................................11Định hướng công ty đếnnăm 2017.............

Chuyên đề thực tập giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gsc việt nam

.....11KÉT LUẬN.........................................12

ỉĩáo cáo tông họpTh.S: Nguyễn Phương LanMỤC LỤCDANH MỤC so DỎ, BẢNG BIẺU...............................................3LỜI MỞ DÀU....................

ỉĩáo cáo tông họpTh.S: Nguyễn Phương LanMỤC LỤCDANH MỤC so DỎ, BẢNG BIẺU...............................................3LỜI MỞ DÀU....................