KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         80 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone

Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone

GVỈID: PGS. TS. Nguyen Bạch NguyệtChuyên đề ỉhực íập ỉôỉ nghiệpLỜI CAM ĐOANSau thời gian thực tập tại Công ty cỏ phẩn xây dựng, dịch vụ & hợp tác lao

Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone dộng, cm dà hoàn thành chuyên dồ thực tập tốt nghiệp với dề tài: “Dầu tu phát triển tại Cõng tỵ Vinaphonc”.F.m xin cam đoan chuyên dề nãy lã cõng tri

nh nghiên cíni cúa em dưới sự hướng dần của PGS.TS. Nguyền Bạch Nguyệt củng các cô chú cán bộ nhân viên Cóng ly Viaphone irong ihẻTÌ gian em ihực lập Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone

lại Công ly.Nếu cỏ sự sao chép từ các bài luận vãn khác cm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.ĩ ĩã Nội. ngày 8 tháng 5 năm 2014Sinh viên thực hiệnNguyễn P

Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone

hương MaiSV: Nguyễn Phương MaiLớp: Kinh lè đầu tư 52DChuyên đề thực tập tor nghiệpGVHD: PGS. TS. Nguyền Bạch NguyệtMỤC LỤCDANH MỤC Sơ DÔ, BÁNG BIẾULỜI

GVỈID: PGS. TS. Nguyen Bạch NguyệtChuyên đề ỉhực íập ỉôỉ nghiệpLỜI CAM ĐOANSau thời gian thực tập tại Công ty cỏ phẩn xây dựng, dịch vụ & hợp tác lao

Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone.......................................................................21.1.Tông quan về Công tyVinaphone...........................................2ỉ

.ỉ.l. Qúa trình hình thành và phát triền cùa Công ty' I 'inaphone..............2ỉ. ỉ. ỉ. 1. Lịch sữ hình thành và phát triển.......................... Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone

.......................... 2 ỉ. 1.1.2. Một số thành tích dạt được.............................................................. 31.1.2.Cơ cẩu tồ chức

Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone

và chức nũng các phòng ban cùa Công ty Vinaphone 31.1.2.1.Sơ đồ cơ cầu tồ chức...............................................31.1.2.2.Chức năng nhiệm

GVỈID: PGS. TS. Nguyen Bạch NguyệtChuyên đề ỉhực íập ỉôỉ nghiệpLỜI CAM ĐOANSau thời gian thực tập tại Công ty cỏ phẩn xây dựng, dịch vụ & hợp tác lao

Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone hoạt động................................................sỉ. 1.3.2. Kèt quớ hoạt động sán xuàt kình doanh giai đoạn 2010 - 2013... 101.2.Tình hình đâ

u tư phát triên tại công ty Vinaphone...........................131.2.1.Sự cần thiết thực hiện đầu tư phát triền tại Công ty....................131.2. Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone

2.Tinh hình thực hiện quy mô vốn đầu tư phát triển cùa Công ty............151.2.3.I on đâu tư phát triền cùa Công ty phân theo nguồn vốn..............

Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone

....171.2.4.vồn dầu tư phứt triên cùa Công ty theo nội dung dầu tư..................191.2.4.ỉ. Đàu tư vào tài sân cô định.............................

GVỈID: PGS. TS. Nguyen Bạch NguyệtChuyên đề ỉhực íập ỉôỉ nghiệpLỜI CAM ĐOANSau thời gian thực tập tại Công ty cỏ phẩn xây dựng, dịch vụ & hợp tác lao

Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone cồ uy tínvà thương hiệu.............................................................301.2.4.4.Dầu tư cho nghiên cứu triển khai còng nghệ và dịch vụ m

ới.........32 Chuyên đề thực tập giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển tại công ty vinaphone

GVỈID: PGS. TS. Nguyen Bạch NguyệtChuyên đề ỉhực íập ỉôỉ nghiệpLỜI CAM ĐOANSau thời gian thực tập tại Công ty cỏ phẩn xây dựng, dịch vụ & hợp tác lao