KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         102 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

HẠI HỤC HUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỤC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUÂN TÔT NGHIỆPKÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẼT QUÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHII MTV TH

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanhHƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC TH ANHsử THỊ THỦY DUNGKhóa học: 2018-2022TÓM TẮT KHÓA LUẬNĐê íài:“ Kê loàn doanh thu và xác định kèl quá kinh doanh lại công

ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Thanh” được trình bày gòm 3 phần như sau:Phăn 1: Đặt Vấn Đề. Đây là phần mỏ’ đầu giới thiệu về lý do chọn đề t Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

ài; mục tiêu nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và kết cấu cùa khóa luận.Phân II: Nội dung và kết quả nghiên cún. Là

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

phân thê hiện hiện nội dung và kêt quà nghiên cứu cùa bài khóa luận tốt nghiệp. Phần này được chia làm ba chương:Chương 1: Cơ sờ tý luận về kẽ toán do

HẠI HỤC HUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỤC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUÂN TÔT NGHIỆPKÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẼT QUÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHII MTV TH

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanhxác định kẽt quả kinh doanh. Bao gôm 2 phân chính: nhừng vân đề lý luận cơ bán vè kê toán doanh thu và xác định kết quà kinh doanh, nội dung về kế toá

n doanh thu và xác định kết quà kinh doanh.Chương 2: Thực trọng kê toán doanh thu tại Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Thanh. Đây là nội du Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

ng chính của bài nghiên cứu, bao gôm 2 phần: một là giới thiệu tông quan về công TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Thanh, hai là trình bày các đặc đ

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

iếm thực lẽ của công tác kế toán tại công ty TNHI-Ỉ MTV Thương mại và Dịch vụ Phúc Thanh.Chương 3: Một sõ đánh giá và giòi pháp góp phần hoàn thiện nâ

HẠI HỤC HUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỤC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUÂN TÔT NGHIỆPKÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẼT QUÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHII MTV TH

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh ưu nhược diêm cùa kẽ toán doanh thu và xác định kết quà kinh doanh tại công ty từ đó đê xuất 1 sổ một sõ giài pháp nhàm khâc phục và hoàn thiện công

tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh lại công ly.Phần III: Kẽt luận và kiến nghị. Phân này bao gôm: đánh giá lõng quát nhừng mặt đẵ là Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

m được cùng như chưa làm được của đê lài và đưa ra nhừng kiến nghị của bàn thân đẽ quá trình nghiên cứu đê tài sau này hoàn thiện hơn.Lời câm (THDược

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

sự phân công của quý thây cô khoa Kẽ toán - Tài chính, Trường Dại Tĩọc Dại Học Kinh Tẽ lĩuẽ, sau 3 tháng thực tập em đầ hoàn thành bài khóa luận tôt n

HẠI HỤC HUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỤC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUÂN TÔT NGHIỆPKÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẼT QUÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHII MTV TH

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanhhực lập và làm bài khóa luận lối nghiệp này ngoài sự nô lực cõ gang của bàn thân thì em đà nhận được sự giúp đờ và hướng dằn chì báo tận tình từ quý t

hầy cô giáo trường Dili Học Kinh Te Huế và các anh chị lại dơn vị thực lập.Dâu tiên cho phép em gửi lời càni ơn chân thành nhãt đến quý thây cô giáo t Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

rường Đại học Kinh Tế Huế nói chung và quý thầy cô giáo khoa Kê toán - Tài chính nói liêng đà hết lòng hết sức giâng dạy truyền đạt nhùìig kiến thức b

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

õ ích quý báu cho cm irong nhừng nãm học vừa qua, dặc biệt là em xin irân trọng cám Ưn cô TI1.S Đỏ Linh Chi đà dành nhiêu thời gian tận tình hương dằn

HẠI HỤC HUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỤC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUÂN TÔT NGHIỆPKÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẼT QUÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHII MTV TH

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanhành đạo và các anh chị cán bộ đặc biệt là các anh chị phòng kê toán của Công ty TNHH MTV Thương Mại và Dịch Vụ Phúc Thanh đã tạo mọi diều kiện cùng nh

ư giúp dỏ' tận tình em trong suối quá trình thực tập tại công ty và cung câp những sõ liệu thực tẽ đế em hoàn thành lốt bài khóa luận này.Sau 3 tháng Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

thực tập em đà cô gắng hoàn thiện bài báo một cách hoàn chinh nhất, nhưng do ihơi gian có hạn dồng ihửi kiến thức chuyên môn cúa em côn hạn chẽ, chưa

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

đù đê áp dụng vào thực tiên nên bài khóa luận không tránh khỏi nhừng thiẽu sót. Vì vậy, kính mong nhận được sự nhận xét và góp ý của Thây cô và các an

HẠI HỤC HUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỤC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUÂN TÔT NGHIỆPKÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẼT QUÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHII MTV TH

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanhh viên thực hiệnSử Thị Thùy DungMỤC LỤC DANH MỤC CHỪ CÁI VIẼT TẲT..................................................iDANH MỤC BÀNG.....................

........................................ỉỉDANH MỤC BIẼU............................................................ỉiiDANH MỤC Sư ĐỒ.................. Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

..........................................ivPHẦN 1: ĐẶT VÃN ĐÈ.........................................................11.Lý do chọn đè tài...........

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

............................................12.Mục tiêu nghiên cứu.....................................................22.1.Mục tiêu chung............

HẠI HỤC HUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỤC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUÂN TÔT NGHIỆPKÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẼT QUÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHII MTV TH

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanhcứu.........................................23.1.Đõi tượng nghiên cứu..................................................23.2.Phạm vi nghiên cứu........

............................................2 Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tmdv phúc thanh

HẠI HỤC HUÉ TRƯỜNG ĐẠI HỤC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN-TÀI CHÍNHKHÓA LUÂN TÔT NGHIỆPKÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẼT QUÁ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHII MTV TH