KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         132 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

ĐẠI HỌC HƯỄ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỄ KHOA KẼ TOÁN - TÀI CHÍNH--□□□□□--KHOA LUAN TOT NGHIẸP ĐẠI HỌCCHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG CÁ

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quânÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUỂPHAN NGỌC ANH THƯKhóa học: 2018- 2022KHOA LUẶN TOT NGHIỆP ĐẠI HỌCCHẤT LƯỢNG

DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHÀN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾSinh viên (hực hiện:PHAN NGỌC ANH Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

THƯ Lớp: K52 Ngân hàng Niên khóa: 2018-2022Giàng viên hướng dãn: TS. LÊ VIẾT GIÁPHuê, iháng 01 năm 2022TÓM TÂT NGHIÊN cứuNghiên cứu này tập tiling vào

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

việc phân tích và đánh giá chãt lượng dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỷ thương Việt Nam - Chi nhánh Huẽ.Tha

ĐẠI HỌC HƯỄ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỄ KHOA KẼ TOÁN - TÀI CHÍNH--□□□□□--KHOA LUAN TOT NGHIẸP ĐẠI HỌCCHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG CÁ

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân tố khám phá EFA, cùng với phân tích hồi quy. Tác già dựa vào đó đẽ tiến hành nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các giãi pháp phù hợp nhãt cho dịch vụ ng

ân hàng điện lử cùa Techcombank CN Huế.Phương pháp phân lích nhân lõ đà dược sử dụng vời lập hợp 23 biến dộc lập và 3 biến phụ thuộc. Qua các bước phâ Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

n tích độ tin cậy và phân lích tương quan thì nghiên cứu vàn giừ nguyên mô hình ban dâu với 23 biên độc lập đại diện cho 5 nhóm nhân lố: Phương tiện h

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

ùn hình, Độ tin cậy, Khà năng đáp ứng, Sự đàm bào, Sự đông câm. Kết quả hồi quy cho thấy cá 5 nhóm nhân tõ này đều ánh hưởng đến việc đánh giá chãi lư

ĐẠI HỌC HƯỄ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỄ KHOA KẼ TOÁN - TÀI CHÍNH--□□□□□--KHOA LUAN TOT NGHIẸP ĐẠI HỌCCHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG CÁ

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân bảo.Từ kết quà phân tích trên, nghiên cứu đà đưa ra những kiến nghị giúp tăng cường chãt lượng dịch vụ ngân hàng điện tứ tại Techcombank CN Huế nhằm

đem lại nhiều lợi ích cho cà khách hàng cá nhân sừ dụng và bàn thân ngân hàng.iLỜI CẢM ƠNVới lòng kính trọng và tri ân sâu sắc, lời cảm ơn trước tiên Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

tôi xin gửi đẽn quý '1 hầy, Cô Trường Đại học Kinh Tẽ - Đụi học Huê và quý '1 hầy, Cô (rong Khoa Kế toán - Tài chính đâ truyền đạt cho tôi nhũng kiẽn

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

thức bõ ích, quý háu trong thời gian học lập lại Nhà Trường vừa qua. Đặc biệt, lôi xin cám ơn 1S. Lê Vici Giáp -người Thây kính mến đà tận tình giúp đ

ĐẠI HỌC HƯỄ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỄ KHOA KẼ TOÁN - TÀI CHÍNH--□□□□□--KHOA LUAN TOT NGHIẸP ĐẠI HỌCCHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG CÁ

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân tôi xin gửi lời cám ơn den Ban lành dạo, các anh chị nhân viên cúa Phòng Địch vụ khách hàng cùa Ngân hàng TMCP Kỳ Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế dà

tạo mọi diêu kiện, luôn quan lâm giúp dờ, hường dàn tôi trong suốt quá trình thực tập tại đon vị, bên cạnh đó còn chia sè nhùng kiến thức, nhùng kinh Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

nghiệm bõ ích đẽ giúp tôi hoàn thành tốt nghiên cứu này.Đồng thời tôi cũng xin được gửi lời càm ơn đến các khách hàng cùa Techcombank CN Huế đà giúp t

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

ôi hoàn thành phiẽu khảo sát vẽ chãt lượng dịch vụ ngân hàng diện tử. Đặc biệt hơn nữa xin gửi lời càm ơn lới gia dinh, bạn bè dà luôn dộng viên, khíc

ĐẠI HỌC HƯỄ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỄ KHOA KẼ TOÁN - TÀI CHÍNH--□□□□□--KHOA LUAN TOT NGHIẸP ĐẠI HỌCCHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG CÁ

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quânan Ngọc Anh ThưiiMỤC LỤCTÓM TẲT NGHIÊN cứu.................................................iLỜI CÀM ƠN................................................

........iiMỤC LỤC..........................................................iiiDANH MỰC VIẼTTÂT..................................................viDANH Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại hoàng anh quân

MỤC CÁC HÌNH VÈ.............................................viiPHẦNI: ĐẬT VÃN ĐÈ..................................................1

ĐẠI HỌC HƯỄ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỄ KHOA KẼ TOÁN - TÀI CHÍNH--□□□□□--KHOA LUAN TOT NGHIẸP ĐẠI HỌCCHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG CÁ

ĐẠI HỌC HƯỄ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỄ KHOA KẼ TOÁN - TÀI CHÍNH--□□□□□--KHOA LUAN TOT NGHIẸP ĐẠI HỌCCHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CHO KHÁCH HÀNG CÁ