KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         114 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

ĐẠI HỌC HUÊTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHĨNH—ũũũ~KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKỄ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KỄT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG T

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lậpTY TNHH THƯCXNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN LẬPNGUYỄN THỊ THANH LINHKhóa học: 2017 - 2021ĐẠI HỌC HUẼ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ KHOA KẼ TOÁN - TÀI CHÍNH—ũũũ—KHÓA L

UẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKỄ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUÁ KINH DOANH TẠI CÒNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẤN LẬPSinh viên thực hiện: Nguyên Thị T Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

hanh Linh Lớp: K51G - Kế toánGiàng viên hướng dân: Th.s Hoàng Thùy DươngHuẽ, Tháng 01 Năm 2021TÓM TÂT KHÓA LUẬNĐẽ tài: “Kê toán doanh thu và xác định

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

kêt quá kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tân Lập” được thực hiện nhâm hệ thõng hóa cơ sở lý luận liên quan đẽn kẽ toán doanh thu và x

ĐẠI HỌC HUÊTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHĨNH—ũũũ~KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKỄ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KỄT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG T

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lậpVụ Tân Lập. Thông qua việc tìm hiểu thực trạng đẽ đê xuất một số giài pháp nhăm hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quá kinh doanh tại Công t

y TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tân Lập.Nội dung cùa đề tài nghiên cứu gôm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận vẽ kế toán doanh thu và xác định kêt quả kinh Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tấn LậpNội dung chương này là hệ thống hóa cơ sờ lý luận về kẽ toán doanh thu và xác định kết quá kinh d

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

oanh. Một là, tông quan vẽ kê toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. Nội dung này giài thích về các khái niệm, mục đích, ý nghía, nhiệm vụ vẽ

ĐẠI HỌC HUÊTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHĨNH—ũũũ~KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKỄ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KỄT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG T

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lậpán giâm trù* doanh thu: Kẽ toán xác định kẽt quả kinh doanh.Chương 2: Thực trạng công tác kẽ toán doanh thu và xác định kết quá kinh doanh tại Công ty

TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tấn LậpNội dung của chương này gôm hai phân chính. Phân một của chương tập trung vào giới thiệu tống quan về đơn vị: lịch Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

sừ hình thành và phát triẽn, lình vực hoạt dộng, chức năng, nhiệm vụ, bộ máy quán lý, công lác kế toán tại công ty và tình hình nguồn lực của công ty

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

gồm: Tình hình lao động; Tinh hình về lài sàn, nguồn vốn; Tình hình vẽ kẽt quả kinh doanh. Phân hai của chương tập trung tim hiẽu thực trạng công tác

ĐẠI HỌC HUÊTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHĨNH—ũũũ~KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKỄ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KỄT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG T

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lậpnh.Chương 3: Giãi pháp góp phân hoàn thiện công tác kê toán doanh thu và xác định kẽl quá kinh doanh lại Công ly TNHH Thương Mại và Dịch Vụ lãn LậpDưa

ra nhừng đánh giá vê nhùng un điẽni và nhược điêni vê kẽ toán doanh thu và xác định kếl quá kinh doanh lại công ly. Từ dó, dề xuấl mội số giúi pháp g Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

óp phần hoàn thiện công tác kẽ toán doanh thu và xác định kêt quà kinh doanh tại Công ly TNHH Thương Mại và Dịch Vụ l ấn Lập.Lời đầu tiên, (ôi xin gửi

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

lời càm ơn chân thành và sự tri ân sâu sâc đến Ban iám hiệu nhà trường cùng toàn thê quý thây cô giáo Trường Đại học Kinh tẽ - Đại ọc Huế nói chung v

ĐẠI HỌC HUÊTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHĨNH—ũũũ~KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKỄ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KỄT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG T

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lậpg học tập tại trường.Đặc biệt, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhãt đến Th.s Hoàng Thùy Dương người dã (rực tiếp hướng dán tận tình, giúp dờ tôi tro

ng suốt quá trình thực tập cũng như hoàn thành khóa luận này một cách hoàn thiện nhất.Tiếp đến (ôi xin cám ơn Ban lãnh đạo, các anh chị trong Công ty Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Tân Lập và phòng kẽ toán đà tạo cơ hội cho tôi hiếu rõ hơn về môi trường làm việc thực tẽ của một doanh nghiệp, dông thời t

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

ạo diêu kiện thuận lợi nhãt đẽ tôi có thẽ tìm hiẽu và (hu thập (hông tin phục vụ khóa luận này.Và cuôi cùng tôi xin gửi lời câm ơn đên gia đình, người

ĐẠI HỌC HUÊTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHĨNH—ũũũ~KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKỄ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KỄT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG T

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lậpt nghiệp do trinh độ lý luận cùng như kinh nghệm thực tiẻn còn hạn chế nên không thế tránh khôi nhừng (hiếu sót. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng gó

p của quý thây, cô giáo đê khóa luận của tôi được hoàn thiện hơn.Tôi xin chân thành câm ơn !MỤC LỤCDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT.............................. Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ tấn lập

................iDANH MỤC BÀNG.....................................................ii

ĐẠI HỌC HUÊTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHĨNH—ũũũ~KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKỄ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KỄT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG T

ĐẠI HỌC HUÊTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẼ KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHĨNH—ũũũ~KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKỄ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KỄT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG T