KHO THƯ VIỆN 🔎

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hình ảnh doanh nghiệp, lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp tại tổng công ty hàng không việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         256 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hình ảnh doanh nghiệp, lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp tại tổng công ty hàng không việt nam

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hình ảnh doanh nghiệp, lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp tại tổng công ty hàng không việt nam

w....BỘ GIẢO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN.......HOÀNG ANH THƯẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÀ HÔI ĐÉN HÌNH ÁNH DOANH NGHIỆP, LÒNG TRƯNG THÀNH CƯA

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hình ảnh doanh nghiệp, lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp tại tổng công ty hàng không việt nam KHÁCH HÀNG: NGHIÊN CÚL TRƯỜNG HỢP TẠI TÔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAMLUẬN ÁN TIẾN SĨNGÀNH Ql ẤN TRỊ KINH DOANHĐÀ NẤNG, NĂM 2023íf'.ĩBỘ GIẢO DỤC VÀ D

ÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ..................•HOÀNG ANH THƯẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIEM XÃ HỌIĐÉN HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP, LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀN Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hình ảnh doanh nghiệp, lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp tại tổng công ty hàng không việt nam

G: NGHIÊN CƯU TRƯỜNG HỢP TẠI TÔNG CÓNG TY HÀNG KHÔNG VDẸT NAMCHUYÊN NGÀNH: QUÁN TRỊ KINH DOANHMÀSÓ9340101LUẬN ÁN TIÉN SĨ•NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:Hướn

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hình ảnh doanh nghiệp, lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp tại tổng công ty hàng không việt nam

g dẫn 1: PGS.TS. PHAN THANH HÀIHướng dẫn 2: TS. HOÀNG HỎNG HIỆPĐÀ NẢNG, NÃM 2023rfiLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận án này là công trinh nghiên cứu c

w....BỘ GIẢO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN.......HOÀNG ANH THƯẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÀ HÔI ĐÉN HÌNH ÁNH DOANH NGHIỆP, LÒNG TRƯNG THÀNH CƯA

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hình ảnh doanh nghiệp, lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp tại tổng công ty hàng không việt namg luân án này Là hoàn toàn trung thực, chưa hê được còng bò trong bât cử một còng trình nghiên cứu nâo.Mọi sự giúp đờ cho việc hoàn thành luận án đều

đà được câm ơn. Các thòng tin. tài liệu trình bày trong luận án này đà được chi rỏ nguồn gốc.Tác gia11MỤC LỤCPHẤN MỚ ĐÀU.............................. Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hình ảnh doanh nghiệp, lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp tại tổng công ty hàng không việt nam

..............................11.Lý do chọn dề tài..................................................12.Mục tiêu vã câu hoi nghiên cứu.................

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến hình ảnh doanh nghiệp, lòng trung thành của khách hàng nghiên cứu trường hợp tại tổng công ty hàng không việt nam

....................33.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu....................................4

w....BỘ GIẢO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN.......HOÀNG ANH THƯẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÀ HÔI ĐÉN HÌNH ÁNH DOANH NGHIỆP, LÒNG TRƯNG THÀNH CƯA

w....BỘ GIẢO DỰC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN.......HOÀNG ANH THƯẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÀ HÔI ĐÉN HÌNH ÁNH DOANH NGHIỆP, LÒNG TRƯNG THÀNH CƯA