KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         109 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KỄ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỔT NGHIỆP ĐẠI HỌCKẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TN

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo áiNHH MTV TÂN THẢO ÁIMAI THỊ KIỀU OANHKhóa học: 2018 - 2022ĐẠI HỌC HƯỄ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỄ KHOA KẼ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCKẾ TOÁ

N DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẼT QUÁ KINH DOANH TẠI CÓNG TY TNHH MTV TÂN THẢO ÁISinh viên thực hiện: Mai Thị Kiêu Oanh Ngành: Kê toán Lớp: K52D Kê toánGiàn Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

g viên hướng dãn:ThS. Nguyễn Thị Thanh BìnhHuê, tháng 01 năm 2021Đế có (hẽ hoàn (hành bài khóa luận lốt nghiệp này, (rước hết em xin gửi lời cám ơn th

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

ành đẽn Ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thế quý thây cô giáo Trường Dại học tẽ Huế nói chung và quý thầy cô thuộc Khoa Kẽ toán - Tài chính nói riên

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KỄ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỔT NGHIỆP ĐẠI HỌCKẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TN

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo áihị Thanh Bình đà luôn tinh chi bảo, hướng dần, góp ý giúp em hoàn thành bài khóa luận tôt nghiệp củamình.Tiếp đẽn, em xin chân thành cảm ơn và gửi lời

tri ân sâu sắc đẽn Ban lành đạo, toàn thế anh chị nhân viên Công ty TNHH MTV Tân Thào Ái nói chung và anh chị kế toán nói riêng đã tạo điều kiện cho Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

em được làm quen với môi trường làm việc, được tiếp cận với công việc thực tẽ. Trong SUÔI quá trình thực tập, các anh chị đà hướng dần, giải đáp?các t

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

hâc mâc một cách tận tình.Do thời gian tìm hiếu có hạn, kiên thức của bản thân còn nhiêu lô hóng vê chuyên môri và chưa có kinh nghiệm thực tế về công

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KỄ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỔT NGHIỆP ĐẠI HỌCKẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TN

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo áiẽ bài báo cáo này được hoàn thiện hơn.Cuõi cùng em xin kính chúc toàn thẽ quý thày cô và các anh chị trong công ty luôn dồi dào sức khỏe và đạt được n

hiêu thành công trong công việc và cuộc sõng.MỤC LỤCDANH MỤC CHỬ VIẾT TẮT.......................................................... iDANH MỤC BÁNG BI Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

ẾU..............................................................ỉỉDANH MỤC Sư ĐỒ.................................................................iiiDA

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

NH MỤC B1ÉU...................................................................ivPHĂN 1; ĐẶT VẤN ĐÈ....................................................

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KỄ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỔT NGHIỆP ĐẠI HỌCKẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TN

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái...................23.Dõi tượng và phạm vị nghiên cứu.............................................24.Phương pháp nghiên cứu...........................

...........................35.Kết cấu cúa bài báo cáo.....................................................4PHẦN 11: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU............... Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

......................................5CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ KÉ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KÉTQUÀ KINH DOANH.....................................

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh mtv tân thảo ái

............................ 51.1.Nhừng vãn dề chung vẽ kế toán doanh thu và xác định kết quá kinh doanh.....51.1.1.Khái niệm vẽ doanh thu và kết quã

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KỄ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỔT NGHIỆP ĐẠI HỌCKẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TN

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KỄ TOÁN - TÀI CHÍNHKHÓA LUẬN TỔT NGHIỆP ĐẠI HỌCKẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TN