KHO THƯ VIỆN 🔎

Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         222 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam

Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR01ỜNG DAI HOC Dl Y TÂNPHẠM ĐÌNH DZUNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHỈNHTẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Si

Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nami QUẢN TRỊ KINH DOANHĐÀ NẰNG, NĂM 2021BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRCHỜNG DAI HOC 1)1 Y TÂNPHẠM ĐÌNH DZUNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY CHO TH

UÊ TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAMChuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANHMã số: 9340101LUẬN ÁN TIÊN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHNgqời hơỊỚng dần khoa học:1.TS. HÒ KỲ .MINH Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam

2.TS. NGUYỀN VÃN HÙNGĐÀ NÀNG, NẢ.M 2021iLÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi.Các $ố liệu và kết quả nghiên cứu tro

Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam

ng luận án này là trung thực và không trùng lập với các đè tài khác.Tác giá luận án11LỜI CÁM ƠNQuá trình học tập và nghiên cứu đè thực hiện luận án ti

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR01ỜNG DAI HOC Dl Y TÂNPHẠM ĐÌNH DZUNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHỈNHTẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Si

Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam sức trong học tập và nghiên cứu, đê tìm cho mình kiên thức và đóng góp một chút kêt quà trong nghiên cứu khoa học cùng như ứng dụng trong quàn lý doa

nh nghiệp.Có được thành quả này. ngoài sự nỗ lực và cô găng của cá nhàn thi tác gia cũng nhận dược không ít nguồn trợ giúp từ sự giang dạy. hướng dần. Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam

đóng góp ý kiên và úng hộ tinh thân to lớn ớ quý giáng viên, nhà khoa học. nhà trưởng, gia đình và bạn bù.Nhân đây, tác giã xin dược kinh gữi lời tri

Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam

ân sâu săc đến PGS.TS. Lê Đức Toàn. TS. Hồ Văn Nhàn, PGS.TS. Nguyền Gia Như. TS. Vò Thanh Hai. TS. Nguyền Hừu Phú. PGS.TS Phan Thanh Hãi, TS. Hoàng T

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR01ỜNG DAI HOC Dl Y TÂNPHẠM ĐÌNH DZUNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHỈNHTẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Si

Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam học DƯY TÀN - Đâ Năng, đà hướng dần. giúp đờ và hồ trợ tác già một cách nhiệt tinh và đây trách nhiệm. Xin kinh gứi lời tri ân đến TS. Hô Kỳ Minh. TS

. Nguyền Văn Hùng là hai vị Thầy hướng dần và góp ý trực tiếp cho luận án của tác già qua từng giai đoạn, dê có dược kêt quả sau củng. Xin dược làm mó Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam

n quà mọn kinh dàng lên song thân, đê tỏ lòng biêt ơn sinh thành dường dục. Xin cám ơn người vợ hiền và con trai, người thân trong gia dinh và bạn bè.

Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam

đã hy sinh và dành nhiêu ưu ái cho tỏi trong suòt thời gian học tập và nghiên cứu.Xin trân trọng cám ơn!111MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.......................

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR01ỜNG DAI HOC Dl Y TÂNPHẠM ĐÌNH DZUNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHỈNHTẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Si

Nâng cao năng lực cạnh trang của các công ty cho thuê tài chính tại việt nam....iiiDANH MỤC CÁC CHÙ MÉT TẢT.....................................viiDANH MỤC CÁC HÌNH.............................................ix

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TR01ỜNG DAI HOC Dl Y TÂNPHẠM ĐÌNH DZUNÂNG CAO NĂNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÁC CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHỈNHTẠI VIỆT NAMLUẬN ÁN TIÉN Si