KHO THƯ VIỆN 🔎

Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam á

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         207 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam á

Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam á

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. Hồ c HÍ MINHMAI THỊ THANH TRÀBÁT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA TRUNG QUÓC VÀ QUYÉT ĐỊNH ĐÀU Tư, NẤM GI

Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam áIƯ TIÉN MẬT TRONG CÒNG TV THUỌC ĐÔNG NAM ÁLUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉTP.IIỒ Chi Minh -Nảm 2022BỌ GIÁO DỤC' VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. HO CHÍ MI

NHMAI THỊ THANH TRÀBÁT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA TRƯNG QƯÓC VÀ QƯYÉT ĐỊNH ĐẢƯ TƯ, NẤM GIƯTỈÈN MẶT TRONG CÒNG TY THƯỌC ĐÒNG NAM ÁChuyền ngành: Tài ch Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam á

ính - Ngân hàng Mã số: 9340201LUẬN ẤN TIÊN Sì KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG ĐẢN KHOA HỌCPGS.TS. TRÀN THỊ HÀI LÝTP Hồ Chi Minh - Năm 2022iiLỜI CAM DOANTôi xin cam

Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam á

đoan luận án này là công trình nghiên cứu độc lập của tòi dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trằn Thị Hãi Lý. Các kết quá trong luận án này do bân thân tô

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. Hồ c HÍ MINHMAI THỊ THANH TRÀBÁT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA TRUNG QUÓC VÀ QUYÉT ĐỊNH ĐÀU Tư, NẤM GI

Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam átrong bất kỳ công trinh nào cua người khác. Các tài liệu mà tôi tham khao từ các tác giâ khác đà dược trích dản khách quan, đầy đũ trong luận án.Nghiê

n cứu sinhMai Thị Thanh TràiiiMỤC LỤCDANH MỤC BÁNG.............................................................IXDANH MỤC HÌNH VÈ..................... Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam á

.....................................xiTóm tắt....................................................................1Chương 1. Giới thiệu nghiên cửu....

Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam á

........................................51.1.Bối canh nghiên cứu và sự can thiết cua nghiên cứu................51.1.1.Bối cánh quan hệ kinh tế giửa Tr

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. Hồ c HÍ MINHMAI THỊ THANH TRÀBÁT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA TRUNG QUÓC VÀ QUYÉT ĐỊNH ĐÀU Tư, NẤM GI

Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam á......................61.2.Khoáng trống nghiên cứu...........................................91.3.Mục tiêu và câu hói nghiên cứu......................

.............101.4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................111.5.Phương pháp nghiên cứu...................................... Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam á

.....121.6.Tóm tắt kết qua đạt được.........................................131.7.Tinh mới và đóng góp của luận án.................................141

Bất định chính sách kinh tế của trung quốc và quyết định đầu tư, nắm giữ tiền mặt trong công ty thuộc đông nam á

.8.Ket cấu cúa luận án..............................................16Chương 2. Lý thuyết về bất định chinh sách kinh tể. đầu tư và nắm giừ liền mặt c

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. Hồ c HÍ MINHMAI THỊ THANH TRÀBÁT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA TRUNG QUÓC VÀ QUYÉT ĐỊNH ĐÀU Tư, NẤM GI

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. Hồ c HÍ MINHMAI THỊ THANH TRÀBÁT ĐỊNH CHÍNH SÁCH KINH TÉ CỦA TRUNG QUÓC VÀ QUYÉT ĐỊNH ĐÀU Tư, NẤM GI