KHO THƯ VIỆN 🔎

Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         211 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

BQ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ TP. IIỎ CHÍ .MINHNGUYÊN BÍCH NGỌCẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TÓ DÉN Tllực HIỆN KÉ TOÁN QUÀN TRỊ. TÁC ĐỌNG ĐÉN

Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu longN HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHO VÀ VỪA TẠI CÁC TỈNH DÒNG BÀNG SÔNG cưu LONGLl'ĂN ÁN TIỀN Sỉ KINH TỂTp. Hồ Chi MinhNăm 2022BỌ GIÁO DỤC

VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ IP. HỎ CHÍ MINHBBXaíNGUYEN BÍCH NGỌCẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHẤN ló DÉN TH ực HIÊN KÉ TOÁN QUẤN TRỊ. TÁC DỘNG DÉN HIỆU QU Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

À KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CẤC TĨNH DÒNG BANG SÓNG cửư LONGChuyên ngành: Ke toán Mà số: 9340301LUẠN ÁN TIÉN sĩ KINH TÉNgiròi h

Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

tróng (lẫn khoa học1.PGS.TS. Hl YNH DƯC LỘNG2.TS. HUỲNH LỢII p. Hồ Chi MinhNăm 20221LỜI CAM DOANTÒI xin cam đoan: luận án này Là công trinh nghiên cứu

BQ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ TP. IIỎ CHÍ .MINHNGUYÊN BÍCH NGỌCẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TÓ DÉN Tllực HIỆN KÉ TOÁN QUÀN TRỊ. TÁC ĐỌNG ĐÉN

Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu longlà số liệu trung thực và được (ác giâ (hu thập, phân tích từ dừ liệu khảo sát thực tể.Luận án có kế thừa và sừ dụng kết qua cua các công trình nghiên

cứu đà được công bố đều được (rích dẫn vã ghi cụ thế nguồn gốc trong phần tài liệu tham khảo.Tác giaNCS Nguyễn Bích NgọcIILỜI CAM ƠNTrai qua thời gian Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

dài học tập vã nghiên cửu, cho dến thời diêm này tôi dà thực hiện được mục liêu lo lcím cùa mình; có đói lúc lôi nghi mình không thê nào vượt qua đượ

Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

c nhừng khó khăn. tôi từng nghi mình sè bo cuộc: thế nhưng. dê dạt dược kết qua hôm nay. lôi phái thực sự cám ơn quý thầy. cô. bạn bè, đồng nghiệp và

BQ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ TP. IIỎ CHÍ .MINHNGUYÊN BÍCH NGỌCẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TÓ DÉN Tllực HIỆN KÉ TOÁN QUÀN TRỊ. TÁC ĐỌNG ĐÉN

Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu longn tinh vã tạo diều kiện thuận lợi từ 02 người thầy PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng và thầy rs. Huỳnh l.ợi - luôn động viên và đinh hướng cho lói hoàn thành luậ

n án.Tôi xin gửi lời cam ơn đến quý thầy cò. quý bạn bè. quý dồng nghiệp dà dộng viên, cố vũ tiêp sức cho lôi được hoàn thành luận án này.Ngoài ra. tô Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

i cũng gửi lời câm ơn sâu sắc nhất đến đến gia dinh tôi: cha mẹ. chồng và con đà động viên, chia sẽ, ung hộ tôi trong quá trình thực hiện luân án.Xin

Ảnh hưởng của các nhân tố đến thực hiện kế toán quản trị, tác động đến hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long

chân thành cảm ơn sự giúp đở của tất cã mọi người!Tp Hồ Chí Minh, ngày... tháng... năm 2022NCS Nguyễn Bích Ngọcill

BQ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ TP. IIỎ CHÍ .MINHNGUYÊN BÍCH NGỌCẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TÓ DÉN Tllực HIỆN KÉ TOÁN QUÀN TRỊ. TÁC ĐỌNG ĐÉN

BQ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẺ TP. IIỎ CHÍ .MINHNGUYÊN BÍCH NGỌCẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TÓ DÉN Tllực HIỆN KÉ TOÁN QUÀN TRỊ. TÁC ĐỌNG ĐÉN