KHO THƯ VIỆN 🔎

Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         275 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam

Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC KINH TÉ TP. HỒ ( HÍ MINH --------------soCŨQỉ---------TRÀN THỊ PHƯƠNG LANCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG ĐÉN VẶN DỤNG KỸ THUẬT KÉ

Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam TOÁN QUẢN TRỊ CHIÊN Lược VÀ THÀNH QUÁ HOẠT ĐỌNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆPVIỆT NAMLUẬN ÁN TĨÉN Sĩ KINH TÉTP. Hồ c 111 Minh- Năm 2023BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO

DẠI HỌC KINH TÉ TP. IIỎ CHÍ MINH ------------sdIXIgs------TRẤN THỊ PHƯƠNG LANCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN VẬN DỤNG KỲ THUẬT KÉ TOÁN QUÁN TRỊ CHI ÉN LLợc V Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam

À THÀNH QUẢ HOẠT ĐỌNG TẠI CÁC DOANH NGHIẸP VIỆT NAMChuyên ngành : Kế toán Mà số : 9340301LUẬN ÁN TIÉN Sĩ KINH TÉNGl ‘01 HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:1.PGS.TS HÀ

Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam

XUÂN THẠCH2.PGS. TS ĐOÀN NGỌC PHI ANHIT. Hồ Chi Minh-Năm 2023iLÒĨ CAM ĐOANTôi cam đoan hiân án này ìà công trinh nghiên cữu dộc lập cùa tôi. Các nghi

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC KINH TÉ TP. HỒ ( HÍ MINH --------------soCŨQỉ---------TRÀN THỊ PHƯƠNG LANCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG ĐÉN VẶN DỤNG KỸ THUẬT KÉ

Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam cứu khác.Nghiên cừu sinhTrần Thị Phương LaniiLỜI CAM ƠNLời dầu tiên, tòi xin gữì lời cám ơn sâu sác dền hơì Thầy hướng dơn khoa học lờ PGS. TS. Hà Xu

ân Thạch và PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh. Nhùng người đờ lận làm hướng dơn chi bao. dộng viên, khích lệ dế ròi có thế hoàn thành luận ớn này.Tôi cùng xin Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam

gúi lời câm ơn đền Ban Giám Hiệu Trường Đại học Kinh lể TP.IỈCM, Các quý Thầy Cô Viện Sau Dại học, các quý Thầy Cô Khoa Kế loàn và các Khoa khác cùa

Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam

nhà Trường đà tạo mọi điền kiện đè lòi có thè lình hội những kiến thức, nhừng phương pháp nghiên cứu cần thiết, giúp tôi hoàn thành khóa học tại trườn

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC KINH TÉ TP. HỒ ( HÍ MINH --------------soCŨQỉ---------TRÀN THỊ PHƯƠNG LANCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG ĐÉN VẶN DỤNG KỸ THUẬT KÉ

Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt namg khoa nơi lòi còng lác. đà lạo mọi điều kiện về thời gian, kinh phỉ hỏ trợ cho việc thực hiện luận án. Dồng thời, xin cám ơn các Thầy/Cô. bạn bè dồng

nghiệp xơ gần, các Cựu sinh viên và các quý l)N dà nhiệt lình giúp dở lòi trong quá trinh ihu thập dừ liệu khao sát cua luận án.Xin lòi câm on đèn gi Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam

a dinh nhô. gia đình lớn hai hên nội ngoại cùa lôi. những người luôn sát cánh bén rói dế riếp sức giúp tói vượt qua mọi khó khăn trong quá trình làm l

Các nhân tố tác động đến vận dụng kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược và thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp việt nam

uận án.1 hành pho I ỉ ồ ('hỉ Minh, tháng ... nám 2023Nghiên cứu sinhTrần Thị Phương I.aniiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN........................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC KINH TÉ TP. HỒ ( HÍ MINH --------------soCŨQỉ---------TRÀN THỊ PHƯƠNG LANCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG ĐÉN VẶN DỤNG KỸ THUẬT KÉ

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC KINH TÉ TP. HỒ ( HÍ MINH --------------soCŨQỉ---------TRÀN THỊ PHƯƠNG LANCÁC NHÂN TÓ TÁC ĐỌNG ĐÉN VẶN DỤNG KỸ THUẬT KÉ