KHO THƯ VIỆN 🔎

Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         264 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHNGUYÊN THỊ KIM LOANANH HƯỞNG C ẤC DẠC DIỀM CỦA GIẤM DÓC DIET HÀNH DÉN C HẤT LƯỢNG BÁO CÁO

Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namO TÀI CHÍNH, TẤC DỘNG DÉN ĨĨTẸU QUÂ ĐAU Tư CÙA CÁC CÔNG TY NIÊM YẼT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHƯNG KHOẢN V IỆT NAMLUẠN ÁN TIÊN Sỉ KTNĨĨ TẼTP. HÒ CHÍ -MINH - NẢ

M 2023BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TỂ IT. HỒ ('HÍ MINHNGUYÊN THỊ KIM LOANẢNH HUONG CÁC DẠC DIỀM CỦA GIẤM DÓC D1ẺU HÀNH DÉN C HÁI LƯỢNG B Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

ÁO C ÁO TÀI CHÍNH, TẤC DÕNG DÉN ĨTTẸU QUÂ ĐẤU Tư CÙA CÁC CÔNG TY NĨÊ.M VÉT TRÊN THỊ TRUÔNG C HÚNG KHOÁN VIỆT NAMChuyên ngành: Ke toán Mà số: 9340301LU

Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

ẬN ÁN UÉ.N SÌ KINH TẾNGƯỜI HƯỞNG DÁN KHOA HỌC:1.IS. NGUYỀN THỊ KIM củc2.PGS. TS. NGUYỀN ANTI IIIẺNTP. IIÕ CHÍ MINH - NĂM 2023LỜI CAM DOANTôi xin cam đ

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHNGUYÊN THỊ KIM LOANANH HƯỞNG C ẤC DẠC DIỀM CỦA GIẤM DÓC DIET HÀNH DÉN C HẤT LƯỢNG BÁO CÁO

Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namt ưẻn thi trường chứng khoán Việt Nom " là công trinh nghiên cửu cùa riêng tôi. Luận án được thực hiện với sự hướng dần cùa hai nhà khoa học là IS. Ng

uyen I hi Kim Cúc vã PGS.TS. Nguyền Anh Hiền.I rong quá trinh thực hiện nội dung của luận án. tôi đà tham khảo các nghiên cứu trước dây ờ Việt Nam và Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

trên thế giới. Nội dung kế thừa tù các nguồn trước dó dược trích dần trong nghiên cứu vã dược mô ta trong phần tài liệu tham kháo. Các kết qua dược tr

Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

inh bày trong bãi Là trung thực và chưa dược công bổ ờ bất kỳ công trình nào ngoài công trình cùa lôi để đạt yêu cầu đầu ra theo quy định cùa chưomg t

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHNGUYÊN THỊ KIM LOANANH HƯỞNG C ẤC DẠC DIỀM CỦA GIẤM DÓC DIET HÀNH DÉN C HẤT LƯỢNG BÁO CÁO

Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namyen Thị Kim ('úc là người hướng đản chinh phần lớn (rong thời gian nghiên cứu cùa lôi và và PGS. TS Nguyen Anh Hiền, đồng thời cùng là người hướng dàn

chinh trong quá trinh hoàn thành luận án. TÔI xin trân trọng biết ơn nhũng ý kiến dóng góp cỏ giã trị. nhiều nhận xét và phê bình mang lính xây dựng Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

cũa họ Irong các giai đoạn khác nhau cùa luận án.Tiếp theo, tôi xin lời cảm ơn tới các thầy cô bày to biết ơn dối VỚI tập thê Quý I hay, cô lại Trường

Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Dại học Kinh le IP. Hồ ('hí Minh đà hỏ Irợ lòi rai nhiều irong quã trinh theo học tại Trường. Đồng thời, tôi cùng xin gưi lời cam ơn sâu sắc dến các

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHNGUYÊN THỊ KIM LOANANH HƯỞNG C ẤC DẠC DIỀM CỦA GIẤM DÓC DIET HÀNH DÉN C HẤT LƯỢNG BÁO CÁO

Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namện Đào tạo Sau Dại học đà hồ irợ và cung cáp các thòng lin liên quan, rói cùng xin cám om Quỷ chuyên gia. anh. chị. bạn bè và các don vị dà hồ trợ tòi

trong quã trinh thu thập dừ liệu cho luận án.Cuối cùng, đặc biệt lôi gứi lời cám ơn bố mẹ, chồng và hai con của lôi. Họ luôn là nguồn động viên và hỗ Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Irợ lôi Irong suốt quá trình học lập và hoàn thành nghiên cứu này.TP. IIỒ Chi Minh, ngây.tháng....nãm 2023Nghiên cứu sinhNguyền Thị Kim LoanIIIMỊ c L

Ảnh hưởng các đặc điểm của giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính, tác động đến hiệu quả đầu tư của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

ỤCLỜI CAM ĐOAN..........................................................iLÒI CAM ƠN...........................................................iiMỤC LỤ

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHNGUYÊN THỊ KIM LOANANH HƯỞNG C ẤC DẠC DIỀM CỦA GIẤM DÓC DIET HÀNH DÉN C HẤT LƯỢNG BÁO CÁO

Bộ GIẢO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ TP. HÒ CHÍ MINHNGUYÊN THỊ KIM LOANANH HƯỞNG C ẤC DẠC DIỀM CỦA GIẤM DÓC DIET HÀNH DÉN C HẤT LƯỢNG BÁO CÁO