KHO THƯ VIỆN 🔎

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         211 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRGỊỜNG DẠI HỌC DUY TÂNNGUYỀN THỊ HOÀNG QUYÊNPHÁT TRIỂN NGUÒN NHÂN LỤC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANGLUẬN ÁN T

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giangTIÉN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHDÀ NÀNG, NĂM 2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTROỊỜNG DẠI HỌC DUY TÂNNGUYÊN THỊ HOÀNG QUYÊNPHÁT TR1ẺN NGUÒN NHÂN Lực TRONG CÁC DOA

NH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANGC huyên ngành: Quàn trị kinh (loanh Mã số: 9340101LUẬN ÁN TIÉN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHNgqời hqớng (lẩn khoa học:1.PG Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

S.TS. LÊ ĐỨC TOÀN2.TS. NGUYỄN PHI SƠNĐÀ NÀNG, NẢM 2021LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu của riêng tỏi.Các số liệu và kêt quà n

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

ghiên cứu trong luận án này là trung thực và không trùng lặp với các đê tài khác.TẤC GIÀ LUẬN ÁNNguyền Thị Hoàng Quyên11LỜI CÁM ƠNQua thời gian học tậ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRGỊỜNG DẠI HỌC DUY TÂNNGUYỀN THỊ HOÀNG QUYÊNPHÁT TRIỂN NGUÒN NHÂN LỤC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANGLUẬN ÁN T

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giangNếu không có sự giúp dở dó, tôi khó hoàn thành đqợc khoá học và luận án nghiên cứu của minh.Trcqớc tiên, tôi xin đơỊỢC gưi lời tri ân sâu sắc nhất đến

Thầy hơỊỚng dẫn PGS.TS Lê Đức Toàn và TS Nguyen Phi Sơn đà tận tình hcqớng dẫn và đóng góp nhiêu ỷ kiến khoa học quý báu đê luận án đơỊỢC hoàn thành. Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

Xin đơỊỢC cám ơn quý thầy cô ớ các Hội đồng chuyên đề, hội thào luận án, Hội dồng bão vệ luận án câp cơ sờ và Hội đòng bào vệ luận án câp trqờng dà đ

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

óng góp nhiêu ỷ kiên thiết thực, xây dựng đê luận án hoàn chinh hơn cà vê nội dung, hình thức và phơỊơng pháp nghiên cứu.Tôi xin gửi lời câm ơn chân t

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRGỊỜNG DẠI HỌC DUY TÂNNGUYỀN THỊ HOÀNG QUYÊNPHÁT TRIỂN NGUÒN NHÂN LỤC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANGLUẬN ÁN T

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giangrơỊỜng Đại học Duy Tàn đà tạo mọi diều kiện thuận lợi và luôn dộng viên dê tòi dqợc hoàn thành khóa học và luận án tiên sì.Tôi xin đơỊỢC câm ơn Cục Th

ống kê tinh Kiên Giang, Sỡ Du lịch tinh Kiên Giang. Trung tàm Giới thiệu Việc làm tinh Kiên Giang, khoa Du lịch -tTOỊỜng Cao đăng Kiên Giang, phòng Đă Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

m bào chất lơỊợng trơỊỜng Cao đăng Kiên Giang, các doanh nghiệp khách sạn trên địa bàn tinh Kiên Giang dã hỗ trợ cung câp sô liệu thử càp và sơ cấp ph

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

ục vụ cho nghiên cứu.Tôi xin đơỊỢC câm ơn Tinh úy. Ưy ban Nhân dân tính Kiên Giang. Ban Giám hiệu trqờng Cao dồng Kiên Giang dà tạo mọi diều kiện thuậ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRGỊỜNG DẠI HỌC DUY TÂNNGUYỀN THỊ HOÀNG QUYÊNPHÁT TRIỂN NGUÒN NHÂN LỤC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANGLUẬN ÁN T

Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên gianghọc. học viện trong noỊỚc dã có những đóng góp quý báu dề luận án đơỊỢC hoàn thiện hơn.Cuối cùng, xin dơỊỢc câm ơn các thành viên gia dinh luôn dỏng h

ành, động viên và là hậu phơỊơng vững chắc đè tôi hoãn thành việc học tập và nghiên cứu cùa minh.illMỤC LỤCMỜ ĐÀU..................................... Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

........................11.LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI............................................1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRGỊỜNG DẠI HỌC DUY TÂNNGUYỀN THỊ HOÀNG QUYÊNPHÁT TRIỂN NGUÒN NHÂN LỤC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANGLUẬN ÁN T

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRGỊỜNG DẠI HỌC DUY TÂNNGUYỀN THỊ HOÀNG QUYÊNPHÁT TRIỂN NGUÒN NHÂN LỤC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANGLUẬN ÁN T