KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ lưu trú của khách hàng đối với các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         267 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ lưu trú của khách hàng đối với các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ lưu trú của khách hàng đối với các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO1 RƯỜNG DẠI HỌC DUY TẲNNGUYỀN HỎNG GIANGNGHIÊN cứu CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH sư DỤNG DỊCH vụ Lưu TRÚ CỦA KHÁCH HÀNG ĐÓI V

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ lưu trú của khách hàng đối với các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giangVỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANGLUẬN ÁN TIẾN Sì QUẢN TRỊ KINH DOANHDÃ NÀNG, NÁM 2023BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DƯY TẲNNGƯYẺN

HÓNG GIANGNGHIÊN cứu CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH sử DỤNG DỊCH vụ Lưu TRÚ CỦA KHÁCH HÀNG ĐÓI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁCH SẠN TỈNH KIÊN GIANGChuyên Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ lưu trú của khách hàng đối với các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

ngành: Quân trị kinh doanh Mà số: 9340101LUẬN ÁN TIÉN Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANHNgười hướng dẫn khoa học:1.TS. HỒ VÀN NHÀN2.PGS.TS ĐOÀN HÒNG LÊĐÀ NÂNG, NÁ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ lưu trú của khách hàng đối với các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

M 2023LÒI CAM ĐOANTÒI xin cam đoan đây là công trinh nghiên cửu cua riêng tôi.Các sổ liệu và kết quà nghiên cứu trong luận án này là trung thực và khô

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO1 RƯỜNG DẠI HỌC DUY TẲNNGUYỀN HỎNG GIANGNGHIÊN cứu CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH sư DỤNG DỊCH vụ Lưu TRÚ CỦA KHÁCH HÀNG ĐÓI V

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ lưu trú của khách hàng đối với các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giangp thiết cùa đề tài......................................12.Mục liêu nghiên cứu............................................33.Câu hói nghiên cứu.......

......................................44.Đối tượng nghiên cứu...........................................45.Phạm vi nghiên cứu......................... Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ lưu trú của khách hàng đối với các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

....................56.Phương pháp nghiên cửu.........................................67.Những đóng góp mới của luận án...............................

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ lưu trú của khách hàng đối với các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang

..78.Kết cấu cũa luận án............................................9CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN VÁN ĐẺ NGHIÊN CƯU............................101.1.NHỮNG NGHI

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO1 RƯỜNG DẠI HỌC DUY TẲNNGUYỀN HỎNG GIANGNGHIÊN cứu CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH sư DỤNG DỊCH vụ Lưu TRÚ CỦA KHÁCH HÀNG ĐÓI V

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ lưu trú của khách hàng đối với các doanh nghiệp khách sạn tỉnh kiên giang.............................31

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO1 RƯỜNG DẠI HỌC DUY TẲNNGUYỀN HỎNG GIANGNGHIÊN cứu CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN Ý ĐỊNH sư DỤNG DỊCH vụ Lưu TRÚ CỦA KHÁCH HÀNG ĐÓI V